Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на иновативен процес в дейността на "ВЕЛТИ" ЕООД"
Бенефициент: „ВЕЛТИ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.01.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да осигури внедряване на иновативен процес - иновативен метод и интерактивна система за осигуряване на локални мобилни информационни услуги в дейността на Велти ЕООД, защитен като собствена иновативна разработка, в резултат на който ще се осигури пазарна реализация на по-качествени, ефективни и с висока добавена стойност мобилни информационни услуги на клиентите на компанията, което ще повиши конкурентноспособността на компанията в дългосрочен план.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители в съответствие с ПМС 55/2007.
Дейност 1 – Подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители в съответствие с ПМС 55/2007
Дейност 1 – Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители в съответствие с ПМС 55/2007
Подготовка на Дейност 2 Закупуване и доставка на оборудване, необходимо за внедряване на иновативния процес (дълготрайни материални активи)
Изпълнение на Дейност 2 Закупуване и доставка на оборудване, необходимо за внедряване на иновативния процес (дълготрайни материални активи)
Подготовка на Дейност 3 Разработване на специализирани софтуерни продукти (дълготрайни нематериални активи), необходими за внедряване на иновативния процес
Изпълнение на Дейност 3 Разработване на специализирани софтуерни продукти (дълготрайни нематериални активи), необходими за внедряване на иновативния процес
Подготовка на Дейност 4 Предоставяне на услуга за създаване/реализиране на иновативния процес
Изпълнение на Дейност 4 Предоставяне на услуга за създаване/реализиране на иновативния процес
Подготовка на Дейност 5 Предоставяне на услуги от инженерно-технически характер за внедряване на иновативния процес
Изпълнение на Дейност 5 Предоставяне на услуги от инженерно-технически характер за внедряване на иновативния процес
Подготовка на Дейност 6 Разработване на бизнес и маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедрения в производството (дейността) иновативен процес
Изпълнение на Дейност 6 Разработване на бизнес и маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедрения в производството (дейността) иновативен процес
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Публичност и визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 7 Публичност и визуализация на проекта
Подготовка на Дейност 8 Одит на проекта
Изпълнение на Дейност 8 Одит на проекта
Подготовка на Дейност 9 Управление на проекта
Изпълнение на Дейност 9 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 267 084 BGN
Общ бюджет: 527 132 BGN
БФП: 263 566 BGN
Общо изплатени средства: 263 566 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 263 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 263 566 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 566 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 224 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 224 031 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
224 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 535 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 535 BGN
Финансиране от бенефициента 267 084 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2007
Индикатор 9 Сключени договори с изпълнители след проведени процедури за избор
Индикатор 10 Закупено производствено оборудване (ДМА)
Индикатор 11 Придобити ДНА (софтуерни приложения)
Индикатор 12 Предоставени услуги за създаване и внедряване на иновативния процес
Индикатор 13 Предоставени услуги за маркетингово проучване и бизнес план за създаване и внедряване на иновативния процес
Индикатор 14 Изпълнени дейности по публичност стикери поставен върху ДМА
Индикатор 15 Изпълнени дейности по публичност - публикации
Индикатор 16 Изпълнени дейности по публичност - информационно табло
Индикатор 17 Извършен одит на проекта
Индикатор 18 Извършен междинен доклад
Индикатор 19 Извършен финален доклад
Индикатор 20 Извършено искане за плащане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз