Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на социална услуга в подкрепа на зависими хора
Бенефициент: Община Самуил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Самуил
Описание
Описание на проекта: Удовлетворяване на специфичните потребности на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора със здравословни проблеми, изпаднали в изолация чрез организиране на бита и хигиената в дома им от домашни помощници.
Дейности: Сключване на договор с Агенция „Социално подпомагане” Регламентиране правата и задълженията на страните по договора за финансовата помощ.
Разработване на информационни материали и провеждане на кампания за обхвата на услугата „Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне За постигане на целта ще се разработи и публикува информационна дипляна, в тираж 1500 броя, която ще съдържа информация за процеса на предоставяне на услугата (оценка на потребностите, оценка на риска, планиране на услугата, периодична преоценка на потребностите); описание на правата и задълженията на домашния помощник и на потребителя; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка. В местните вестници ще бъдат публикувани обяви, а също ще бъдат предоставени обяви и информационни материали в населените места по информационните табла.
Подбор на потребителите на услугата Изясняване на правилата и процедурите на доставчика за подбор и назначаване на персонал са насочени към подбор на подходящи лица, които ще защитават здравето, сигурността и благополучието на потребителите на услугата „Домашен помощник”.
Оценка на риска и работа по намаляване на рисковете за потребителите Оценката на риска се извършва преди да започне предоставянето на услугата и се актуализира най-малко веднъж годишно. Работодателят разработва правила за своевременно информиране и предприемане на действия при възникване на нови рискове. Работодателят извършва текуща оценка на потенциалните опасности за потребителя, възникващи в процеса на предоставяне на услугата. В оценката задължително се включва анализ на следните рискове: • при оказване на помощ при взимане на лекарства; • при оказване на физическа подкрепа; • от битовите условия на живот на потребителя; • от ограничаване на самостоятелността и независимостта на потребителя; • от изолация от семейството и общността; • от злополуки; • от заболявания; • от неблагоприятни отношения в семейство.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Оценката на потребностите задължително включва преглед и характеристика на: • общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител: - зрение, слух и възможности за комуникация; - способност за придвижване, необходимост от технически помощни средства, приспособления или съоръжения; - психично здраве; - умствени функции; • способността му за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; • социалната му активност и интереси; • взаимоотношенията със семейството му; • други социални контакти; • битовите му условия на живот; • изискванията за медикаментозно лечение и диети; • допълнителните му потребности, свързани със специфични състояния; • безопасност и рискове. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата ще се разпишат конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител.
Подбор на домашни помощници. Подборът и наемането на персонал от община Самуил ще съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и осигурява защита на потребителите. Кандидатите за домашни помощници ще бъдат интервюирани с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Ще бъдат наети само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата „Домашен помощник” и изясняване на правата и отговорностите на страните по договора Изясняване на видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение;правата и на отговорностите на потребителя и неговите близки, права и отговорности на домашния помощник, права и отговорности на община Самуил, като доставчик на услугата. Новоназначените домашни помощници подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностна си характеристика и получават копие от Правилника за вътрешния ред на доставчика.
Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата „Домашен помощник” на всеки потребител Индивидуалният график се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска. Съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане индивидуални потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният график включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към (авто)агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции.
Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги Община Самуил ще осигури въвеждащо обучение на всички новоназначени домашни, преди да започнат работа в дома на потребителя, което ще трае 9 дни и включва следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите на домашния помощник умения; • основни задължения на домашния помощник; • специфика на грижите за стари хора, и лица с увреждания, за терминално болни; • методика за предоставяне на социални услуги в общността; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; • процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг;
Медицински прегледи на домашните помощници Всички подбрани домашни помощници ще мината обстоен медицински преглед
Предоставяне на услугата „Домашен помощник” Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора, чрез домашни помощници. Дейността на домашния помощник се съсредоточава върху организирането на бита и хигиената в дома на нуждаещите се лица
Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора, чрез домашни помощници. Дейността на домашния помощник се съсредоточава върху организирането на бита и хигиената в дома на нуждаещите се лица Община Самуил ще наблюдава редовно работата на домашните помощници и оценява тяхното качество. Екипът на проекта съвместно със социални експерти ще посещават потребителите веднъж месечно, за да мониторира на място предоставянето на услугата. Резултатите от проведените срещи и предприетите действия ще се документират. Веднъж годишно работата на домашните помощници и техните потребности от обучение ще се оценяват от общинското ръководство и копие от тази оценка ще се съхранява в трудовото досие на домашния помощник.
Отчет на община Самуил пред финансиращия орган Община Самуил ще използва доказали ефикасността си счетоводни и финансови процедури и практики, които да осигуряват ефективното осъществяване на дейността, както и нейната финансова устойчивост. Общинското ръководство ще използва прозрачни и ясни процедури за изчисляване на потребителските такси, издава финансови документи при тяхното заплащане и ще проследява закъснелите плащания.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 417 BGN
Общ бюджет: 78 935 BGN
БФП: 71 679 BGN
Общо изплатени средства: 71 113 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 483 BGN
2009 46 450 BGN
2010 9 179 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 113 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 161 BGN
2009 39 483 BGN
2010 7 802 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 323 BGN
2009 6 968 BGN
2010 1 377 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 667 BGN
Финансиране от бенефициента 8 523 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз