Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0045-C0001
Номер на проект: неприложимо
Наименование: "Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално прдеприятие в община Бяла слатина"
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изграждането на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” на територията на община Бяла Слатина. В предприятието ще бъдат ангажирани в трудова заетост 20 лица от целевата група. С цел повишаване мотивацията за работа, през периода на изпълнение на Проекта ще бъде проведено и мотивационно обучение за всички лица от целевата група, с които има сключени трудови договори. С цел обезпечаване работата на СП, през периода на изпълнение на проекта ще бъде закупено оборудване, консумативи и материали, след провеждане на съответните процедури за избор на изпълнители.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Със заповед на кмета на община Бяла Слатина ще бъде утвърден екипът за организация и управление на проекта. С членовете на екипа ще бъдат сключени граждански договори. Ежемесечно, всеки член от екипа за организация и управление на проекта ще се отчита за свършената работа пред кмета на общината или пред изрично упълномощено от него лице. Отчетите за свършената работа ще се приемат с констативни протоколи. Членовете на екипа за управление и администриране на проекта съвместно със Звеното за обществени поръчки и юристът на община Бяла Бяла Слатина ще подготвят необходимите документи за провеждане на процедурите за избор на изпълнители съгласно ЗОП и подзаконовите нормативни актове. Ежемесечно ще се организират работни срещи. Екипът за организация и управление на проекта ще разработи вътрешни правила и процедури за изпълнение на проекта. Осъществяване текущ контрол по изпълнение на проекта (вътрешен мониторинг).
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно ЗОП и подзаконовите нормативни актове. Изготвяне на График за провеждане на тръжни процедури, определяне на процедурите и внасяне то му за информация пред Договарящия орган. Подготовка на документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно ЗОП и подзаконовите нормативни актове. Сключване на договори с одобрени изпълнители.
Дейност 3: Провеждане на информационна кампания по проекта. В процеса на изпълнение на дейността ще бъдат изработени и отпечатани: информационни дипляни, плакати, информационни табели. Ще бъдат направени публикации в печтни и електронни медии, имащи за цел популяризиране на проектните дейности и финансовият принос на ЕС към проекта. В началото и в края на проекта ще бъдат организирани пресконференции, като първата ще има за цел да информира местните и областни медии за целите на проекта, дейностите, които ще бъдат включени в него, периода на изпълнение, допустимите целеви групи, които могат да бъдат включени в проекта. Втората пресконференция (заключителната пресконференция) ще бъде по-мащабна, в нея се предвижда да бъдат поканени представители на общинските администрации от област Враца, представители на неправителствения сектор в област Враца. На нея ще бъде представен анализа на резултатите от проекта, ще се отчете неговото цялостно изпълнение, ще бъдат споделени добри практики при неговото изпълнение или трудности (ако има такива). За заключителната пресконференция ще бъдат изработени рекламни материали, които ще бъдат визуализирани – химикалки, тефтери и други. В рамките на изпълнение на проекта се предвижда изработване на интернет портал по проекта към електронната страница на Община Бяла Слатина. На портала ще бъде публикувана информация за напредъка на проекта, обяви за набиране на изпълнители за доставки и услуги, обява за набиране на лица от целевата група за включване в проекта, обява за набиране на лица за работа в СП (извън лицата от целевата група). Предвижда се на интернет портала да могат да се публикуват мнения и препоръки на лица, които са го посетили по отношение реализирането на проекта и функционирането на Общинското социално предприятие.
Дейност 4: Набиране на лица, желаещи да участват в проекта и провеждане на процедура за подбор на същите, сключване на договори. В печатните и електронни медии функциониращи на територията на община Бяла Слатина ще бъдат обявените свободни работни места в СП по проекта, като обявата ще бъде разделена на две: за лица от целевата група и за останалите служители предвидени да работят в СП. Със заповед на Кмета на община Бяла Слатина, ще бъде сформирана комисия за подбор и ще бъде определен денят и часа за провеждане на заседанието й. Оценката на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и чрез провеждане на интервю, като резултатите на кандидатите ще бъдат съпоставени с минималните критерии за подбор на лицата в СП, разработени от екипа за организация и управление на проекта и утвърдени от Кмета на община Бяла Слатина. Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на дискриминация ще залегнат като основни изисквания към членовете на Комисията при извършване на подбора. На видно място в сградата на Община Бяла Слатина ще бъдат поставени списъци с класираните кандидати по позиции, към одобрените лица ще бъдат отправени покани за сключване на трудови договори. С всички одобрени лица за работа в СП ще бъдат сключени трудови договори за 8 часов работен ден. Уведомленията за сключените договори в срок ще бъдат регистрирани в ТД на НАП. Към всеки сключен трудов договор ще бъде връчена длъжностна характеристика.
Дейност 5: Закупуване на оборудване, материали и консумативи за функциониране на социалното предприятие. За осигуряване нормални условия за функциониране на новосъздаденото социално общинско предприятие ще бъдат закупени материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, компютърни конфигурации след проведени процедури за избор на изпълнители.
Дейност 6: Провеждане на мотивационно обучение. След сключване на договор с обучителна организация, ще бъде проведено мотивационно обучение по проекта, в което се предвижда да бъдат включени 20-те лица от целевата група, с които ще бъдат сключени трудови договори. 01.08.2012
Дейност 7: Работа на социалното предприятие. След осигуряване на подходяща материална база, закупуване на необходимите материали и консумативи за функциониране на СП и сключване на трудовите договори с лицата, със заповед на кмета на община Бяла Слатина ще стартира и същинската дейност на социалното предприятие. През периода на функциониране на предприятието ще се подобри външния вид на градинките, парковете и зелените площи на територията на община Бяла Слатина. Ще се поднови необходимата маркировка на уличните бордюри, боядисване на пейки, съоръжения на детски площадки и др. С цел придаване на по-приветлив вид на градинките и парковете на територията на общината, ще бъдат засадени храсти, цветя и др.подходящи за отглеждане в нашия климатичен пояс растения. Всички лица, с които има сключени трудови договори по проекта ще работят в рамките на 12 месеца, като в зависимост от възникналите потребности на територията на общинския център и останалите населени места от община Бяла Слатина ще се извършват дейности по благоустрояване и озеленяване. В рамките на СП, ще бъде нает социален консултант/ социален посредник, който ще работи пряко с лицата от целевата група и техните семейства с цел по-лесната интеграция на пазара на труда. Подкрепа за социално включване. Всички назначени на трудов договор лица в СП ще изготвят ежемесечни отчети (отчетни доклади и времеви графици) за свършената работа. Управителя на СП и счетоводителят ще участват при вътрешния мониторинг върху функциониране на предприятието, като за целта ще бъде разработена: Система за вътрешен мониторинг, Правилник за вътрешния трудов ред, Процедура за жалби и сигнали, Регистър на сключените трудови договори и др. С цел спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за инспектиране на труда ще се сключи договор за обслужване на назначените по трудов договор лица със Служба по трудова медицина. За всички работещи в СП ще бъде закупено работно облекло, съгласно изискванията на КТ, което при възможност ще бъде надлежно визуализирано съгласно изискванията.
Дейност 8: Социално консултиране и посредничество. В социалното предприятие ще бъде нает социален консултант, който ще работи пряко с лицата от целевата група и техните семейства за подкрепа на социалното им включване. Социалният консултант ще посещава на място семействата на лицата работещи в социалното предприятие, ще ги анкетира и при възможност и необходимост ще им посредничи пред различните държавни/ общински институции и организации при подаване на документи, намиране на подходяща работа за останалите членове на семейството и др. Социалният консултант/ посредник ще изготви социален профил на лицата от целевата група наети по проекта, който профил ще бъде актуализиран на всеки три месеца, с цел проследяване развитието на оцененото лице.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 445 BGN
Общ бюджет: 240 527 BGN
БФП: 240 527 BGN
Общо изплатени средства: 240 527 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 800 BGN
2013 129 727 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
240 527 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 94 180 BGN
2013 110 268 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
204 448 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 620 BGN
2013 19 459 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 079 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица от целевата група, с които има сключени трудови договори.
Индикатор 4 Брой лица включени в мотивационно обучение.
Индикатор 5 Брой лица от ромски произход трудово ангажирани по проекта.
Индикатор 6 Брой лица и/или семейства, получили социална подкрепа.
Индикатор 7 Брой лица от ромски произход отпаднали от месечно социално подпомагане, в резултат включването им в проекта.
Индикатор 8 Брой лица и/или семейства, които в резултат изпълнението на проекта са повишили и/или подобрили социалния си статус.
Индикатор 9 Брой обучени лица от целевата група.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз