Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0137-C0001
Номер на проект: Д01-262/22.11.2011 г.
Наименование: Детето със СОП – личност, уважавана от възрастните и връстниците си
Бенефициент: Обединено детско заведение "Валентина Терешкова" - гр. Батановци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 22.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е осигуряване на подкрепяща среда за осъществяване ранно педагогическо въздействие и развитие на децата от гр. Батановци с цел по-пълна интеграция и по-добра социална адаптация в съответствие с Националния план за интегриране на деца със СОП. Повишаване квалификацията на учителите в града за подобряване качеството на образованието и обучението и развитие на система за учене през целия живот
Дейности: Подготовка за Дейност 1 Подготовка за Дейност 1 - Организационни дейности, осигуряващи ефективно управление и качествено изпълнение на планираните дейности по проекта
Дейност 1 Организационни дейности, осигуряващи ефективно управление и качествено изпълнение на планираните дейности по проекта
Подготовка за Дейност 2 Подготовка за Дейност 2 - Подбор на бенефициенти
Дейност 2 Подбор на бенефициенти
Подготовка за Дейност 3 Подготовка за Дейност 3 - Специализирана подготовка на 16 учители от училището и детската градина в гр. Батановци за работа с деца със СОП и закупуване на необходимата методическа литература и пособия
Подготовка за Дейност 4 Подготовка за Дейност 4 - Изграждане и оборудване на ресурсен кабинет в детската градина и закупуване на специални учебно-технически средства, апаратура, дидактични материали и учебни помагала за работа с децата със СОП
Дейност 4 Изграждане и оборудване на ресурсен кабинет в детската градина и закупуване на специални учебно-технически средства, апаратура, дидактични материали и учебни помагала за работа с децата със СОП
Подготовка за Дейност 5 Подготовка за Дейност 5 - Осигуряване на консултации и психолого-педагогическа подкрепа на децата и учениците от гр. Батановци със специалисти, за диагностициране на потребностите им
Дейност 5 Осигуряване на консултации и психолого-педагогическа подкрепа на децата и учениците от гр. Батановци със специалисти, за диагностициране на потребностите им
Подготовка за Дейност 6 Подготовка за Дейност 6 - Специализирана образователно-възпитателна работа с децата и учениците за развиване на творческото им въображение, коригиране на речевия дефицит и изграждане на комуникативни умения за подпомагане на образователно-възпитателния процес при постигане на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и за учебното съдържание и по-пълна интеграция и по-добра социална адаптация в детската градина и училището в гр. Батановци
Дейност 6 Специализирана образователно-възпитателна работа с децата и учениците за развиване на творческото им въображение, коригиране на речевия дефицит и изграждане на комуникативни умения за подпомагане на образователно-възпитателния процес при постигане на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и за учебното съдържание и по-пълна интеграция и по-добра социална адаптация в детската градина и училището в гр. Батановци
Подготовка за Дейност 7 Подготовка за Дейност 7 - Консултиране на родителите на деца със СОП за специфичните потребности на децата им за приемане на различието и изграждане на положителна нагласа към интегрираното обучение
Дейност 7* Консултиране на родителите на деца със СОП за специфичните потребности на децата им за приемане на различието и изграждане на положителна нагласа към интегрираното обучение
Подготовка за Дейност 8 Подготовка за Дейност 8 - Популяризиране и публичност
Дейност 8 Популяризиране и публичност на дейностите по проекта
Дейност 3 Специализирана подготовка на 16 учители от училището и детската градина в гр. Батановци за работа с деца със СОП и закупуване на необходимата методическа литература и пособия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 663 BGN
Общ бюджет: 104 210 BGN
БФП: 104 210 BGN
Общо изплатени средства: 103 953 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 807 BGN
2013 56 146 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 953 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 636 BGN
2013 47 724 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 171 BGN
2013 8 422 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 593 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз