Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0041-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за социално участие
Бенефициент: Свободен младежки център - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Проектът е в подкрепа на деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, живеещи в гр. Видин и най-близките селища, и на членовете на техните семейства за преодоляване на социалната изолация, развитие на ресурсите на детето. Цели се и повишаване на компетентността на СА за справяне със специфичните проблеми на целевата група
Дейности: Дейност 1: Създаване и работа на Експертен съвет към проекта Ефективността на проектните дейности зависи в голяма степен от консолидирането на местните ресурси и експертен капацитет. Ето защо ще създадем експертен обществен орган към проекта, който освен партньора по проекта и традиционните партньори (ДБТ, Общинска администрация) ще бъдат поканени местните организации на хора с увреждания, образователни власти, работодателски структури, както и организации, изпълняващи проекти в сферата на квалификацията и заетостта. Последното ще позволи по-добра координация по отношение адаптирането на семействата на децата с увреждания към трудовия пазар (активно търсене на работа, включване в квалификационни курсове и пр.). По този начин ще се предостави един по-комплексен пакет от услуги за детето и семейството, включващ на първо място социални услуги (вкл. комбинации от такива), но също и други развиващи дейности. Освен това колективния орган ще направи решенията по-прозрачни и демократични, ще гарантира по-висока степен на обективност и защита на интересите на потребителите (чрез техните организации), на следи за съблюдаването на хоризонталните принципи, ще проследява и подпомага изпълнението на проекта. Планираме съвета да заседава редовно 4 пъти за времето на проекта, както и извънредно при необходимост. Заседанията ще се протоколират.
Дейност 2: Отпечатване на информационна брошура Планираме издаването на малка брошура, която да съдържа информация за доставчика на социалните услуги, процеса на тяхното предоставяне, описание на правата и задълженията на СА и на потребителите, начина на определяне на размера на потребителските такси (за лица с доходи), описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка и др. Издаването й е необходимо за по-доброто информиране преди всичко на потенциалните бенефициенти и СА за същността и условията на услугата. Брощурата ще бъде пълноцветна, 8 стр., формат А5.
Дейност 3:Разработване на вътрешни правила, процедури и форми Създаване на специфични за проекта правила, процедури за достъп до услуги, за жалби и др. под., както и на различни писмени форми – за достъп (стандартен договор, индивидуални планове за услуги, работни планове и пр.), за мониторинг и отчетност (отчети на СА, дневник на потребителя, отчет на мониторинга). Тези документи ще бъдат разработени от проектния екип на база Методиката за предоставяне на услугата СА, Стандартите за предоставяне на социални услуги за деца, хоризонталните принципи и изискванията на програмата, както и опита на СМЦ по проект СЕЙН. Те ще отразяват спецификата на конкретната работа с конкретните целеви групи и ще бъдат приети на заседание на Експертния съвет. Одобрените документи ще бъдат достъпни в офиса на проекта и на сайта на СМЦ за ползване от страна на потребители и СА.
Дейност 4: Информиране и набиране на потенциални потребители Информирането ще се осъществи чрез информационна кампания, включваща: съобщения в местните медии, разпространение на брошури, обяви в ДСП и на сайта на СМЦ, ползване на посредници – ДСП, организации на хора с увреждания и общински служители. Потенциалните клиенти ще подадат чрез техните законни представители заявления към доставчика на социална услуга в стандартизирана форма, чрез които ще заявят желание за достъп и ще декларират обстоятелства и факти, които ги причисляват към целевата група на проекта.
Дейност 5: Оценка и подбор на потребители Оценяването на потребността от услуги за всеки потенциален потребител, отговарящ на изискванията на програмата ще се извърши от социален работник на ДСБ – Видин в съгласие с Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”. За целта той ще бъде посетен и анкетиран, при което ще се проверят декларираните обстоятелства и ще се оценят потребностите, за чието задоволяване приоритетно лицето се нуждае от грижи. Информацията в подходяща форма ще бъде предоставена на доставчика, който ще вземе окончателното решение на база на критерии и принципи, одобрени от Експертния съвет и съответстващи на приоритетите, заложени в проекта. Списъкът на конкретните потребители също ще бъде одобрен от Обществения съвет на второто му заседание. Това се налага за да се постигне по-добра защита на потребителите, за превенция на дискриминация и за постигане на по-добра обективност. Списък на конкретните бенефициенти на проекта, ранжирани на база нуждата от грижи
Дейност 6: Набиране на социални асистенти Подборът на СА ще се извърши след оценка на нуждите от грижи. Това ще позволи да се идентифицира броят на СА, както и на евентуалните специални познания или умения на последните. Селекцията на СА трябва да постигне пълно покритие и високо качество на предоставените от тях услуги. Процедурата ще включва: публикуване на обява в местните медии, в ДБТ, и на сайта на СМЦ; приемане на документи; конкурс (по документи и събеседване) и сключване на договор с избраните кандидати. В обявите кандидатите ще бъдат насочвани за повече информация към сайта на СМЦ, където ще бъдат достъпни описанието на проекта/услугите и длъжностните характеристики. Разпространяваните брошури също ще спомогнат в тази посока. За длъжността ще има изискване за минимум средно образование. Предимство ще е по-високото образование, както и подходяща квалификация и опит - напр. социални работници, учители, медицински сестри и пр. ще са предпочитани. При равни други условия ще се търси баланс по полов признак, като работодателят ще декларира в обявите, че няма да дискриминира кандидатите по етнически произход, вероизповедание, сексуална ориентация и пр. Кандидатите ще се назначават с временни договори с изпитателен срок (важи за трудовите договори).
Дейност 7:Обучение на СА Дейността е необходима, защото е малко вероятно наетите СА да имат нужната квалификация и опит в работата с конкретните целеви групи. Освен това те трябва да бъдат обучени в безопасност на труда на терен и други специфики, които зависят от конкретната работна задача. Програмата на обучението ще бъде разработена от обучителната организация на база Методиката за предоставяне на услугата СА, спецификата на проекта и заявка от страна на СМЦ. Обучението ще се проведе в рамките на пет дни (по 6 часа на ден) и ще предхожда постъпването на работа (обучаемите няма да получават възнаграждение). Преминаването на обучението ще тества мотивацията за работа, защото опитът ни показва, че някои СА отпадат на този етап поради различни очаквания към естеството на работата и ще бъде условие за сключване на договора с кандидата. Предвиждаме броят на участниците в обучението да превъзхожда броя свободни работни места, за да се осигури необходимия резерв в случай на текучество. Всеки обучен СА ще получи безплатно „Ръководство за работа на социалния асистент”, предоставено от проект СЕЙН. Предвиждаме също така и три еднодневни (по 4 часа) поддържащи обучения в хода на предоставяне на услугата, базирани на конкретни казуси от практиката и проблеми, идентифицирани от самите СА и/или в резултат от мониторинг. Участието в обучението ще бъде сертифицирано от обучителната организация - партньор. Общият брой часове за обучение по проекта се калкулира на 42 часа.
Дейност 8: Договаряне и планиране на социалните услуги Договарянето на услугата с потребителите ще стане на база писмен договор. Договорът ще е стандартизиран, но ще отразява конкретно наборът от услуги, времето и редът на получаването им и др. В него ще бъдат ясно описани задълженията на двете страни, ще бъде договорена и дължимата такса (ако има такава) съобразно времето на предоставяне на услуги и декларираните доходи на потребителя. Договорът ще послужи за разработване на Индивидуален план за социални услуги, който ще отрази идентифицираните специфични потребности, договорените услуги, честотата на предоставянето им, името(ната) на СА, специфичните обстоятелства и факти (вкл. оценка на риска). Планът се изготвя съвместно с потребителя/неговия законен представител, подписва се от двете страни и е неразделна част от договора с него. Валидността му е 6 месеца, след което се актуализира на база социална оценка. При необходимост актуализацията може да се извърши и по-рано. Този начин на договаряне и планиране е обоснован от необходимостта за постигане на една управляема и отговаряща на нуждите на потребителя услуга, в която интересът му е максимално защитен. Планирането на социалните услуги за децата с увреждания, ще бъде правено на база индивидуални развиващи програми, изготвени от специалисти (виж. дейност „Социално консултиране” по долу).
Дейност 9: Предоставяне на услугите от СА Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на СА в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата на всеки СА, изготвени на база на Индивидуалните планове за социални услуги на потребителите и актуализирани също на 6 месечен период. Те ще съдържат описание на ежеседмичните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. Социалните асистенти ще се отчитат ежемесечно със специална форма, описваща предоставените услуги на всеки потребител и подписана от него (законния представител). Формата ще дава и възможност потребителят да оцени качеството на услугата, което ще обективизира отчета и ще мотивира подобряване на качеството. Чрез нея ще се докладват също така срещаните трудности и казуси. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти и поддържащо обучение. Подкрепата на СА в осъществяване на тяхната работа (супервизия) ще се организира и по време на срещите на екипа на проекта с тях, които планираме да се осъществяват в края на всеки месец при представянето на индивидуалните отчети. След като СА навлязат в работата, тези срещи могат да се провеждат и по-рядко – напр. веднъж на два месеца. Решението за това ще се вземе от проектния екип съвместно със СА. Важно е да се отбележи също, че чрез Експертния съвет ще бъдат търсени механизми и възможности за съчетаване на работата на СА с използването на други местни инициативи (напр. по заетостта), което да икономисва ресурси и да създава синергичен ефект.
Дейност 10:Социално консултиране и супервизия Дейността включва общо 120 часа експертна помощ, а именно: - Разработване на индивидуални развиващи програми за деца с увреждания на база ресурсите на детето. Такова консултиране е необходимо поради изискващото се високо ниво на експертност. То ще ангажира екип от специалисти (напр. психолог, социален работник, лекар), които ще разработят дългосрочни програми за 20 деца с по-специфични нужди. Предвиждаме тази дейност да се реализира с обем от 400 часа експертна заетост; - Консултиране на потребители и семейства в две посоки: за преодоляване на социалната изолация (напр. психологическо, информационно, юридическо и пр. консултиране) и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на СА - напр. при суициден риск. Предвиденият брой подобни консултации за времето на проекта са 100 часа; - Индивидуална и групова супервизия на СА във връзка с различни социални случаи. Планираме груповата супервизия да става по време на месечните съвещания със СА. Общо за времето на проекта супервизията се калкулира на 40 часа. Поради различния характер на заявките и изискването за висок професионализъм, необходимите специалисти ще бъдат наемани по граждански договори за изпълнение на конкретна работа. При необходимост, броят на часовете експертна помощ по отделните компоненти може да бъде променян, но в рамките на общия хорариум от 540 часа.
Дейност 11: Мониторинг на предоставянето на услугата Част от системата за осигуряване на качествена услуга е мониторирането на доставката. То ще се осъществява от координатора на проекта и ще бъде едно от неговите основни задължения. В отделни случаи мониторинг ще прави и ръководителя на проекта. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечният отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки СА ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. За целите на мониторинга ще се ползва служебния автомобил. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и поддържащо обучение на СА. Те ще се използват и при цялостната оценка на наетите лица (годишната атестация). Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при извънредна необходимост (напр. по сигнал).
Дейност 12:Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на СА (годишно атестиране). Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и анкетиране на потребителите за всеки един СА; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. На база на атестацията, която ще бъде направена по критерии, приети от Експертния съвет, доставчикът ще вземе решения относно продължаването на договорите на СА в случай на продължаването на дейността след изтичането на проекта.
Дейност 13: Популяризиране и мултиплициране на проекта Популяризирането на проекта ще включи следните дейности:  Обучение на доставчици на социални услуги (общински и частно-правни) от област Видин за подготовка на проекти за предоставяне на услугата СА – ще бъдат поканени всички общини, както и НПО и фирми, проявяващи интерес или активни в социалната сфера (около 15). Идентифицирането на тази група ще стане с помощта на Експертния съвет, асоциация на видинските НПО „Граждански форум” (председателствана в момента от СМЦ) и Регистъра на доставчиците на социални услуги на АСП. Курсът ще е еднодневен и ще се базира на методологията на настоящия проект, както и на опита от проект СЕЙН и НПАХУ. Същевременно ще бъдат представени и резултатите от проекта, в степента в която могат да бъдат измерени към датата на обучението. Очакваме неговото провеждане да съвпадне с период на подготовка на нови предложения пред ОП”РЧР” и по този начин участието да бъде по-мотивирано. Лектор на курса ще бъде ръководителя на проекта, който има опит от провеждането на подобни обучения по проект СЕЙН;  Презентиране на проекта и неговите резултати на web-сайта на СМЦ, включително на техническия доклад за изпълнението;  Поставяне на информационни табели в офиса на СМЦ и в офиса на проекта за популяризиране на приноса на Европейския съюз и Република България и др. Екипът на проекта ще положи усилия и за привличане на медийно внимание към дейността и нейните резултати.
Партньори
Партньори:
Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 329 BGN
Общ бюджет: 82 972 BGN
БФП: 82 972 BGN
Общо изплатени средства: 82 963 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 266 BGN
2009 51 059 BGN
2010 14 639 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 963 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 676 BGN
2009 43 400 BGN
2010 12 443 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 590 BGN
2009 7 659 BGN
2010 2 196 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 445 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз