Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0020-C0001
Номер на проект: 5103020-13-656
Наименование: "Изграждане на биокоридори и въстановяване на местообитания от Директивата за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа"
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 17.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта:  Възстановяване и поддържане на крайречни местообитания и влажни зони, като местообитания на редки видове птици с европейско и световно консервационно значение.  Ограничаване на изолацията между Защитени Зони от Националната екологична мрежа “НАТУРА 2000”
Дейности: Дейност 1: Управление и координация на проекта Проектното предложение е подготвено разработено и комплектовано от външен изпълнител чрез Директно договаряне. Дейността се изпълнява изцяло от бенефициента в тясна координация и комуникация с МЗ и УО на ОПОС. Прекият отговорник е Ръководителя на проекта, който осъществява контрол за изпълнението на дейностите по график. Ръководителят е осъществява връзката между Екипа на проекта, ръководството на Общината и МЗ. При стартирането на проекта Ръководителя подготвя документация и администрира сформирането на Екипа за управление и набирането на членовете на екипа на проекта. Проследява и подготвя месечните, годишни и финални отчети, авансови и междинни искания за средства и др. Избора на експертите трябва да отговаря на спецификата и характеристиката на всяка от дейностите при спазване на ЗОП. Съгласуване със становище, че проекта не се нуждае от специфични оценки и разрешителни е извършено с РИОСВ – Стара Загора и МОСВ
Дейност 2: Възстановяване на местообитание 92А0 - изграждане на стъпкови (stepping stones) биокоридори Експерт местообитания, съвместно с Координаторът на проекта, при необходимост експерт биоразнообразие също консултира процеса. Дейността се изпълнява от външен изпълнител. Експерта проследява изпълнението на терен, прави препоръки към изпълнителя, а при необходимост и за допълнителни поддържащи действия. След избора и назначаване на експерта по местообитания, той посещава на място всеки от целевите имоти за преглед на моментното им състояние. Съдейства на юриста и финансиста при подготовката на документация за провеждане процедура за избор на изпълнител за залесяването. Изпълнителя трябва да разполага с необходимите техники, оборудване, работници и опит в изпълнението на подобни дейности. При залесяването се следват следните стъпки – изготвяне на залесителен план, - профилактика и оздравяване на съществуващи фрагменти; - подсигуряване на фиданки и материал за залесяване, залесяване на хабитато образуващите видове; последващи грижи и поддръжка на хабитата; частично ограждане на възстановени участъци с цел предпазване от паша и животни, където е необходимо. Оградата е временна, паянтова на земна основа. След залесяването, огледа и контрола на залесените участъци ще се извършват чрез редовни обходи
Дейност 3: Създаване и оформяне на подходящи местообитания, като места за почивка, зимуване и размножаване на редки видове водолюбиви птици 3.1. Оформяне на съществуващ остров чрез: 3.1.1. Подравняване на съществуващия остров в язовир Скалица (ЗЗ Овчарица) и засаждане на групи влаголюбиви дървета по близката до брега на язовира страна; 3.1.2. Оформяне на дървено насипни - пясъчно-чакълести ,,коси”, с цел осигуряване на гнезови местообитания за дъждосвирци КСС е представено в ; 3.1.3. Оформяне на наземен остров чрез удълбочаване и разширяване на обезопасителен канал отделящ острова от брега за да се увеличи неговата площ и да се отдалечи достъпа от сушата; 3.2. Построяване на 2 наколни дървени платформи за почивка и гнездене на водолюбиви птици: размери 4Х4 метра, височина 1,5-2 метра над нивото на водата (кота 0), покрити със снопове тръстика или папур. Изглед на платформите за пеликани са представени в Приложение, А 10 – Снимки изкуствен остров пеликани 3.3. Построяване на наблюдателна дървена вишка: обща височина около 8 м, височина на площадка за наблюдение над 4 метра от земната повърхност, ширина на площадката вътрешна полезна площ над 2 кв.метра; необходима е за наблюдение на терена и съоръженията с цел отчитане на ефекта от консервационните дейности, за превенция на екологични закононарушения. 3.4. Наблюдение и контрол на заемането на новооформените местообитания от видовете, за които са предназначени За изпълнение на дейностите ще бъде наета строителна фирма. Работата на терен ще бъде изпълнявана от средата на юли до началото на ноември, за да се избегне безпокойството на гнездящите и мигриращи птици през втората и третата година на проекта. След стартиране на проекта ще бъде изработена подробна конструкционна схема от инженер конструктор, от архитекта на общината ще се издаде разрешение за монтиране/поставяне на наблюдателната вишка и дървената платформа за пеликани.
Дейност 4: Подобряване гнездовите местообитания на хищни и водолюбиви птици, чрез поставяне на изкуствени гнезда и гнездилки Дейността се изпълнява от експерта по биоразнообразие, като използва изпълнители за изработката и монтиране на изкуствените гнезда и гнездилки. Изкуствените гнезда и гнездилки ще се монтират през втората и третата година на проекта на подходящи налични големи и разклонени дървета, идентифицирани от експерта. Изкуствените гнезда за морски орел са с олекотена конструкция, от естесвени материали - дъски и дървесни клони, вплетени под формата на правоъгълник с размери 80 х 100 см. За хралупо гнездящите птици ще се изпозват изкуствени гнездилики с размер на входния отвор около 6 см. За поставянето на гнездилките ще се използват специализирани височинни работници с алпийско оборудване. Монтирането на гнездилки за белооката потапница ще се извършва в яз. Овчарица, в периферната част на тръстикови масиви, граничещи с водната повърхност. Гнездилките ще се прикрепват на основна носеща греда/подпора, като около тях се оформят снопове от тръстиката. За улеснен достъп на птиците към гнездилката се прикрепя, наклонена дъска, под формата на стълбичка. Оборудването и екипа ще се придвижват в района посредством лодка с извънбордов двигател закупена по проекта. С лодката ще се транспортират гнездилките, ще се използва при избора на места за тяхното поставяне, и при последваща проверка на тяхната използваемост. Посредством колесара, лодката ще се транспортира до местата на работа. За целта ще е необходими и високо проходим, мощен автомобил. Периода на монтиране ще е след края на текущия размножителен сезон и преди началото на предстоящия, с цел да се осигурят местата за гнездене в период преди загнездването. Така птиците ще имат възможност привикнат с гнездилките и да се избегне безпокойството на птиците обитаващи тези райони в периода на гнездене и отглеждане на малките. С цел да се подпомогнат избора на места за поставяне на гнезда за морски орел, оценка на важни за тях територии и заплахи, на две млади птици от този вид ще се поставят GPS/GSM предаватели (Приложение 11 –Спецификации машини оборудване), като се използват услуги на организация изпълнител имаща опит в този вид дейност. С цел да се повиши гнездовия успех на гнездящите двойки морски орли, ще се организират и провеждат изкуствени подхранвания с плевелна риба. Не са редки случаи, в които освен с жива риба, морските орли се хранят и с мъртва, изхвърлена по бреговете на водоемите риба. Подхранването ще се извършва през зимните месеци преди започване и в началото на размножителния сезон за морските орли – януари, февруари и март. Предвид естеството на работа на терен – тежки метеорологични условия, опасност от нараняване и нуждата от безопасност и постигане на по добър комфорт по време на работа при полеви условия, за екипа ще се осигурят и комплекти лична предпазна и защитна екипировка (непромокаеми панталони и якета, високи и здрави обувки и др.), гумени ботуши тип ,, гащеризон ” за газене във водата.
Дейност 5: Опазване на редки и ендемични растения на територията на Общината Опазването на редки и ендемични растения на територията на Общината – ямболски мразовец (Colchicum diampolis), блестящо лале (Tulipa splendens), блатно кокиче (Leucojum aestivum), стрибърниева ведрица (Fritillaria stribrnyi) - попадащи извън територията на резервати се изпълнява от експерта по местообитания, със съдействие външен изпълнител – ботаник. За определяне на растенията и територията на разпространение (издирването и описването на потенциалните находища), ботаника обхожда подходящи местообитания и посочени в литературата, места сред които като минимум “Самуиловска кория”, “Теневска кория”, “Ормана” и т.н., обхода се извършва през периода на цъфтеж на цветята, като с GPS устройство се очертава цялата площ, която заемат растенията. При налични заплахи се предприемат мерки за тяхното отстраняване. Изготвя се актуален доклад с разпространението не видовете, които се представя за ползване на МОСВ и РИОСВ.
Дейност 6: Повишаване на обществената информираност Дейността цели популяризиране на европейските програми в областта на околната среда и по-точно ОПОС и целите на настоящия проект, дейностите по проекта и усилията на МОСВ и Общината в тази посока. Приоритет при информационните дейности ще е популяризиране на приноса на ЕС и Държавата за реализиране на целите на проекта. За тези цели се предвиждат следните дейности: 6.1. Пресконференции - с цел информиране на медиите и обществеността с дейностите по проекта се предвиждат четири пресконференции за представяне на проекта и постигнатите резултати в началото на проекта и през всяка една от следващите години. Пресконференциите се провеждат в сградата на Общината в град Ямбол. 6.2.Печатни издания: - Изготвяне на печатни и информационни илюстровани цветни материали – стикери, брошури, плакати (постери) популяризиращи биоразнообразието в общината и целевите за проекта видове. 6.3.Изработване и поставяне на информационни табели: за ЗЗ яз.Овчарица и други ЗЗ, описващи режима на опазване и видовете, името и целите на проекта и финансирането в рамките на ОПОС от ЕС – КФ и ЕФРР и НРСР – Бюджета на Р. България. Табелите са с размер (1,2 х 2 м на екрана и 1,5 м височина от земята до основата на екрана). 6.4. Интернет сайт – За целта ще бъде изработена специализирана секция представяща проекта на уеб сайта на Общината. 6.5. Други начини за популяризиране на дейностите по проекта - разпространение на над 30 преслиста и новини, отразяващи целите, работата и резултатите по проекта. Информацията ще бъде разпращана до месни медии и изнасяна на сайта на общината в раздела ,,Новини”
Дейност 7: Възпитаване на култура за опазване на околната среда и подобряване на екологичното образование За целта се изготвя специализирана презентация за проекта с екологична насоченост като продукт за мултимедия. Презентацията ще се изнесе в поне 5 училища от проектната територия през всяка една от трите години на проекта, като общо ще обхване минимум 150 ученика на различна възраст. С ученици (общо около 20-30 деца) от едно или две училища, в които са налични групи с по траен интерес и насоченост към опазването на природата ще се извършат и серия от теренни образователни дейности. Те включват: Посещения на ЗЗ яз. Овчарица и наблюдение на редки видове, птици и мерките прилагани в рамките на проекта за тяхното опазване; Посещения на находищата на редки растения – с цел придобиване на знания за тяхното опознаване в природата, необходимост от защита и снижаване на заплахите. И двата типа посещения ще бъдат извършвани по един път през късна зима и пролетните месеци на всяка една от годините на проекта в рамките на 1 ден за всяка дейност. По време на посещенията, от експертите ще бъдат извършвани демонстрации с учебна цел на методи от научноизследователски и консервационни дейности, като мониторинг и определяне на видовата принадлежност, опръстеняване на птици с цел последващо тяхно проследяване и проучване и други. В рамките на проекта за тези ученици ще бъдат осигурени бинокли и полеви определители, които да бъдат на разположение при теренните дейности. На тези групи с трайни интереси ще се осигури възможност за участие в теренни дейности в рамките на проекта подходящи за участие на ученици, като залесяване на дървесни видове, поставяне на гнездилки за хралупогнездещи птици и др. Този подход ще е един вид ,,обучение извън класната стая ” създаващо траен образователен ефект сред участниците. За целта в района на училищата ще се монтират изкуствени гнездилки за пойни птици, чийто екологични особености позволяват, да използват места за гнездене в градски паркове и градини, крайградска растителност и т.н., а също и хранилки за птици за зимните месеци. Избора на тези видове птици, гнездилки и хранилки, предполага лесна достъпност до местата от страна на децата и възможност за осъществяване на последващи наблюдения от тяхна страна на видовете птици които заемат гнездилките – това допълнително ще стимулира тяхната съпричастност. Гнездилките ще се монтират с помощта на по малка и олекотена стълба, различна от използваната в дейност 4. Хранилките ще се зареждат от учениците през зимните и снежни месеци. За залесяванията ще се осигурят индивидуални инструменти от проекта, а материал за залесяване ще се ползва от осигурения в рамките на дейност 2. Презентацията на проекта ще бъде представена в началото и края на проекта пред Ловно - Рибарското Сдружение на ежегодните събрания, на които присъстват представители от всички ловно-рибарски дружинки попадащи на територията на Общината. На тези срещи ще бъде презентирана и мрежата НАТУРА 2000 компенсаторни механизми по агроекологичните мерки. Срещи и презентации с арендатори на язовири и земеделски площи, местни хора и др. ще бъдат организирани и проведени в 5 различни села от целевата територия, през първата и последна година на проекта. По време на срещите ще се представи проекта, целите и т.н. Пред тях ще бъдат представени и идеята и целта на мрежата НАТУРА 2000, целевите за проекта ЗЗ и възможностите за компенсаторни механизми по агроекологичните мерки в обхвата на НАТУРА 2000. За тази цел ще се ползват услугите на специализиран лектор познаващ тематиката. Богатото биологично разнообразие на общината и целевите територии, видовете, които ги обитават ще бъдат популяризирани чрез отпечатана в проекта с цветни и илюстровани 20 страници.
Дейност 8: Проектен одит Ръководителя на проекта съвместно с финансиста провеждат избора и възлагат изпълнението на външен изпълнител - сертифициран одитор – фирма или физическо лице след подписване на ДБВП. Извършва се текущ одит и при подготовката на всяко междинно искане одитора извършва одит, както и при изготвянето на финален отчет. Одите се заверяват от одитора. Преди подаване на искания за средства следва да се представи одитен доклад, за извършен одит, с одитно мнение за: законосъобразността на съответните обществени поръчки с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б"; осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система. Към окончателното искане за средства бенефициентът представя окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит според изискванията на ОПОС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Димитър Николов-Дунав Транстрой"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 983 053 BGN
Общ бюджет: 710 697 BGN
БФП: 710 697 BGN
Общо изплатени средства: 744 246 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 710 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 196 611 BGN
2013 172 868 BGN
2014 33 524 BGN
2015 341 244 BGN
744 246 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 604 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 167 119 BGN
2013 146 938 BGN
2014 28 495 BGN
2015 290 057 BGN
632 609 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 492 BGN
2013 25 930 BGN
2014 5 029 BGN
2015 51 187 BGN
111 637 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изпълнени поддържащи мерки за подобряване благоприятния природозащитен статус на видове
Индикатор 2 Възстановени природни местообитания (92АО в община Тунджа)
Индикатор 3 Видове, предмет на опазване в ЗЗ Овчарица, за които са изпълнени поддържащи дейности
Индикатор 4 Видове от приложение 2 на ЗБР, за чието дългосрочно опазване са изпълнени дейности (чрез изграждане на биокоридори на територията на община Тунджа)
Индикатор 5 Изпълнени дейности, насочени към опазване и възстановяване на видове - предмет на опазване в защитени зони (ЗЗ Овчарица)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз