Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0122-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-26
Наименование: Технологична модернизация - пътят към разширяване обхвата на цифровото предлагане на "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД
Бенефициент: "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация - пътят към разширяване обхвата на цифровото предлагане на "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на доставчици по елемент „Инвестиции”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Осигуряване на информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 133 616 BGN
Общ бюджет: 1 876 550 BGN
БФП: 1 125 930 BGN
Общо изплатени средства: 1 125 924 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 125 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 225 000 BGN
2013 900 924 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 125 924 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 957 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 191 250 BGN
2013 765 786 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
957 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 168 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 750 BGN
2013 135 139 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 889 BGN
Финансиране от бенефициента 755 744 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Изготвена тръжна документация - ТЕЛЕКАБЕЛ
Индикатор 9 Сключени договори с избрани доставчици на оборудване - ТЕЛЕКАБЕЛ
Индикатор 10 Изплатени, доставени в срок и въведени в експлоатация активи - ТЕЛЕКАБЕЛ
Индикатор 11 Успешно изпълнен и отчетен проект - ТЕЛЕКАБЕЛ
Индикатор 12 Верифицирани разходи по проекта - ТЕЛЕКАБЕЛ
Индикатор 13 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела - ТЕЛЕКАБЕЛ
Индикатор 14 Изработено и поставено временно информационно табло - ТЕЛЕКАБЕЛ
Индикатор 15 Изработени и залепени стикери - ТЕЛЕКАБЕЛ
Индикатор 16 Публикувана информация в уеб-сайта на компанията - ТЕЛЕКАБЕЛ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз