Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0109-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Равни възможности и независим живот чрез услугата "Социален асистент"
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към деца с увреждания и техните семейства, хора в трудоспособна възраст с увреждания и възрастни самотноживеещи хора, за осигуряване на условия за ефективно упражняване на правото на независимост и социално включване, активно участие на пазара на труда, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.
Дейности: ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ Организационната дейност ще включва:  Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта.  Определяне на подходящи кандидатури за социални асистенти.  Провеждане на обучения на 19 одобрени кандидатури за социални асистенти. - надграждащо обучение – 15 човека ; - основно обучение – 4 човека;  Избор на 30 ползвателя на услугата въз основа на предоставените Оценки на индивидуалните потребности на хора с трайни увреждания.  Изработване на работна документация и процедури за предлагането, качеството и мониторинг на услуга.  Поставяне на преместваем подход пред входа на Община Ямбол
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  Публикуване на информация за проекта и услугата „Социален асистент” в сайта на Община Ямбол /общо описание на проекта, информация за процеса на предоставяне на услугата (оценка на потребностите, оценка на риска, планиране на услугата, периодична преоценка на потребностите); описание на правата и задълженията на социалния асистент и на потребителя; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка, общо описание на предлаганата услуга, кой може да ползва тази услуга, кой ще предоставя услугата, екипа по управление на проекта, лице за контакти и др.;  Изработване на брошура с цел информиране на гражданите и публичност на предлаганата услуга;  Публикации в местни печатни издания;  Периодични радио съобщения и анонси за изпълнението на проекта.;  Начална пресконференция за стартиране на проекта.  Заключителна пресконференция за приключване на проекта.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ Услугата «Социален асистент» включва:  Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.);  Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.);  Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.);  Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие потенциала на детето; Услугата се предоставя след оценка потребностите на лицето. Конкретизира се вида на услугата краткосрочна, дългосрочна или предоставяна в кризисна ситуация; Особено внимание ще се обърне на услугите, предоставени на деца. Ще се ползват необходимия броя консултанти, с цел повишаване качеството на услугата, индивидуалният план ще се актуализира според потребностите на децата.
МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА И ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА В хода на реализацията на проекта ще се извършва мониторинг и оценка за въздействието на проекта и постигането на неговите цели, както и мониторинг на предлаганата услуга. Отговорните за изпълнението на проекта членове на екипа и привлечени външни експерти ще подготвят: - оценка на изпълнението на проекта на основата на събраната информация; - отчет относно постигането на целите на проекта, изразходването на средствата по него, като се посочват срещнатите трудности при реализацията; - предоставят на ръководителя на проекта отчети, предложения и идеи за продължение на проекта и при необходимост разширяване и/или променяне на механизмите и обхвата на проекта на основа резултатите от мониторинга и оценката. Ще се разработи: • ефективна система за осигуряване на качество, включваща ясни индикатори и правила при предоставянето на услугата / Разработване на Правилника за вътрешния ред правила и процедури, основаващи се на практиката и съответстващи на законодателството./; • процедура за получаване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги от потребителите, техните законни представители, близки или роднини. Тази процедура включва: • редовно наблюдение работата на социалните асистенти и ежемесечно оценяване по отношение на качество на работата
ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА Екипът за управление и контрол на дейността на проекта ще отчита периодично изпълнението на заложените в проекта дейности пред Управляващият орган.  Доставчикът разполага с офис, който е добре оборудван и достъпен за хора в неравностойно положение, предлага сигурна работна среда, както и място за провеждане на поверителни разговори.  Доставчикът има ясна управленска структура и разпределение на отговорностите, които му позволяват да предоставя социалната услуга ефективно и в съответствие с неговите цел и мисия.  Управленската структура съответства на обема на дейността на доставчика, на обхвата и сложността на предоставяната услуга.
Партньори
Партньори:
Технически колеж-Ямбол
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 693 BGN
Общ бюджет: 84 689 BGN
БФП: 81 572 BGN
Общо изплатени средства: 77 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 339 BGN
2009 32 803 BGN
2010 26 941 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 738 BGN
2009 27 883 BGN
2010 22 900 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 520 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 601 BGN
2009 4 921 BGN
2010 4 041 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 562 BGN
Финансиране от бенефициента 3 307 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз