Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0057-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социален асистент и домашен помощник в помощ на хората със специфични потребности в община Нова Загора
Бенефициент: Община Нова Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Проектът цели социализиране на възрастни болни и самотни хора, лица с трайни увреждания и хора, напуснали специализирани институции.
Дейности: 1. Разработване на информационни материали за услугите „социален асистент” и „домашен помощник” и провеждане на кампании сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа. Ще бъдат изработени 200 бр. дипляни/брошури с информация за организацията доставчик на социалната услуга, процеса на предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”, описание на правата и задълженията на предоставящите социални услуги и съответно на потребителите. Ще се проведат информационни кампании с помощта на местните печатни и електронни медии (кабелна телевизия, радио, вестници). Идеята е да се постигне висока степен на информираност сред потребителите на социални услуги и лицата, предоставящи такива, както и сред обществото като цяло.
2. Назначаване на технически изпълнител Ще бъде нает технически изпълнител, който да отговаря за изготвяне на документи, които ще бъдат необходими през целият текущ период на проекта
3. Ремонт и закупуване на оборудване за офиса на проекта. След приключването на всички вътрешни ремонтни дейности в офиса и закупуването на оборудването ще се създадат оптимални условия за работа в обекта. С изградената рампа се осигурява достъп до офиса на хора с увреждания.
4. Подбор на потребителите на социални услуги на „социален асистент” и/или „домашен помощник”. Ще се осъществи подбор на лица от целевите групи (възрастни болни и самотни хора, лица с трайни увреждания и такива изведени от специализирани социални институции), които ще бъдат обслужвани от „социален асистент” и/или „домашен помощник”. Отчита се общото физическо и психическо състояние на потребителя, социалната му активност, допълнителните потребности, безопасност и рискове и др.
5. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните им нужди. С оглед спецификата на проблемите и нуждите на хората от целевата група на проекта ще се разпишат конкретни дейности в работата на „социалните асистенти” и „домашните помощници”, които да удовлетворят в максимална степен конкретните потребности на потребителите на социални услуги от горепосочените целеви групи.
6. Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. При подбора на социалните асистенти ще бъдат отчитани възможностите на кандидатите за предоставяне на тази социална услуга - професионална квалификация и евентуално опит. Хората, които ще бъдат наети като домашни помощници могат да бъдат с по-ниска образователна и професионална квалификация. Кандидатите за работа могат да бъдат безработни, пенсионери, студенти.
7. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” с включени права и отговорности на всички страни по договора. Ще бъдат сключени договори с потребителите на социални услуги, в които подробно ще бъдат описани правата и задълженията на всички страни по договора – доставчика на социални услуги (в случая Община Нова Загора) и партньора по проекта – СНЦОП „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора, прекия доставчик на услуги – „социален асистент” и/или „домашен помощник” и потребителя.
8. Изработване и прилагане към договора на индивидуален график за всеки потребител. Към сключените договори между участниците в проекта ще бъде приложен и индивидуален график за всеки потребител на социалните услуги, с оглед спецификата на нуждите и потребностите му.
9. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Партньора по проекта в лицето на СНЦОП „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора” ще организира обучението на преките доставчици на социални услуги с цел повишаване мотивацията им за работа, професионалните им умения, както и качеството на предоставяните услуги.
10. Предоставяне на социалните услуги „социален асистент” и „домашен помощник” на потребителите. Услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще се предоставят поотделно или заедно на възрастни болни хора, самотни лица, хора с трайни увреждания и такива напуснали специализирани институции в зависимост от специфичните им потребности. Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден от лица, търсещи работа и/или под формата на почасови услуги от работещи, учещи или пенсионирани лица. «Социалният ассистент» ще предоставя комплекс от услуги свързани със задоволяване на ежедневните потребности на потребителя от организиране на свободно време, поддържане на лични контакти и социални умения. «Домашният помощник» ще предоставя услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
11. Отчитане и популяризиране на резултатите по проекта Да се обобщят междинните отчети и да се разработи финален отчет, показващ резултатите от проектните дейности. За популяризиране и отчитане на заложените цели в проекта са предвижда изработване и разпространение на печатни материали, пресконференция с участието на водещата организация и партньорите и медийни изяви на ръководителя на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 036 BGN
Общ бюджет: 60 940 BGN
БФП: 56 100 BGN
Общо изплатени средства: 56 100 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 407 BGN
2009 29 726 BGN
2010 13 967 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 100 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 546 BGN
2009 25 267 BGN
2010 11 872 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 861 BGN
2009 4 459 BGN
2010 2 095 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 415 BGN
Финансиране от бенефициента 5 626 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз