Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0046-C0001
Номер на проект: 5103020-39-682
Наименование: "Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи"
Бенефициент: Българска Фондация Биоразнообразие - София
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване на три плана за действие - за глухаря, трипръстия кълвач и белогръбия кълвач в България
Дейности: Дейност 4: Организация и управление на проекта  Назначаване на Звено за управление на проекта, включващо: Ръководител проект, Координатор, Административен секретар, Счетоводител и Юрист. Определяне на служител отговорен за архива и служител по нередности.  Разработване и утвърждаване на вътрешни правила и процедури за верификация на разходите по проекта, за архивиране на документацията по проекта и за докладване на евентуални нередности в съответствие с регламентите на ЕС и Оперативната програма.  Разработване на правила за приложение на ПМС 55.  Подготовка на детайлни задания и договори с експертите. Подписване на договорите.  Провеждане на обучение по формите и правилата на отчитане на разходи по проекта.  Подготовка на документация по предвидените процедури по ПМС 55 и подаването и за предварително съгласуване от Междинното звено на ОПОС.  Подготовка и провеждане на двете процедури по ПМС 55 и възлагане на дейностите за проучване и за счетоводна услуга и одит.  Координиране работата на експертите и следене за спазване на времевия график и условията на индивидуалните им договори за изпълнение на дейности по проекта.  Контрол по изпълнението на договорите, изискване и проверка на междинни доклади за извършената работа преди всяко плащане. Попълване на приемо-предавателни протоколи към отчетите. Проверка и приемане на финални доклади.  Извършване на проверки на място на изпълнителите. Изготвяне на контролни листове и доклади за извършените проверки съблюдавайки правилото за двойния подпис.  Изплащане на заплати, хонорари и фактури, превеждане на осигуровки.  Извършване на 100 % верификация на разходите по проекта и изготвяне на контролни листове и доклади за верификация съблюдавайки правилото за двойния подпис.  Осчетоводяване на разходите по проекта  Архивиране на документацията и съхраняване в сроковете съгласно ДБФП  Изготвяне съгласуване и одобряване на месечни справки за напредъка на проекта, доклади за напредък и искания за средства.  Предоставяне на одитор на разходооправдателните документи към исканията за средства за изготвяне на междинни и финален одитни доклади.
Дейност 1: Проучване биологията, екологията, разпространението, относителната численост, лимитиращите фактори и хабитатните характеристики на глухар, трипръст кълвач и белогръб кълвач Дейността включва следните поддейности: 1) Проучване на основни аспекти от биологията, екологията и разпространението, числеността и лимитиращите фактори за глухаря, трипръстия и белогръбия кълвачи; 2) Изследване ролята на глухаря като индикатор за локалните качества на местообитанието и биоразнообразието (глухаря като umbrella вид); 3) Изследване върху индивидуалните участъци и местообитания на глухаря чрез радиотелеметрия; Реализирането на първите две поддейности ще се осъществява от външен/и изпълнител/и, както и компонента по третата поддейност свързан с улова на глухари Основни стъпки: - Закупуване на необходимото оборудване - Събиране и анализ на съществуващата информация за трите целеви вида - Приоритизиране на районите за проучване на видовете по години на база анализа на съществуващата информация и резултатите от проведените теренни проучвания от предходните години - Дистанционна работа и посещения на терен за определяне на територията за улов на глухари, за нуждите на проучването на индивидуалните участъци и местообитанията на глухаря. - Улов на глухари и поставяне на GPS предаватели - Реализиране на теренните проучвания по трите поддейности, съгласно предоставените методики за провеждането им - Реализиране на инвентаризация за калибриране на методиките за теренни проучвания. Предвижда се контролните инвентаризации да се реализират през първата и втора година от изпълнението на дейността; - Разработване и предоставяне на технически междинни доклади по трите поддейности; - Провеждане на работни срещи за консултиране и съгласуване на работата между отговорните експерти - Разработване на финални технически доклади по трите поддейности; - Предоставяне на крайния продукт – обобщена в цифров вид информация с резултатите от проведените проучвания, теренни бланки и експертни доклади
Дейност 2: Разработване на проекти на 3 плана за действие и приложения към тях Дейността включва следните поддейности: 1) Разработване на ГИС бази данни, ГИС анализи и екологични анализи като приложения към плановете за действие 2) Разработване на текстовата част на плановете за действие. Разработване на препоръки за управление и ползване на видовете и местообитанията им Основни стъпки - Закупуване на необходимото оборудване и софтуер - Получаване на лесо ЗЕМ файлове от ИАГ; - Конвертиране на лесо ЗЕМ към ГИС и създаване на ГИС база данни - Цикличен процес по въвеждане на предоставената информацията от полевите проучвания по години, в разработената ГИС база данни - Пространствени ГИС анализи и селекции за разпространение на видовете, изисквания към местообитанията, фрагментация, проучването на индивидуалните участъци и местообитанията на глухаря - Разработване на цифрови карти за работа на терен по Дейност 1 - Разработване на тематични карти за онагледяване за нуждите на проекто Плановете за действие за трите целеви вида - Разработване на приложения към проекто Плановете съгласно Приложение 1 към одобрените от МОСВ задания - Екологични анализи на влиянието на горско-стопански ползвания върху глухаря, трипръстия кълвач и белогръбия кълвач - Екологичен анализ върху ландшафтните фактори, с акцент върху параметрите на фрагментацията на горите и изолацията, върху глухаря - Екологичен анализ на характеристиките на местообитанието, които се явяват основни фактори за присъствието и стойностите на обилие на глухаря, трипръстия и белогръбия кълвачи - Статистически анализи на резултатите от реализираното теренно проучване на индивидуалните участъци и местообитания на глухаря чрез радиотелеметрия - Теренна верификация на резултатите от проведените ГИС и Екологични анализи и калибриране на резултатите на база верификацията, при необходимост; - Предоставяне на крайния продукти от проведените анализи и изготвяне на бази данни - Разработване на текстове по трите плана за действие, съответно за глухаря, трипръстия кълвач и белогръбия кълвач, съгласно одобрените от МОСВ задания; - Обединяване на текстове в първи чернови варианти на проекто Плановете, съдържащи базови данни от събирането и анализа на съществуваща информация за видовете, реализирано по дейност 1, и проведените на този етап анализи и проучвания; - Провеждане на работни срещи за обсъждане на черновите варианти с експерти от различни заинтересовани страни; - Отразяване на мнения и препоръки и допълване на текстовете с резултатите от предоставените експертни доклади от полевите проучвания. - Отразяване на резултатите от проведените ГИС и екологични анализи; - Разработване на втори вариант на проекто Плановете, включващ подробно разписани мерки за опазване на видовете на база проведените проучвания и анализи, и провеждане на обществени обсъждания за съгласуването им със заинтересовани страни и експерт; - Отразяване на предоставените мнения и препоръки; - Изготвяне на краен вариант на проекто Плановете, форматиране и редакция; - Провеждане на работни срещи за консултиране на работата между отговорните експерти; - Разработване на междинни технически доклади; - Разработване на финален технически доклад
Дейност 3: Обществени обсъждания и популяризиране на целевите видове Дейността включва: - Предоставяне на разработените планове на всички заинтересовани страни за предварително запознаване; - Организиране и провеждане на обществени обсъждания на трите плана за действие съгласно изискванията на закона и одобрените задания; - Отразяване на коментарите и препоръките от проведените обществени обсъждания на база разписаните протоколи от тях - Поддържане и обновяване на интернет подстраница с информация за трите целеви вида към страницата на БФБ. - Публикации на подбрана информация от проведените проучвания и анализи в тематични (електронни и печатни) издания за природа, туризъм, лов и горско стопанство с цел повишаване на природозащитната култура и насърчаване опазването им
Дейност 6: Мерки за информация и публичност на проекта  Ще бъдат спазвани всички мерки за информиране и публичност съгласно регламентите на ЕС и договора за БВФП  Ще бъдат организирани 2 пресконференции за началото и края на проекта  Ще бъде поместена информация за проекта на уеб сайта на БФБ  Ще бъде поставена информационна табела за проекта пред офиса на БФБ,  Ще бъдат отпечатани и поставени информационни стикери върху закупеното по проекта оборудване  Ще бъдат отпечатни флеари съгласно изискванията за информиране и публичност на проекти финансирани със средства от ЕС  Ще бъдат включени текстове в договорите с изпълнителите по проекта, които да изискват от тях също да спазват мерките за информиране и публичност  При всички предвидени материали и публични събития по проекта ще бъде подавана информация за това че проектът се финансира по ОПОС
Дейност 5: Одит на проекта  Подготовка и провеждане на процедура по ПМС 55 за одит.  Подготовка на междинни одитни доклади към всяко подавано искане за средсва по проекта  Подготовка на окончателен одитен доклад на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БДЗП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 437 963 BGN
Общ бюджет: 416 299 BGN
БФП: 416 299 BGN
Общо изплатени средства: 433 759 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 416 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 593 BGN
2014 132 753 BGN
2015 213 413 BGN
433 759 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 353 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 454 BGN
2014 112 840 BGN
2015 181 401 BGN
368 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 139 BGN
2014 19 913 BGN
2015 32 012 BGN
65 064 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени планове за действие по ЗБР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз