Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане в производство на фюжън приставка за индустриални и охранителни камери"
Бенефициент: ОПТИКС АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.01.2012
Начална дата: 07.02.2012
Дата на приключване: 07.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Да развие конкурентно и ефективно производство и постигане устойчив напредък
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Управление на проекта
Тръжни процедури по ПМС №55/2007
Доставка на оборудването Доставка
Визуализация Услуга
Одит на проекта Услуга
Изготвяне на финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 987 950 BGN
Общ бюджет: 5 337 207 BGN
БФП: 2 668 603 BGN
Общо изплатени средства: 2 668 583 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 668 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 597 590 BGN
2013 2 071 971 BGN
2014 - 978 BGN
2015 0 BGN
2 668 583 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 268 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 507 952 BGN
2013 1 761 175 BGN
2014 - 831 BGN
2015 0 BGN
2 268 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 400 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 89 639 BGN
2013 310 796 BGN
2014 - 147 BGN
2015 0 BGN
400 287 BGN
Финансиране от бенефициента 2 987 950 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Собствени нови изделия въведени в производство
Индикатор 9 Патентовани изделия
Индикатор 10 Закупено високотехнологично измервателно оборудване
Индикатор 11 Закупено производствено оборудване
Индикатор 12 Увеличение на приходите
Индикатор 13 Увеличение на печалбата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз