Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0013-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-13-31
Наименование: "Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас"
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 17.10.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Предвижда се основно цялостно проектиране и изграждане на канализационна мрежа в зоната на квартали 70-82 в кв. Сарафово, гр. Бургас, което щ едоведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион. Предвижда се и съпътстващо проектиране и изграждане на водопроводната мрежа в зоната на квартали 70-82, чиито трасета съвпадат с трасетата на канализационните колектори. По този начин с егарантира качеството на доставяната питейна вода и ще се ограничат загубите по водопреносната мрежа на бургаския квартал. С реализацията на инвестиционни те намерения за изграждане на ВиК инфраструктура ще се гарантира опазване чистотата на Черноморското крайбрежие в района на Бургаския залив.
Дейности: Дейност 1: Разработване на Прединвестиционни проучвания Разработване на Прединвестиционни проучвания с варианти за решение, съгласно "Изискванията за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС" - при изпълнението на тази дейност ще бъдат изготвени прединвестиционни проучвания с варианти за решение за рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа и за рехабилитация на съществуващата канализация и етапност на изграждане на разделна канализационна мрежа, обследване капацитета на КПС 1, необходимостта от включване на нова КПС 2 и възможностите за притласкване в съществуващия тласкател, обследване капацитета на ПСОВ - Поморие, в който се включват битовите отпадъчни води на кв. Сарафово, гр. Бургас и разглеждане на алтернативна ПСОВ в кв. Сарафово
Дейност 5: Подготовка на финансови анализи, включително анализ разходи-ползи Анализът разходи-ползи по проекта за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационна мрежи в кв. Сарафово, гр. Бургас трябва да бъде изготвен в съответствие с изискванията и насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи, Работен документ 4 / 2007 г. и Националната методология за изготвяне на анализ разходи-ползи.
Дейност 6: Проектиране Проектирането ще се изпълни в две фази: идейна и работна. Разработените пълни работни проекти за линейна инфраструктура трябва да съответстват на "Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС"-работното проектиране е предхождано от разработка на най-малко 2 идейни проекти на линейната инфраструктура и стартира след одобряването им от ЕСУТ. Работното проектиране предполага разработка на пълен комплект техническа документация за рехабилитация и разширение на канализационна мрежа, работен проект за сградни канализационни и водопроводни отклонения и работен проект за рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа на кв. Сарафово, в зоната на кв. 70-82. Според резултатите от ПИП и ако бъде доказана необходимост в задачата на проектанта ще бъдат включени и разработката на работен проект за КПС2 (ако се предвижда в избрания вариант на канализационна мрежа) и идеен проект за ПСОВ-Сарафово, ако ПИП докаже икономически съобразно решение за включване на отпадъчните води на кв. Сарафово в нова локална ПСОВ.
Дейност 9: Организация и управление на проекта С цел осигуряване на добро управление на проекта, се сформира Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП), като обособена единица в общенската администрация на извънбюджетна издръжка, в което служителите са назначени на срочни трудови договори. В структурата на ЗИП за първия етап от неговата реализация ще бъдат ангажирани ръководител, технически координатор (инженер инфраструктура), инженер на асоциирания партньор, координатор, счетоводител и юрист. ЗИП ще бъде подпомогнат от външен екип, оказващ Техническа помощ на ЗИП за изпълнение на дейностите по проекта, определен по реда на ЗОП. Обществената поръчка за външна техническа помощ по управление на проекта ще е с обхват и продължителност за двата етапа на проекта. Консултантът по техническа помощ ще оказва експертна помощ на ЗИП при изпълнение на дейностите, разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол по проекта, ще подготвя експертни становища при отчитането на поректните дейности и ще подпомага ЗИП с логистично-техническа помощ при ежедневното контролиране при изпълнение на дейностите.
Дейност 3: Комплексна оценка за съответствието на работния инвестиционен проект за линейна инфраструктура Комплексна оценка за съответствието на работния инвестиционен проект за линейна инфраструктура, съгласно чл. 142 от ЗУТ
Дейност 7: Подготовка на тръжни досиета за възлагане на планираните дейности от двата етапа Подготовка на тръжни досиета за възлагане на планираните дейности от двата етапа на проектното предложение, а именно: 1. подготовка на прединвестиционни проучвания, проектиране (включително идейни и работни проекти за линейна инфраструктура, работни проекти за КПС2 и идеен проект за ПСОВ), план за управление на утайките (при доказана необходимост) и съгласувателни дейности; 2. техническа помощ към ЗИП и подготовка на доклад за изпълнение на първи етап от проектното предложение; 3. публичност; 4. одит; 5. комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ; 6. инженеринг - работно проектиране и строителство на ПСОВ-Сарафово, включително доставка и монтаж на оборудване за ПСОВ и за строителство и реконструкция на ВиК мрежите в кв. Сарафово; 7. осъществяване на строителен надзор по време на строителството.
Дейност 4: Съгласувателни процедури, преценка за ОВОС и в случай на нужда подготовка на ОВОС, екологична оценка, оценка на съответствието и др. Дейността включва: 1. преценка необходимостта от ОВОС; 2. изготвяне на доклад за ОВОС; 3. изготвяне на план за управление на утайките (ако е необходимо); 4. издаване на необходимите решения / разрешителни и изискуемите по процедурата карти.
Дейност 8: Подготовка и внасяне на доклада за изпълнение на първия етап Подготовка и внасяне на доклада за изпълнение на първия етап, включително окомплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи
Дейност 11: Публичност Изпълнение на мерките за информация и публичност, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС и организиране на публични събития. При реализацията на тази дейност през първия етап от изпълнението на проекта се предвижда подготовка на информационни материали във връзка с инвестиционния проект и тяхното разпространение, публикации. Дейността ще обхваща и давта етапа от изпълнението на проекта.
Дейност 10: Одит на проекта Извършването на одита ще обхваща и двата етапа на изпълнение на проекта. В рамките на одита по проекта ще се изготвят междинни и окончателен доклади, включително одитно мнение за законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на общ. поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и общ. поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 "б" от ЗОП; законосъобразността на допълнителните споразумения към договорите за общ. поръчки, с изключение на горепосочените; осчетоводяване на разходите, включени в искането за средства. Целта на одита ще бъде да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Дейността ще е с обхват и продължителност за двата етапа на проекта.
Дейност 2: Подготовка на експертни анализи, инженерно хидро-геоложки проучвания, технически планове и друга документация Подготовка на експертни анализи, инженерно хидро-геоложки проучвания, технически планове и друга документация. Заснемане на съществуващите водопроводни и канализационни клонове в зоната. Предвид свлачищния характер на крайбрежните територии и хаотичното строителство на сградни отклонения и второстепенни клонове в линейната инфраструктура е необходимо да се направи пълно инженерно хидро-геоложко обследване на зоната, преди започване на проектирането.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 132 711 BGN
Общ бюджет: 322 389 BGN
БФП: 322 389 BGN
Общо изплатени средства: 148 558 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 322 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 558 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 558 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 274 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 118 846 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 846 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 712 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 712 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.,;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз