Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Нови възможности за подкрепа чрез създаване на социално предприятие в община Дупница за справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация"
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към надграждане на мрежата от социални услуги, предоставяни в общността на територията на община Дупница и осигуряване на трудова заетост на лица, представители на целевата група на настоящото проектно предложение чрез създаване на комплексно социално предприятие за обществено хранене и за извършване на технически дейности в подкрепа на общинската администрация в процеса на интегрирано предоставяне на социални услуги за преодоляване на бедността и социалната изолация.
Дейности: 1. Създаване на екип за изпълнение на проекта. Административно обслужване на проекта. Мониторинг и вътрешен контрол и управление на проекта. Ще бъде изграден екип по проекта. Той ще включва ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Създаването на добър екип ще бъде предпоставка за ефективното изпълнение на дейностите по проекта и спазване на сроковете и изпълнение на заложените индикатори. Екипът ще бъде отговорен за цялостната организация, координация и управление на дейностите по Проекта. Ще отговаря :  За финансовото управление по изпълнението на Проекта.  За правилното разходване на средствата по Проектa, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера.  За навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график.  За изготвяне на отчети към Договарящия орган, управление на риска и вземане на решения за мерки и действия, които да минимизират риска  За отразяване и представяне на резултатите от изпълнението на Проекта. Специфичните отговорности са свързани с организацията на работа на екипа за управление. Съблюдаване за спазване на сроковете. Надлежно документиране на всички дейности и процеси свързани с проекта. Контрол върху счетоводната активност. В рамките на тази дейност ще бъде разработена и използвана система за наблюдение и вътрешен контрол върху дейностите по проекта, която да гарантира правилното, ефективно, срочно и прозрачно изпълнение на дейностите, както и ще бъде създадена система за комуникация със заинтересованите страни и за измерване удовлетвореността на лицата от целевата група. Системата ще бъде базирана на редовни проверки и непрекъснато рапортуване и отчетност. Екипът ще е в пряка връзка със целевите групи по проекта, обществеността и медиите, с цел популяризирането на проектните дейности и резултатите на всеки етап от реализацията му.
2. Извършване на ремонт на помещенията, в които ще се помещава социалното предприятие и доставка на оборудване – чрез провеждане на съответните процедури. За да бъде готова базата, с която разполага общината за бъдещето изпълнение на дейностите по проекта е необходимо да се направи ремонт.Базата ще бъде използвана за предвиденото обучение на крайните бенефициенти, а след това и за стартиране и дейността на социалното предприятие. При избора на подизпълнител за провеждане на ремонтните дейности ще бъдат спазени законовите изисквания за провеждане на тръжни процедури по ЗОП/НВМОП. Това ще гарантира прозрачност при разходване на средствата и осигуряване на оптимални цени и качество.
3. Подбор и оценка на преките бенефициенти чрез идентифициране на специфичните им потребности и възможности и въвеждане на механизми за текущо отчитане на мнението им. Ще бъде направено проучване на целевите групи – пълно идентифициране на общия брой на допустимите потенциални преки бенефициенти. Целта е в началото на проектните дейности, община Дупница да е наясно с това колко лица биха се възползвали от услугите и продукцията на социалното предприятие, с оглед на създаването на ясна концепция за обхващане на тези лица в други социални услуги и разработването на нови модели на подкрепа за уязвимите групи, в т.ч. от общинския бюджет. За целите на проекта, а именно за обучение ще бъдат подбрани лица от целевата група – общо 50 на брой. За реализирането на подбора ще бъде ангажирана външна организация, по възможност HR компания, като ще бъде потърсено съдействие от заинтересованите страни и по-конкретно Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда”. На всеки потребител ще бъде направена оценка на потребностите, специфичните нужди, възможностите за включване в проекта. На избраните за участие в проекта лица ще бъдат направени и индивидуални досиета, съдържащи оценка на мотивацията за включване в проекта и започване на работа. Принципите при подбор на лицата ще са изцяло съобразени със същността на програма, а именно - равни възможности, превенция на дискриминацията по пол, възраст, етническа принадлежност и др.
4. Подбор и оценка на персонала, който ще работи в социалното предприятие. Подборът на лицата ще се извърши по критерии, свързани с професионалния опит, отговорността, изпълнителността, добро физическо и психическо състояние, мотивация, недопускане на дискриминация. Провеждането на интервю е втория етап от подбора, като се цели установяване мотивацията и нагласите за работа. При подбора на персонала ще се спазва изискването за общата численост на персонала – в съотношение 1:2 (за 2 назначени лица от целевата група – 1 заето лице от персонала на предприятието)
5. Провеждане на мотивационно обучение на лицата за работа в съответствие със спецификата на дейността на социалното предприятие. Обучението ще се проведе на два етапа: Първият етап е насочен към засилване мотивацията на безработните лица за активно поведение на пазара на труда чрез: • Формиране на социални умения при търсене на трудова заетост; • Повишаване на самооценката на търсещите работа лица; • Изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели; • Подготовка на документи за кандидатстване за работа. • Роля на осигуряването при социална изолация и бедност; • Организации, оказващи подкрепа на уязвими групи; • Влияние на планирането на месечните приходи и разходи върху начина на живот. Мотивационното обучение ще бъде осъществено от физически или юридически лица, регистрирани съгласно действащото законодателство и избрани чрез тръжна процедура, по учебна програма, съгласувана с екипа по проекта. Вторият етап е насочен конкретно към придобиване на знания и умения за работа в социалното предприятие в зависимост от профила на предвидените длъжности – за обществено хранене и за извършване на технически дейности.
6.Оценка на възможностите на потребителите, подбор на подходящи лица за работа в социалното предприятие. Сключване на договори с потребителите за работа в социалното предприятие. След приключване на обучението всички лица ще приминат през заключителна проверка на придобитите знания и умения. Екипът по проекта, съвместно с избраната HR компания, ще определят 21 лица, на които ще бъде предложен договор и трудова заетост в социалното предприятие в рамките на 12 м. Лицата ще получат съответната длъжност в социалното предприятие според идентифицираната роля в екипа, собствените си предпочитания, показаните умения и придобити знания по време на проведения обучителен курс. Договорите с наетите лица ще бъдат сключени според трудовото законодателство в страната.
7.Организиране на дейността. Старт на дейността на социалното предприятие. Наетите лица ще започнат работа в социалното предприятие. Социалното предприятие ще извършва активна дейност в областта общественото хранене и административната и техническа подкрепа на лица от уязвими групи. Наетите лица ще работят в една защитена среда, която ще им даде възможност да се реализират в едно професионално поприще и да се измъкнат от социалната изолация, от която са заплашени. Тази работа ще подпомогне лицата да започнат своето професионално развитие. В рамките на тази дейност лицата от уязвимите групи ще приготвят храна за други представители на целевите групи. Дейността ще бъде организирана като обществена трапезария, подкрепа на ученическото столово хранене и подкрепа на домашния социален патронаж. В рамките на административната и техническа подкрепа лицата от уязвими групи ще имат възможност да получават услугите: попълване на документи, размножаване на документи, набор на текстове и т.н. Също така тази част от услугите на социалното предприятие ще бъде натоварена с популяризирането на трапезарията и здравословното хранене. Наетите лица ще изработват и размножават дневни, ежеседмични и месечни менюта и условията за включване с услугата на социалното предприятие. Материалите ще бъдат изготвяни на достъпен език и с повече онагледяване с картинки за неграмотните лица. Те ще бъдат разпространяване сред останалите представители на целевите групи, идентифицирани в рамките на дейност 3. Тази т.н. администрация в социалното предприятие ще има за задача да осигури отчетността по реализацията на продуктите и услугите, както и ще отговаря за сключването на договорите и воденето на досиетата на лицата от целевите групи. Също така в рамките на изпълняваните от наетите лица функции ще се събира информацията за удовлетвореността на потребители. Предвидено е да се използва лесен метод за оценка с два възможни отговора и без необходимост от попълване на анкети, с оглед на гарантиране на по-голяма извадка потребители. Екипът на социалното предприятие ангажиран със приготвянето на храна ще бъде подкрепен от технолог по хранене и гл.готвач и ще осигурява ежедневно приготвяне на ястията по меню, разливането/сервирането на храната в трапезарията и отчетността на вложените продукти. Когато са предвидени дейности, за които се заплаща – например закуски, домашен социален патронаж или кетъринг, постъпилите суми ще бъдат възстановени на проекта/праграмата.
8. Провеждане на конференции за осведомяване на обществото за напредъка по проекта и постигнатите резултати и ползи. За целите на проекта е предвидено организирането на 2 конференции в началото и края на проекта с цел популяризиране на проекта, дейностите по него, очакваните резултати, напредъка и в последствие и създадените добри практики. Конференциите ще бъдат проведени със участието на широк кръг представители на местната власт в общината, представители на неправителствения сектор, общественици и заинтересовани лица. Задачата на първата конференция по проекта е да бъде създадена положителна нагласа в обществото при стартирането на проекта. Той ще даде информация на всички заинтересовани страни и ще създаде равни възможности на представителите на целевата група за участие в дейностите по проекта. Втората конференция е планирана в края на изпълнение на проектното предложение. Нейната цел е да покаже постигнатите резултати, да представи полезността на иновативната идея за социално предприятие. Конференцията ще бъде полезна и за неправителствения сектор от областта и съседните региони, заради възможността да се сподели опит, да се сподели ноу хау и да се потърси възможност за мултиплициране на ефекта от проекта и подпомагане на бъдещи инициативи в социалната сфера в региона.
9. Счетоводно отразяване на проекта и одит. Дейността е свързана със следните отговорности:  Правилно отчитане на Проекта, съгласно действащото законодателство, принципите и регулациите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Разработване на счетоводната политика на Проекта  Организиране на счетоводната дейност в екипа за управление.  Контрол върху спазването на цялостния бюджет на Проекта.  Организиране на финансовата дейност и реализиране на счетоводната политика по Проекта.  Разработване на индивидуален сметкоплан по Проекта, който да се използва в счетоводната дейност.  Обобщаване и изготвяне на исканията за средства на ниво Проект.  Организиране и систематизиране на счетоводната информация – регистри, папки, файлове и др., както и тяхното съхраняване.  Изготвяне на необходимите анализи на счетоводната информация.  Изготвяне на платежни нареждания за разплащане на получените първични документи и др.
10. Отчитане на резултатите от дейността на социалното предприятие по проекта и приемане на правилник за организацията и дейността му от Общински съвет Дупница Тази дейност е свързана с отчитането на резултатите и цялостната дейност по проекта. Ще бъде създаден Правилник за организацията и дейността на социалното предприятие, който да бъде одобрен и приет от Общински съвет Дупница по реда на ЗОС. Надлежно документиране на всички дейности и процеси свързани с работата и дейността на социалното предприятие. В рамките на тази дейност ще бъде разработена и използвана система за наблюдение и вътрешен контрол върху дейността на предприятието, която да гарантира правилната и ефективната му работа на базата на “научените уроци” по проекта. Ще бъде предложено преструктуриране на дейности в община Дупница, с цел оптимизиране на социалните разходи в общината. Препоръките от работата с преките бенефициенти ще бъдат използвани за допълнително надграждане на системата от социални услуги. Условията и реда за предоставяне на новата услуга ще бъдат регламентирани от общински съвет с цел гарантиране на устойчовост на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 182 BGN
Общ бюджет: 6 540 BGN
БФП: 6 540 BGN
Общо изплатени средства: 152 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 036 BGN
2013 107 371 BGN
2014 0 BGN
2015 - 9 212 BGN
152 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 45 931 BGN
2013 91 265 BGN
2014 0 BGN
2015 - 7 830 BGN
129 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 105 BGN
2013 16 106 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 382 BGN
22 829 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Създаване на екип по проекта
Индикатор 4 Подбор и оценка на преките бенефициенти чрез идентифициране на специфичните им потребности възможности
Индикатор 5 Подбор и оценка на персонала
Индикатор 6 Брой лица, преминали обучение
Индикатор 7 Подбрани и оценени лица за работа в социалното предприятие
Индикатор 8 Брой проведени конференции;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз