Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0154-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи възрастни хора"
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 12.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към лица с различни видове трайни увреждания и самотноживеещи възрастни хора, които са социално изолирани и не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, за да се осигури социалното им включване и да се предотврати зависимостта им от институционализиран тип грижи.
Дейности: Дейност 1 Подготвителна среща по проекта. Изграждане на експертен съвет (бенефициент, партньор, институции). детайлизиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта; - уточняване на дейности по мониторинга на проекта; - разпределяне на конкретни задачи и отговорности между членовете на екипа; - разработване на стратегия за набиране на бенефициентите.
Дейност 2 Популяризиране на проекта Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” с описание на обхвата на услугите „Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за предоставянето й.
Дейност 3 Подбор на социални асистенти и домашни помощници. Подсигуряване на 23 лица, заявили желание да работят като СА - 4 и ДП – 19. Кандидатите ще се набират чрез попълнени анкетни карти и провеждане на устно интервю за установяване нивото на готовност за активно участие в проекта.
Дейност 4 Провеждане на обучение на 6 лица кандидати за СА и 22 за ДП , одобрени при проведеното събеседване. Изготвяне на програма за обучение за срок от 3 работни дни, набавяне на материали за обучение и зала. Обучение на СА и ДП за предоставяне на качествени услуги, в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП.
Дейност 5 Набиране на бенефициенти. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Оценките се разработват от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” и включват оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител.
Дейност 6 Предоставяне на услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент” комплексно или поотделно на потребителите Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на СА и ДП в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата на всеки СА и ДП, изготвени на база на Индивидуалните планове за социални услуги на потребителите и актуализирани също на 6 месечен период или при необходимост. Те ще съдържат описание на ежедневните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. СА и ДП ще се отчитат ежемесечно със специална форма, описваща предоставените услуги на всеки потребител и подписана от него (законния представител). Формата ще дава и възможност потребителят да оцени качеството на услугата, което ще обективизира отчета и ще мотивира подобряване на качеството. Формата ще дава възможност да се докладват също така срещаните трудности и казуси. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти и поддържащо обучение. Подкрепата на СА и ДП в осъществяване на тяхната работа ще се организира и по време на срещите на екипа на проекта с тях, в края на всеки месец при представянето на индивидуалните отчети.
Дейност 7 Социално консултиране и супервизия Дейността включва експертна помощ, а именно: - Консултиране на потребители и семейства на потребители в две посоки: за преодоляване на социалната изолация (напр. психологическо, информационно, юридическо и пр. консултиране) и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на СА и ДП - напр. при суициден риск; - Индивидуална и групова супервизия на СА и ДП във връзка с различни социални случаи. Планираме груповата супервизия да става по време на месечните съвещания със СА и ДП. Поради различния характер на заявките и изискването за висок професионализъм, необходимите специалисти ще бъдат наемани по граждански договори за изпълнение на конкретна работа. Проведени: експертно консултиране на екипа на проекта, потребителите, семейства на потребители и на СА и ДП; супервизия на работата на СА и ДП.
Дейност 8 Мониторинг на предоставянето на услугата Част от системата за осигуряване на качествена услуга е провеждането на мониторинг. Той ще се осъществява от ръководителя на проекта и ще бъде едно от неговите основни задължения. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечният отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки СА и ДП ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и поддържащо обучение на СА и ДП. Те ще се използват и при цялостната оценка на наетите лица. Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при необходимост.
Дейност 9 Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на СА и ДП. Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и обратна връзка от потребителите; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с планираните по проекта. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. На база на атестацията, която ще бъде направена по критерии, приети от Експертния съвет, доставчикът ще вземе решения относно продължаването на договорите на СА в случай на продължаването на дейността след изтичането на проекта.
Дейност 10 Популяризиране и мултиплициране на проекта Популяризирането на проекта ще включи следните дейности:  Презентиране на проекта и неговите резултати на брошура и на web-сайта на Общината,  Дискусии и работни срещи за представяне резултатите от приключването на проекта;  Широк дебат със всички групи от общността;  Поставяне на информационни табели в офиса на проекта за популяризиране на приноса на Европейския съюз и Република България и др. Екипът на проекта ще привлече и медийно внимание към дейността и нейните резултати.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Център за социални и здравни грижи"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 120 BGN
Общ бюджет: 67 507 BGN
БФП: 61 593 BGN
Общо изплатени средства: 60 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 424 BGN
2009 42 605 BGN
2010 1 837 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 960 BGN
2009 36 214 BGN
2010 1 562 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 464 BGN
2009 6 391 BGN
2010 276 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 130 BGN
Финансиране от бенефициента 7 880 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз