Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0020-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/061
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на детска ясла "Щастливо детство"-гр. Каварна
Бенефициент: Община Каварна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и работната среда на населението на община Каварна с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво местно развитие чрез подобряване на образователна инфраструктура. Проектът цели постигане на високо ниво на енергийна ефективност на общинска образователна инфраструктура, която ще допринесе за устойчиво местно развитие и ще увеличи възможностите за просперитет и развитие на местното население. Включените дейности целят постигането на дългосрочни ползи за обществото, подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда.
Дейности: дейност 1 “Организация, управление и отчитане”
дейност 2 Изпълнение на ЕСМ за детска ясла “Щастливо детство
дейност 3 Разработване на тръжна документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител
дейност 4 Авторски надзор
дейност 5 Строителен надзор
дейност 6 Дейности за разпространение на информация и публичност
дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 196 BGN
Общ бюджет: 133 110 BGN
БФП: 133 110 BGN
Общо изплатени средства: 113 143 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 113 143 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 143 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 113 143 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 143 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз