Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.04-0002-C0002
Номер на проект: 10-21-10
Наименование: Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Котел
Бенефициент: Община Котел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 05.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Котел
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Котел в секторите здравеопазване и образование
Дейности: Дейност 1 Управление на проектните дейности
Дейност 2 Подобряване на управлението на човешките ресурси
Дейност 3 Повишаване на ролята и укрепване на капацитета на служителите в сферата на управление на човешките ресурси, образованието и здравеопазването
Дейност 4 Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интернешънъл хюмън ризорсиз" EООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 692 BGN
Общ бюджет: 107 601 BGN
БФП: 107 601 BGN
Общо изплатени средства: 102 221 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 641 BGN
2012 77 579 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 221 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 945 BGN
2012 69 413 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 358 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 696 BGN
2012 8 166 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 862 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП/НВМОП
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 6 По Дейност 2 - Одитна съществуващите политики и процедури
Индикатор 7 По Дейност 2 - Разработени политики
Индикатор 8 По Дейност 2 - Създадени стратегии
Индикатор 9 По Дейност 2 - Разработени концепции
Индикатор 10 По Дейност 2 - Проведени проучвания
Индикатор 11 ПО Дейност 2 - Разработени трейнинг инициативи
Индикатор 12 По Дейност 2 - Разработени стандарти и харта
Индикатор 13 По Дейност 2 - Осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 14 По Дейност 3 - Разработени планове
Индикатор 15 По Дейност 3 - Проведени семинари
Индикатор 16 По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 17 По Дейност 3 - Проведени кръгли маси и семинари
Индикатор 18 По Дейност 4 - Пресконференции
Индикатор 19 По Дейност 4 - Информационни транспаранти
Индикатор 20 По Дейност 4 - Изготвени брошури и плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз