Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0007-C0001
Номер на проект: 10-25-7
Наименование: „Оптимизиране управлението на човешките ресурси в МВР в съответствие с европейските практики”
Бенефициент: Министерство на вътрешните работи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 26.01.2012
Дата на приключване: 26.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси в МВР и повишаване на квалификацията на служителите в звената човешки ресурси, чрез използване на опита и добри практики от Федералното Министерство на вътрешните работи на Германия.
Дейности: Дейност 1: Преглед на законодателството, организационно - управленския модел, методиките за определяне на числеността на служителите в администрацията и определяне на добрите практики на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия.
Дейност 2: Съвместно разработване на проект на методика за определяне на числеността на административните структури на МВР на Република България
Дейност 3: Адаптиране на длъжностните характеристики на административните структури в МВР с Германските добри практики.
Дейност 4: Изследване на практиките и процедури за осигуряване длъжности за хора в неравностойно положение
Дейност 5: Семинар с участието на представители от звената „Човешки ресурси” в системата на МВР.
Дейност 6: Изготвяне на съвместен обобщен аналитичен доклад с препоръки на базата на придобития опит и повишения административен капацитет на участниците в проекта, синтезиране на препоръчителни действия за изменение в нормативната и вътрешно-нормати
Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност
Партньори
Партньори:
Федерално министерство на вътрешните работи
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 991 BGN
Общ бюджет: 138 897 BGN
БФП: 138 897 BGN
Общо изплатени средства: 138 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 998 BGN
2013 119 994 BGN
2014 - 21 095 BGN
2015 0 BGN
138 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 998 BGN
2013 101 995 BGN
2014 - 17 931 BGN
2015 0 BGN
118 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 000 BGN
2013 17 999 BGN
2014 - 3 164 BGN
2015 0 BGN
20 835 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой проведени работни посещения, на петима български експерти
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой проведени проучвания
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой разработен анализ
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой проведени работни посещения на четирима експерти на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой проведено проучване
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой проведено информационно посещение
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой разработен сравнителен анализ
Индикатор 8 По Дейност 2 - Разработена методика
Индикатор 9 По Дейност 2 - Разработен пилотен модел на административна структура в МВР
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой разработен аналитичен доклад
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой проведено работно посещение на петима български експерти
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой проведено работно посещение на четирима експерти на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия
Индикатор 13 По Дейност 3 - Броя проведени проучвания
Индикатор 14 По Дейност 3 - Разработени указания за работа
Индикатор 15 По Дейност 3 - Разработени пилотни длъжностни характеристики
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой проведено работно посещение на петима български експерти
Индикатор 17 По Дейност 4 - Разработен доклад за добрите практики в страната партньор
Индикатор 18 По Дейност 4 - Разработен аналитичен доклад със основни препоръки и заключения за усъвършенстване на нормативната база в МВР
Индикатор 19 По Дейност 4 - Въведена добра практика от Федералното министерство на вътрешните работи на Германия
Индикатор 20 По Дейност 5 - Брой проведено обучително посещение от четирима експерти на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия
Индикатор 21 По Дейност 5 - Брой проведен семинар
Индикатор 22 По Дейност 5 - Обучени служители по проекта
Индикатор 23 По Дейност 5 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 24 По Дейност 5 - Обучени служители от звена за управление на човешките ресурси в МВР
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой проведено работно посещение на четирима експерти на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой разработен обобщен аналитичен доклад
Индикатор 27 По Дейност 6 - Брой проекти за промяна в нормативната база на МВР
Индикатор 28 По Дейност 7 - Създадена подстраница за Проекта в електронната страница на САД „Човешки ресурси” – МВР
Индикатор 29 По Дейност 7 - Брой проведена пресконференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз