Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.08-0007-C0001
Номер на проект: 5113123-7-692
Наименование: "Предложение за изработване на план за управление на защитена зона "Язовир Конуш"
Бенефициент: СНЦ Зелени Балкани - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Изработване на План за управление на защитена зона „Конуш”
Дейности: Дейност 21: ФИНАНСОВ ОДИТ Избор на финансов одит.
Дейност 5: ПРОУЧВАНЕ НА АБИОТИЧНАТА СРЕДА, ПОЧВИ И ДР. Съгласно заданието са предвидени базови проучвания на: климат; ландшафт; геология и геоморфология; хидрография и хидрогеология; почви.
Дейност 7: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ. ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ Предвиждат се проучвания на: демографската структура; общинските планове за развитие; стопанските дейности и инфраструктурата; земеползванията (сеитбооборот, торене, използване на пестициди) и др. Изработват се карти на земеползванията, животновъдството, горското стопанство, събиране на билки и др. Информацията се представя в бази данни и карти.
Дейност 13: РАБОТЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО Предвижда се изработването на: работен план за действие (описващ всички необходими дейности, необходимия обем работа и необходимото финансиране) и план за мониторинг и контрол на управлението
Дейност 18: ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПУ Предвижда се:  изработка на web site и кратък 4-минутен видеоклип, отразяващи основните моменти от ПУ (ключови заплахи, ограничения и привличане на обществеността за съвместното им решаване). Представяне на ПУ чрез видеоклип в общини, РИОСВ и университети
Дейност 2: БИОТИЧНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ Проучване и мониторинг на орнитофауната – целогодишно; Оценка на популациите и сезонен мониторинг на земноводни и влечуги, бозайници, ихтиофауна, безгръбначна фауна, висши растения и др. Интродуценти. Състояние. Разпространение.
Дейност 9: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ВИДОВЕ - ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ Изготвяне на база данни на ключови видове птици - обект на управление (с обосновки и препоръки). Определяне на благоприятно природозащитно състояние Други видове с висок консервационен статус - обект на управление
Дейност 20: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Управлението на проекта се осъществява от екип за управление (ЕУП), който се състои от: ръководител, координатор, юрист и счетоводител.
Дейност 16: ИЗГОТВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ПУ Предвижда се: обработка на получените бележки и претенции по време на работните обсъждания, дискутирането им с РИОСВ - Пловдив и МОСВ; изработка на окончателен вариант на Плана за управление; публикуване на Плана за управление в интернет.
Дейност 11: ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. КОМПЕНСАТОРНИ МЕХАНИЗМИ. ФИНАНСИРАНЕ Дейността предвижда изработването на концепции (доклади) за: целите и задачите на ПУ; програма за изпълнение на компенсаторните мерки; концепция за финансиране на ПУ с проектобюджет.
Дейност 8: ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХИТЕ Дейността включва различни поддейности, отговарящи на различното естество на заплахите. На основа на събраните резултати от проведените проучвания (дейности 2,3,4,5,6 и 7) се изработват детайлни оценки на всички групи заплахи, основните от които са: Влияние на повишената еутрофикация в следствие на заустване на битово фекални води и земеползванията;  Влияние на промените на водното ниво върху местообитанията.; Влияние на лова, животновъдството, риболова и рибостопанските дейности; Оценка на безпокойството от навлизане на хора в колонията; Оценка на заплахите в територията за хранене; Влияние на инфраструктурата и др. Тук се предвижда да се изработи и оценка за недостига на определени местообитания за гнездене и почивка на видовете - обект на опазване. Оценяват се също и други заплахи от биотичен характер, като въздействието на интродуценти, лесовъдство и др. След завършването всички оценки се обсъждат, приоритизират и се включват в обобщен доклад, в който се включват и препоръки към зонирането и режимите на Плана за управление.
Дейност 15: ПЪРВО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (специалисти и местни стейхолдъри) Предвиждат се работни срещи с местни стейхолдъри, експерти от РИОСВ и презентации на плана.
Дейност 10: ЗОНИРАНЕ. РЕЖИМИ И ПРЕПОРЪКИ Зониране на територията (доклад с обосновки, дигитални карти) Изработване на препоръки и режими на управление на ключови видове и местообитания
Дейност 6: ПРОУЧВАНИЯ - ХИДРОБИОЛОГИЯ И ХИДРОХИМИЯ Дейността предвижда: • хидрохимични и хидробиологични проучвания, извършени чрез електронно измерване и лабораторни анализи. Анализират се минимален пакет от показатели (pH, БПК 5, общ фосфор, амоняк, сероводород, биотичен индекс и др.), които да дадат информация за еутрофикацията на водоема, предизвикана от заустването на битово фекални води и изкуствени торове. Анализите се провеждат през периода март-ноември. • базови хидробиологични проучвания и изготвяне на доклад. За нуждите на проучванията се поставят 3 рейки за следене на водното ниво на язовира.
Дейност 19: ПУБЛИКАЦИИ, РЕКЛАМНИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ ПРОДУКТИ Предвижда се: издаването на брошура "Резюме на ПУ" отпечатването на стикери; провеждането на две пресконференции
Дейност 12: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНИ КОНЦЕПЦИИ С ДЕТАЙЛИЗИРАН БЮДЖЕТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ЗАПЛАХИ (част от Плана за управление) Проектна концепция за ограничаване на замърсяването с битово-фекални води. Проектна концепция за ограничаване на заплахите в територията за хранене.
Дейност 1: СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ (Пълна библиография. Оценка на липсите. Планиране на допълнителни проучвания) Освен публикуваната информация се събират данни от всички възможни източници, там, където информацията е недостатъчна, се предвижда провеждането на анкети сред експерти и стейхолдъри. Събраната информация се обработва в бази данни и за всеки сектор се изготвя оценка за недостига на информация и план за допълнителни проучвания 1.1. Събиране на информация за биотата. Сектори по които ще се събира информация: птици; земноводни и влечуги; бозайници; ихтиофауна; безгръбначни; висши растения; хабитати; заплахи. 1.2. Събиране на информация за абиотичната среда климат и ландшафт; хидрография и хидрохимия; почви и др. 1.3. Събиране на информация за административния, правния статут, собствеността и управлението на земите, инфраструктурата и др. административен и правен статут; собственост и земеползвания; инфраструктура; води и водоползвания; инвестиционни намерения; стейхолдъри. 1.4. Събиране на картографска информация и фотоснимки. Закупуване на кадастрална информация. 1.5. Изготвяне на оценка за състоянието на наличната информация и планиране на допълнителни проучвания.
Дейност 4: КАРТИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯ НА ВИДОВЕ Предвидено е:  картиране на местообитания на видове с висок консервационен статус – фауна и флора; картиране и оценка на хабитати.
Дейност 17: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ Техническа организация на общественото обсъждане. Публикуване на съобщения, подготовка на материали и др.; Обява в пресата
Дейност 14: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЪРВИ ДРАФТ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ Изработване на първи драфт на Плана за управление Изработване на приложенията към Плана за управление - карти и бази данни. Резюме на плана. Мултимедийна презентация
Дейност 3: ПРОУЧВАНИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКИ НА СМЕСЕНАТА ЧАПЛОВА КОЛОНИЯ (основен предмет за опазване на зоната) Опазването на смесената колония на малка бяла, нощна и гривеста чапла е основен предмет и цел на защитената зона „Язовир Конуш”. Това е най-голямата колония в страната, която съхранява над 80% от гнездовата популация на нощната и малката бяла чапла. Предвидени са: • Проучване и оценки на структурата на колонията, описание на гнездовото местообитание, оценка на числеността, успеха от размножаването и др. • Проучване и оценка на гнездовите, хранителни територии и районите на зимуване (чрез маркиране с цветни пръстени) • Улавяне и опръстеняване на възрастни птици (16 бр. годишно за 2 години) • Улавяне и опръстеняване на паднали от гнездата млади птици (20 бр. годишно за 2 години) • Визуална и фотидентификация на опръстенени с цветни пръстени птици (оценка на успеха от размножаването и смъртността) • GPS маркиране и проследяване • Анализ и обработка на информацията и изработване на карти на пълната територия на местообитанието (камарална работа) • Проучване и оценка на влиянието на колонията върху рибовъдството. База данни върху резултатите от проведените анализи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Бест Електроникс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 036 BGN
Общ бюджет: 147 881 BGN
БФП: 147 881 BGN
Общо изплатени средства: 113 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 207 BGN
2013 0 BGN
2014 16 430 BGN
2015 57 420 BGN
113 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 326 BGN
2013 0 BGN
2014 13 966 BGN
2015 48 807 BGN
96 099 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 881 BGN
2013 0 BGN
2014 2 465 BGN
2015 8 613 BGN
16 959 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 План за управление на ЗЗ „Конуш”
Индикатор 2 Брой на видовете птици, засегнати в планове за управление на защитени зони
Индикатор 3 Ангажирани стейхолдъри
Индикатор 4 Двукратно увеличена численост на гнездящите двойки – нощна чапла
Индикатор 5 Трикратно увеличена численост на гнездящите двойки – малка бяла чапла
Индикатор 6 Многократно снижаване на нарушенията от навлизане на хора и автомобили в колонията
Индикатор 7 Многократно снижена смъртност сред младите птици


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз