Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0171-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Социо-консултанско бюро за предоставяне на услугата "Домашен помощник"
Бенефициент: Фондация "Райна "
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към възрастни с физически увреждания и самотни възрастни, жители на 4 села от общината, за намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи, социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.
Дейности: Установяване на системи за управление на проекта Ремонт и обновяване на офиса на проекта, както и закупуване на оборудване, пряко свързано с реализиране на дейностите, сключване на договори с екипа на проекта
Популяризиране на проекта Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” с описание на обхвата на услугата “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне, изготвяне на рекламна интернет страница, дописки и излъчвания в местния печат и медии, семинар.
Проучване и подбор на целевата група Оценките се разработват от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане”- Радомир Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. Оценката на потребностите на всеки потребител се извършва от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” в съответното населено място, в което ще се реализира услугата, и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове, съгласно Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП (Приложение К). Индивидуалната оценка на потребностите е основа за разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата.
Окончателен подбор Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата “Домашен помощник”.Изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – домашен помощник, права и отговорности на фондация “ Райна” – доставчик на социални услуги, и община Радомир.
Подбор на домашните помощници За съответните дейности се наемат търсещи работа, както и желаещите да работят допълнително, лица и/или членове на семействата на обслужваните, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. Подбора на групите ще се извършва при равни възможности за възраст и етническа принадлежност
Обучение на домашните помощници Подбора на групите ще се извършва при равни възможности за възраст и етническа принадлежност Подбраните кандидати ще преминат през пет дневно обучение
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Работното време на домашните помощници е с продължителност до 8 часа дневно в рамките на петдневна работна седмица. Всеки домашен помощник по проекта ще се грижи за двама или повече потребители в зависимост от техните потребности и договорения пакет услуги
Мониторинг и отчетност на проекта - Непрекъснат мониторинг на извършваните дейности и отчетност - Кратко описание на извършените в отчетния период дейности - Списък на участниците в обучителния курс по дейността “ Социален асистент - Брой на обслужените бенефициенти за отчетния период - Проблеми, други. - Изготвяне на сравнителен доказателствен материал за извършените дейности заложени в проекта
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА РАДОМИР
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 534 BGN
Общ бюджет: 75 231 BGN
БФП: 70 665 BGN
Общо изплатени средства: 68 949 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 307 BGN
2009 31 797 BGN
2010 22 902 BGN
2011 0 BGN
2012 - 57 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 949 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 161 BGN
2009 27 028 BGN
2010 19 467 BGN
2011 0 BGN
2012 - 48 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 607 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 146 BGN
2009 4 770 BGN
2010 3 435 BGN
2011 0 BGN
2012 - 9 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 342 BGN
Финансиране от бенефициента 4 627 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз