Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на социалните услуги "Социаолен асистент" и "Домашен помощник" на лица, в това число и деца, с трайни увреждания в гр. Плевен, както и на комплексни социални услуги в подкрепа на семействата, грижещи се за деца с трайни увреждания
Бенефициент: Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен предимно към деца с тежки увреждания, нуждаещи се от специални грижи, и техните родители, чрез предоставяне на социално-психологическа, педагогическа и здравна помощ и консултации, за да се социализират семействата и да се развие потенциала на децата. Обхванати са и възрастни с трайни увреждания за преодоляване на социалната им изолация с помощта на СА и ДП.
Дейности: Сформиране на екип по Проекта Екипа на Проекта ще се състои от координатор, счетоводител, социален консултант - представяне на Проекта пред членовете на екипа - среща с Партньора за изясняване на съвместните дейности - определяне на график за регулярни екипни срещи и разпределение на задълженията между членовете на екипа - определяне на принципите и механизмите на координация и комуникация между членовете на екипа - разработване на детайлен график на дейностите и определяне на отговорния човек за всяка проектна дейност
Разработване на информа-ционни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потреби-тели и обществеността в гр. Плевен • Разработване на информационни материали - брошури и листовки - за социалните услуги и реда на предоставяне; цветни диплянки -за ролята на ЕСФ за развитие на социалните услуги в България - разработване и поместване на информация в сайта на БАЛИЗ – Плевен - информационно табло в РСКЦ на Сдружение БАЛИЗ – Плевен, показващо финансовата помощ на ЕСФ • Начална пресконференция -презентация на Проекта • Публикации в 2 местни ежедневници • Заключителна пресконференция – отчитане на постигнатите резултати и споделяне на натрупания опит Всички информационни и работни материали и публични дейности ще бъдат маркирани според изисквания за визуализация на ЕС.
Безвъзмездно предоставяне на материали и оборудване от Партньора Предоставяне на материали и даряване на оборудване от Партньора - мултифункционално устройство 3 в 1; компютър; киматици за РСКЦ; касов апарат; флип чарт; - материали – папки, класьори, хартия, падове и др. - работно облекло – работни престилки и чехли за ДП.
Разработване на оперативни документи, правилници и процедури за администриране на услугите СА и ДП Изготвяне на : • Правилник за вътрешния ред – правила и процедури в защита на правата и интересите на потребителите • Разработване на трудови договори и длъжностни характеристики • Разработване на примерен договор между доставчика и потребителя
Подбор на потребители на услугите СА и ДП • Изготвяне на оценка на потребностите на потенциалните потребители. • Сключване на договори с потребителите
Подбор на СА и ДП • Изготвяне и разпространяване на обява за набиране на кандидати за СА и ДП • Провеждане на интервюта и събеседване с кандидатите за СА и ДП и с кандидатите посочени от потребителите или техните настойници • Предварителни срещи на СА и ДП с потребителите и техните семейства, и постигане на взаимно одобрение • Сключване на трудови договори с одобрени кандидати за СА и ДП
Предоставяне на услугата СА и ДП • Изготвяне на лични досиета за всеки потребител • Изготвяне на лични досиета на СА и ДП • Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите СА и ДП • Актуализация на оценката на потребностите – веднъж на 6 месеца` • Мониторинг и обратна връзка за качеството на предлаганата социална услуга - месечни посещения и срещи с потребителите и техните настойници - проверка на дневници на потребителите - годишна среща с потребителите - периодична проверка и преглед на документацията
Социално-психологиче-ски, педагогически и здравни консултации за деца-потребители и техните семейства • Сформиране на екип от консултанти - социален работник – трудов договор, 8 часа - психолог – 2 ч. консултации 8 пъти месечно - педагог - 2 ч. консултации 8 пъти месечно - методист – кенезетерапевт - 2 ч. консултации 4 пъти месечно • Разработване и изпълнение на индивидуални планове за работа в подкрепа на детето • Изготвяне на месечни графици на консултациите • Консултации за родителите - психологическо консултиране на семейството - за ресурсите на детето - за възстановяване на трудовата им активност • Текущо консултиране на социалните асистенти
Обучение на СА и ДП за предоставяне на качествени услуги Провеждане на обучение, съобразено с Методиката за предоставяне на услуга-та в общността “Социален асистент” • Разработване на програма за развитие и обучение на СА и ДП: • Въвеждащо 3 дневно обучение – обхващащо мотивационен тренинг, теоретична част и споделяне на опит от по-опитни социални асистенти • Основно 2 дневно по модули от “Наръчник на социалния асистент” Поддържащо 2 дневно обучение по модули от “Наръчник на социалния асистент”
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 615 BGN
Общ бюджет: 85 298 BGN
БФП: 80 254 BGN
Общо изплатени средства: 80 254 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 523 BGN
2009 49 569 BGN
2010 14 162 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 254 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 045 BGN
2009 42 134 BGN
2010 12 037 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 478 BGN
2009 7 435 BGN
2010 2 124 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 038 BGN
Финансиране от бенефициента 7 751 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз