Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.05-0001-C0001
Номер на проект: C10-24-2
Наименование: Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления
Бенефициент: Прокуратура на Република България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.11.2011
Начална дата: 27.01.2012
Дата на приключване: 27.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и специализация на работещите по дела срещу организираната престъпност и свързани с нея престъпления. Идеята за създаване на специализирани структури в съдебната система на Република България е насочена към необходимостта за постигане на сериозни и трайни резултати в борбата с организираната престъпност и свързани с нея престъпления. В този смисъл става дума за структуриране на специализирани наказателни съдилища и специализирани прокуратури, които да разследват и разглеждат дела с такъв предмет. Структурирането на самостоятелно звено – специализирана прокуратура в единната система на ПРБ, и повишаването на професионалната квалификация и специализация на работещите там, би било нещо като „надграждане” на съществуващите в момента съвместни екипи на прокуратурата, МВР и ДАНС и институционализирането им в обособен орган на съдебната власт, което несъмнено би повишило резултатността в разследването на дела срещу организираната престъпност и свър
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта
Дейност 2 – Подготовка на тръжна документация
Дейност 3 – Изследване и анализ на кадровата обезпеченост, степента на специализация, нуждите от повишаване на квалификация и от оптимизиране на управлението на магистртите от специализираните прокуратури.
Дейност 4 – Проучване и анализ на прилаганите добри практики в управлението на човешките ресурси, включително повишаване и поддържане на квалификацията им в държави-членки на ЕС със сходни специализирани прокуратури
Дейност 5 – Проучвателно обучение в страна-членка на ЕС
Дейност 6 – Изработване на обучителна стратегия и справочник
Дейност 7 – Пилотно обучение
Дейност 8 - Дейности за информация и публичност
Дейност 9 - Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 569 000 BGN
Общ бюджет: 479 296 BGN
БФП: 479 296 BGN
Общо изплатени средства: 479 296 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 479 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 264 108 BGN
2013 189 871 BGN
2014 25 318 BGN
2015 0 BGN
479 296 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 407 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 224 492 BGN
2013 161 390 BGN
2014 21 520 BGN
2015 0 BGN
407 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 616 BGN
2013 28 481 BGN
2014 3 798 BGN
2015 0 BGN
71 894 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой проведени срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой изготвени технически и финансови доклади
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой изготвени планове за действие
Индикатор 4 По Дейност 4 - Аналитичен доклад, сравнителен анализ и препоръки за подобряване на работата по противодействие на организираната престъпност
Индикатор 5 По Дейност 4 - Идентифицирана държава-член на ЕС, в която да се проведе дейност 5
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой проведени процедури по проекта
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой сключени договори за възлагане на обществени поръчки по проекта
Индикатор 8 По Дейност 3 - Извършено проучване и анализ
Индикатор 9 По Дейност 5 - Обобщен доклад от проведено проучвателно обучение
Индикатор 10 По Дейност 6 - Разработена обучителна стратегия и програма
Индикатор 11 По Дейност 6 - Разработен и отпечатан справочник за борба с организираната престъпност
Индикатор 12 По Дейност 7 - Проведена кръгла маса
Индикатор 13 По Дейност 7 - Брой проведени обучения
Индикатор 14 По дейност 7 - Брой обучени експерти
Индикатор 15 По Дейност 7 - Анкетни карти и сертификати
Индикатор 16 По Дейност 8 - Изработени банери
Индикатор 17 По Дейност 8 - Изработване на постери
Индикатор 18 По Дейност 8 - Брой прес съобщения
Индикатор 19 По Дейност 8 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 20 По Дейност 8 - Интервюта
Индикатор 21 По Дейност 9 - Одитни доклади - междинни и окончателен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз