Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0005-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-4-26
Наименование: "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй"
Бенефициент: Община Козлодуй
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.01.2012
Начална дата: 20.01.2012
Дата на приключване: 20.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
Описание
Описание на проекта: Проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй” включва следните инвестиционни компоненти: - Доизграждане на ПСОВ; - Работно проектиране, изграждане и реконструкция на канализационна мрежа с обща дължина 10 041 м и съпътстващи съоръжения и сградни отклонения; - Работно проектиране и реконструкция на водопроводната мрежа в участъците, където се изгражда нова канализация, главни и второстепенни водопроводи с обща дължина 9 031 м и съответните връзки.Реализирането на инвестиционните мерки, заложени в проекта, ще спомогне в Община Козлодуй да се подобрят условията на живот на населението, да се запази естествената околна среда, да се повиши нивото на благоустройството в районите на интервенция, с което ще се създаде подходяща бизнес среда, повишаваща конкурентоспособността на местната икономика, ще се даде възможност бизнеса да се съобрази с изискванията на екологичното законодателство.
Дейности: Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1 Изпълнените дейности свързани с реализацията на инвестиционния проект и финансирани по ДБФП 58-131-СО91/12.01.2009 г. са следните: • Изготвена 25 год. инвестиционна програма във ВиК сектора на гр. Козлодуй; • Изготвени прединвестиционни проучвания; • Изготвен идеен проект за изграждане на ВиК мрежата; • Изготвен финансов и икономически анализ и формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект; • Изготвени документации за възлагане на обществени поръчки; Изготвен е и Работен проект със средства на общината, по който е започнало изграждането на ПСОВ. Компонентите, за които е осигурено финансиране, са изпълнени или ще бъдат изпълнени да края на 2010 год. Разрешително за водовземане N11510299/05.01.2009 г., издадено от МОСВ, Басейнова дирекция с център Плевен; Разрешително N0545-1/30.12.2005 за ползване на воден обект р.Дунав, издадено от МОСВ; Решение N138/30.06.2009 за изменение и продължаване на срока на действие на разрешително N0545-1/30.12.2005 за ползване на воден обект; Разрешително N003140017/30.06.2009 за ползване на воден обект р.Дунав, издадено от МОСВ; • Решение ВР N4 /2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Козлодуй, обл. Враца • Решение ВР-113/22.01.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Препомпваща станция за отпадни води към канализацията по ул. „Хр. Ботев” и ул.”Радецки” за обект:”Канализационна помпена станция с тласкател и дъждопреливник в гр. Козлодуй” • Решение ВР-18-ПР/2011 г. на Регионална инспекция на околната среда и водите – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение:”Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй” С Решение № 485, взето с Протокол N38/14.07.2010 г. Общински съвет гр. Козлодуй с което дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” с ”Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” Поддейност 1.2 - Работно проектиране на ВиК мрежи Работно проектиране за изграждане и реконструкция на канализационна мрежа с обща дължина 10 041 м и съпътстващи съоръжения; Работно проектиране за реконструкция на водопроводната мрежа в участъците, където се изгражда нова канализация, главни и второстепенни водопроводи с обща дължина 9 031 м и съпътстващи съоръжения; Разработването на работните проекти за линейната инфраструктура е в обхвата на договора за изпълнение на обществена поръчка за проектиране и строителство (инженеринг) и средствата за това са предвидени в Поддейности от 3.2 до 3.5 –Проектиране и изграждане на главни и второстепенни канализационни колектори и строително-монтажни работи по реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Козлодуй.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Поддейност 3.1. - Доизграждане на ПСОВ Козлодуй - строителен договор За реализацията на поддейността / договора са разработени работни проекти. Схемата за пречистване на отпадъчната вода включва съоръжения за механична обработка, биологично пречистване с отстраняване на биогенните елементи и обеззаразяване с натриев хипохлорид. Третирането на утайките от ПСОВ включва уплътняване и обезводняване. Пречиствателния процес ще протича в SBR реактор. Комбинираното пречиствателно съоръжение ще се изгради на два етапа, като за първи етап ще се изградят двата SBR, двата утайкоуплътнителя и обслужващата сграда. Този етап може да поеме отпадъчни води от 18 000 ЕЖ. Ако се установи от експлоатацията, че органичното или хидравличното натоварване се е повишило толкова, че надхвърля възможностите на първите два реактора, трябва да се реши дали да се изгради още един реактор като междинна стъпка или да се пристъпи директно към краен етап на изграждане. Поддейност 3.2. – Проектиране и строителство на Главен събирател до ГПСОВ  Проектиране и доизгрaждане на Главен събирател до ГПСОВ и включване на съществуващ Главен колектор към него (в момента отпадъчните води, транспортирани от този колектор, заустват директно в р. Дунав): от О.Т.337 (в северната част на ул."Панайот Хитов) до ПСОВ, Ф1200 с обща дължина 0,464 км (дълбочина на полагане на тръбите от 3-4 м) Поддейност 3.3. – Реконструкция и модернизация на Главна помпена станция за дъждовни води преди ГПСОВ Съществуващата Канализационната Помпената Станция за дъждовни води не работи, а отпадъчните повърхностни води формирани на територията на града посредством гравитачен колектор с диаметър Ø2000 се заустват в открит отводнителен канал. Съоръжението се намира на площадката на ГКПС зад градския стадион, непосредствено до площадката на ПСОВ, която се намира на север от града в близост до дигата на р. Дунав. В настоящата поръчка се предвижда подмяна на машинно - конструктивно оборудване на помпената станция за дъждовни води. Поддейност 3.4 - Проектиране и строителство на ВиК мрежа в гр. Козлодуй Поддейност 3.4.1. – Проектиране и строителство на канализационна мрежа Поддейност 3.4.2. - Проектиране и строителство на съоръжения към канализационната мрежаПоддейност 3.5. – Реконструкция на компоненти от водоснабдителната мрежа При проектиране и изпълнение на канализационните колектори се предвижда и реконструкция на водопроводните клонове, успоредни на трасетата на канализационните клонове.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Съгласно работен проект, приложен към настоящото проектно предложение, машините и съоръженията за ПСОВ са: комбиниран пречиствателен блок - доставка машини и съоръжения; механична работилница - обзавеждане ремонтна работилница с инструменти; отопление и вентилация; Ел., КИПиА; Машините и съоръженията за реконструкцията и доизграждането на ВиК мрежата ще бъдат подробно разписани в работния проект на строителя.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия проект и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване и осигуряване на информация и публичност, в рамките на общината ще бъде обособен екип, отговорен за управлението на проекта. Звеното за изпълнение на проекта ще бъде съставено от служители в общинската администрация и външни експерти.Под-дейност – 5.1.1 – Служители от общинската администрация От страна на общината се предвижда в него да се включат членове със следните функции: РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ-КООРДИНАТОР-ЗАМ. КООРДИНАТОР-ЕКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ЕКСПЕРТ ФИНАНСОВА- СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ-ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ Съгласно сключено споразумение за асоциирано партньорство в ЗИП ще бъде включен и представител на ВиК ООДПод-дейност – 5.1.2 – Външни експерти Дейността на ЗИП ще се подпомага от изпълнител на договора за услуга „ ТП за подпомагане управлението на проект – „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй”. От страна на изпълнителя на обществената поръчка се предвижда в ЗИП да се включат членове със следните функции:Експерт – строителен инженер Експерт – Икономист Експерт – ЮристПод-дейност 5.1.3 – Доставка на канцеларски материали и оборудване Организирано в отделен договор, са предвидени и средства за канцеларски материали и оборудване. Целта е обезпечаване на ЗИП с необходимите ресурси за изпълнение на проекта. При закупуване на оборудването ще се спази условието при приключване на проекта то да бъде без икономическа стойност. 5.2 Публичност: Поддейността включва ефективно информиране на обществеността относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз. Провеждане на официална церемония за откриване на проекта, пресконференции, реализиране на прессъобщения; изработване на билбордове; постоянни обяснителни табели, брошури, банери, плакати; представяния и обществени обсъждания на проекта; разработване и поддържане за проекта на линк към Интернет страницата на Общината. Мерките за информация и публичност ще бъдат организирани в съответствие с Насоките за информация и публичност публикувани на интернет страницата на ОПОС.
Дейност 6: Одит Одита на проекта ще бъде организиран в съответствие с указанията за извършване на одит публикувани в поканата за кандидатстване. Ще бъде възложен текущ одит по проекта с цел представяне в МЗ на междинен одитен доклад с мнение относно законосъобразността на съответните обществени поръчки и осчетоводяване на разходите включени в исканията за средства и окончателен одит, който ще бъде представен под формата на доклад, съдържащ одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит, публикувани на интернет страницата на ОПОС.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност 7.1 – Строителен надзор Осъществяване на независим строителен надзор на ПСОВ и ВиК мрежите. Съставяне на документи съгласно наредба 7 /1999 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитания и други подобни, касаещи материали, полуфабрикати и изделия доставени на обекта; проверка за наличие на скрити дефекти и недостатъци, появили се при строителството; проверка и освидетелстване със съответните констативни актове, на изпълнени строителни работи, подлежащи на закриване. Наблюдаване за точното изпълнение на строително-монтажните дейности, заложени в технически/работни проекти; следене на сроковете и технологията за изпълнение. Изготвяне на ежемесечни доклади за напредъка, качеството на строителните дейности и спазването на заложените в Договора срокове и представянето им на ръководителя на проекта; Изготвяне на оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа за ВиК мрежите. Поддейност 7.2 – Авторски надзор Съгласно българското законодателство, проектантът, изготвил работните проекти за строителство на ПСОВ следва да упражнява авторски надзор по време на строителството.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 674 278 BGN
Общ бюджет: 12 450 588 BGN
БФП: 11 495 172 BGN
Общо изплатени средства: 14 227 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 495 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 745 630 BGN
2013 3 234 476 BGN
2014 4 716 827 BGN
2015 531 043 BGN
14 227 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 516 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 596 504 BGN
2013 2 587 580 BGN
2014 3 773 462 BGN
2015 424 834 BGN
11 382 380 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 978 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 149 126 BGN
2013 646 895 BGN
2014 943 365 BGN
2015 106 209 BGN
2 845 595 BGN
Финансиране от бенефициента 1 622 661 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградена канализационна мрежа (включително колектори)
Индикатор 3 Рехабилитирана / реконструирана / модернизирана канализационна мрежа (включително колектори)
Индикатор 4 Рехабилитирани / реконструирани / модернизирани водопроводни мрежи
Индикатор 5 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградената канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 6 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана / реконструирана / модернизирана канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 7 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана / модернизирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 8 Население, свързано с новоизградена ПСОВ
Индикатор 9 Новосъздадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз