Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0039-C0001
Номер на проект: 5103020-32-675
Наименование: "Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна Стара планина"
Бенефициент: Община Чупрене
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 17.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Чупрене
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за възстановяване на популацията на балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) на територията на Западна Стара планина.
Дейности: Дейност 1: Управление и координация на проекта В рамките на дейността ще бъда сформиран екипа на проекта. Той ще включва ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник и юрист служители на община Чупрене и специалист по „Ловно стопанство”, служител на партньора РДГ – Берковица. Ще бъда нает ветеринарен лекар на непълен работен ден. Екипа ще разработи графици и ще отговаря за цялостното изпълнение и отчитане на проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедури за възлагане на поръчки в рамките на проекта Разработване на задания, документи за участие в процедура, покани, условия за участие, методики за оценка и др. Ще бъдат проведени процедури за провеждане на проучванията, изграждане на съоръжението, доставки на оборудване и улов на животните. Представител на партньора ще участва при оценката на офертите.
Дейност 3: Провеждане на предварителни проучвания В рамките на проучването ще бъдат проучени миналото разпространение на вида, абиотичните и биотични фактори, лимитиращите фактори, екологичните изисквания на вида и ще бъда разработен хабитатен модел. На базата на модела ще бъда избрано място за изграждане на оградата места и изготвена устройствена схема на съоръженията. Ще бъде уточнена и методологията на реинтродукцията. Представители на партньора ще участват в теренните проучвания.
Дейност 4: Изграждане ограда за реинтродукция и устройство на територията В рамките на дейността ще бъдат осъществени следните основни стъпки: - Изграждане на оградата Оградата ще бъда изградена върху подходящ терен държавна или общинска собственост на територията на община Чупрене отдели 1 до 40 от територията на ДЛС „Миджур” и ще бъде с площ около 300 дка. Мястото ще бъда избрано след провеждане на предварителните проучвания. Съоръжението ще бъде изпълнено с дървени колове с диаметър 12-14 см., височина 3,00 метра и метална мрежа прикрепена за земята с дървени шини. Коловете ще са забити директно в почвата на 25 см., без използването на бетонов разтвор и фундаменти. За реализацията на съоръжението няма да се налага отсичане на дървета. Самото съоръжение има временен характер и не е строителство по смисъла на ЗУТ. В рамките на оградата ще бъдат разселвани за аклиматизация възрастни полово зрели мъжки и женски екземпляри от дива коза, доставяни от ловни стопанства в страната. На територията животните ще се аклиматизират и адаптират и в последствие размножават. Младите екземпляри ще бъдат използвани за разселване на териториите в съседство със съоръжението. Заградената площ ще е в страни от миграционни пътища на животни и няма да доведе до фрагментация или до възпрепятстване на движението на видове животни в зоните по НАТУРА 2000. Избора на място за реализация на съоръжението няма да бъде на територията на резерват „Чупрене” или Защитена местност „Чупренски буки”. - Устройство на оградената територия и изграждане на съоръжения. За целите на отглеждането на дивата коза, в оградената територия се предвижда изграждане на следните биотехнически съоръжения: • Сеновал (хранилка за груб фураж) – 3 бр. • Хранилки за концентриран фураж, разположени мозаично върху оградената територия – 6 бр. • Солища, заредени с каменна сол, които по брой и координати да съвпадат с хранилките за концентриран фураж - 6 бр. • Чакала за наблюдаване на животните - 2 броя. • Карантинен двор. Той служи за престой на животните 2-3 седмици преди да бъдат пуснати в аклиматизационната ограда, с цел изясняване на здравословния им статус. Изпълнява се с двойна ограда, която го разделя от същинския аклиматизационен двор, с разстояние между двата реда - 5 м. Площта му ще бъда около 10 дка. Съоръженията ще бъдат изградени по разработената при проучванията устройствена схема. Партньора ще съгласува стъпките по изграждането на съоръжението.
Дейност 5: Доставка на оборудване и др. Дейността ще бъда възложена на подизпълнител и контролирана от ръководителя и координатора на проекта. • Основните стъпки при реализацията на дейността, периодичност, роля на партньорите, След сключване на договора с подизпълнителя ще бъда осъществена доставката на необходимото за проекта оборудване както следва: • Високо проходим автомобил 4 х 4, комбинация пътници и товари – тип „пикап” за нуждите на превоза на животни, подхранването, охраната и разселването на животните; • Доставка на GPS нашийници и система за проследяване на животните; • Доставка на фотоапарат с преходник и тринога, уред за нощно виждане и 6 броя фотокапани; • Доставка на листник – 6 куб.м., сол – 100 кг., фураж – 1000 кг. годишно и медикаменти; • Доставка на сандъци за транспортиране на животни – 2 броя; • Доставка на оборудване на траплинии (от англ. trapline - линия, серия от капани) - пружини, спусъци, въжета, батерии, аларма, кабел, челници и др.
Дейност 6: Улов на животни Като първа стъпка в осъществяване на дейността ще бъде осигуряването на всички необходими съгласувания и разрешителни за улов на животните. Животните ще бъдат улавяни от определеното ловно, горско стопанство или защитена територия чрез траплинии (капани – примки). Капаните ще включват примка, пружина, въжета, спусък, кабели, батерии и др. и ще се монтират на място. Ще бъдат улавяни зрели мъжки и женски индивиди с преобладаване на женските 3 до 5 към 1 мъжки. Сроковете за улавянето ще бъдат указвани във всяко разрешително и обикновено ще са от септември до февруари. Ще се провежда в продължение на три пъти, като средно годишно ще се улавят по 6 до 8 индивида. Половото съотношение на стадото към третата година трябва да бъде един зрял мъжки на около 4 до 6 женски, които след втората година в оградата следва да имат малки. Освен стойността на улова животните ще бъдат заплащани на съответното ловно стопанство по одобрена от ведомството по горите тарифа съгласно ЗЛОД. От всяко животно ще бъдат вземани кръвни проби. Опита на ДПП «Витоша» показва че това е най-трудоемката дейност за улова само на един индивид през 2006 год. са били нужни над сто дни. За осъществяване на дейността ще бъдат наети на граждански договори трима «ловци». Поради голямата относителност на оценката на труда им, след консултация с ДПП «Витоша» приемаме, че за улова на едно животно са необходими около 30 човекодни или за целия проект около 500 – 600 човекодни. Партньора ще съдейства в осигуряването на обучен персонал за улова и избор на място за улова на животни.
Дейност 7: Провеждане на подхранване, охрана и наблюдения За нуждите на дейността ще бъдат наети двама сътрудници-дивечовъди на граждански договор. Дейността ще се осъществява непосредствено след пускането на първите уловени животни и ще включва следните стъпки: - подхранване на животните Подхранването ще бъда осъществявано на изградените хранилки с груб или концентриран фураж. На солищата ще бъда поставяна каменна сол. Практиката на ДПП „Витоша” показва, че хранилките се посещават рядко, но зареждането им е необходимо, особено ако зимата е тежка. - охрана на животните и оградата Ще се осъществява целогодишно, като ще се извършва от наетите дивечовъди и от служителите на бенефициента, екипа и партньора – горски надзиратели и стражари. Ще извършва и перманентен оглед на оградата за повреди или нарушения. - наблюдения на животните Ще се осъществяват от експерта „Лов” със съдействието на сътрудниците и експерта „Ветеринарна медицина”. Мониторинга ще се извършва чрез “GPS-SMS” нашийниците и от наблюдателните кули.
Дейност 8: Осигуряване публичност на проекта и резултатите от него Ще бъдат осъществени дейности по разпространяване на информация за проекта и осигуряване на публичност на ОП „Околна среда” и помощта на ЕС. За целта ще бъде извършено следното: - провеждане на две пресконференции – в началото и края на проекта; - публикации в медии за начало и край на проекта – 4 бр. - рекламна дипляна за проекта – 500 бр. - информационни табели – 2 бр. 50 х 70 на определени места преди оградата. - информационни стикери – 2 бр. на доставения автомобил.
Дейност 9: Работа с местното население и заинтересованите страни В рамките на дейността ще бъдат проведени три обучителен семинара в с. Чупрене. Семинарите ще бъдат еднодневни и на тях ще бъдат поканени научни работници в сферата на биологичното разнообразие, представители на местните ловно-рибарски дружества и ловни дружини, природозащитни НПО, горски и местни власти, кметовете на населени места от общината и др. На семинарите ще бъдат представени значението на биологичното разнообразие за страната и региона, предмета и целите на проекта, резултатите от него и нуждата от ангажираност на местните общности по опазване на природата. Лектори на семинара ще бъдат членовете на екипа и служители на партньора. На втория семинар ще бъда демонстрирана оградата, а на третия ще бъдат показани кадри с уловените и разселени животни.
Партньори
Партньори:
Регионална Дирекция по Горите - Берковица
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 338 862 BGN
Общ бюджет: 252 514 BGN
БФП: 252 514 BGN
Общо изплатени средства: 252 514 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 772 BGN
2013 115 795 BGN
2014 34 703 BGN
2015 34 244 BGN
252 514 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 214 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 606 BGN
2013 98 426 BGN
2014 29 497 BGN
2015 29 107 BGN
214 637 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 166 BGN
2013 17 369 BGN
2014 5 205 BGN
2015 5 137 BGN
37 877 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой и видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Планове за действие, по които се изпълняват дейности.
Индикатор 3 Брой възстановени популации на видове
Индикатор 4 Видове, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 5 Защитени зони, за които се изпълняват дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз