Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0087-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Насърчаване на социалната икономика чрез социално включване на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора
Бенефициент: Община Елхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: Проектът цели подобряване на качеството на живот на хора със специфични видове увреждания - пълна слепота; прекарали инфаркт или инсулт, с частична или пълна парализа на крайниците; и на самотноживеещи възрастни хора, като се предвиждат дейности за преодоляване на безпомощността и осигуряване на достъп до социални, юридически и др. услуги
Дейности: Пресконференция за представяне целите и същността на проекта Дейността предвижда подробна презентация на целите,дейностите и целевата група по проекта.Ще се предостави информация и за финансиращата организация и изпълнителя на проекта
Сформиране на екип от специалисти След предварително обявление за необходимите специалисти,ще бъде проведен внимателен подбор на персонала,като числеността,опита и квалификацията му ще бъдат съобразени с необходимостта от осигуряване на качествена грижа за хората с увреждания,ще бъде осигурена методическа и професионална подкрепа на персонала и предоставена възможност за повишаване на квалификацията му. Ще бъде изработен график за работа на специалистите. Домашните помощници ще работят за подобряване качеството на живота на потребителите и подпомагане процеса на социалната им интеграция.
Обучение на лицата,които ще работят като домашен помощник Ще се сформира екип от 15 души,които ще преминат 60 часов курс на обучение / в рамките на 10 дни / за предоставне на услугата “Домашен помощник”. Обучението ще се извърши от лицензирана обучителна организация. По време на обучението лицата ще придобият познания за ролята и отговорностите на домашния помощник и умения за създаване на адекватни лични отношения с другите домашни помощници от екипа,с цел придобиване на умения за работа в екип.
Изготвяне на социална оценка на потребителите на услугата Проектът предвижда изготвяне на социалната оценка за установяване потребностите от рехабилитация на човека с увреждане и възможностите за социална интеграция.Социална оценка ще бъде изготвена и на самотноживеещите хора за установяване на потребностите им. Социалната оценка ще даде възможност да се установи вида и времетраенето на социалните услуги, които е необходимо да бъдат предоставени
Същински дейности по услугата При индивидуалната работа с потребителите ще се прилагат следните принципи : - справедливо отношение без оглед на възраст, пол, етнически произход, увреждания, независимо от приносът им в обществото; - независимост чрез осигуряване на достъп до социални, юридически и други услуги, с цел защита и упражняване правата на възрастните хора, свързани със социалното подпомагане и предоставянето на качествени социални услуги; Предвиждат се дейности свързани с преодоляване безпомощността на човек, вследствие на функционалното му увреждане и дейности по задоволяване на: - ежедневни потребности – помощ при обличане,къпане,сресване,приготвяне на храна,пране и други битови дейности; - осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства; - оказване на помощ при извършване на плащания за електричество, вода, телефон,местни данъци и такси и др.; - получаване на помощ при поддържане на хигиената на дома,палене на печка,цепене на дърва,почистване на снега и други сезонни услуги;
Анкетиране на протребителите за оценка на предоставената социална услуга и осигуряване на обратна връзка Тази дейност предвижда на два етапа да бъде проведена анкета на потребителите на социалната услуга.Анкетата ще включва въпроси,чрез които ще може да се проследи ефективността на предлаганата услуга,желанието или нежеланието на хората с увреждания да ползват и в бъдеще услугата.
Междинна пресконференция, отразяваща напредъка на проекта Предвижда се провеждането на междинна пресконференция,на която ще се направи оценка на изпълнението на задачите от персонала и напредъка на дейностите по проекта.Ще бъде представен и анализът от първият етап на анкетата
Информационна кампания На всеки един етап от реализирането на проекта ще се провежда широка информационна кампания свързана с: - статии в местни,регионални и национални меди, отразяващи всяка една дейност по проекта ; - телевизионни репортажи по местната кабелна телевизия – репортажите ще се излъчват при реализацията на всяка една дейност; - изготвяне на дипляна – ще бъдат издадени и разпространени 500 бр. дипляни,отразяващи дейностите по проекта.; -изработване на информационно табло,отразяващо реализацията на проекта,името на финансиращата организация и изпълнителя по проекта - излъчване на филм за реализираните дейности по проекта - публикации в сайта на община Елхово
Заключителна пресконференция и отчет на проекта На тази пресконференция ще се направи анализ и отчет на проведените дейности по проекта.Ще се изтъкнат трудностите срещнати по време на реализацията на проекта,постигнатите резултати и ще се набележат точките по които трябва да се работи в бъдеще в сферата на социалните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 466 BGN
Общ бюджет: 51 342 BGN
БФП: 45 963 BGN
Общо изплатени средства: 45 963 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 693 BGN
2009 22 199 BGN
2010 14 173 BGN
2011 - 102 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 963 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 239 BGN
2009 18 869 BGN
2010 12 047 BGN
2011 - 87 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 068 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 454 BGN
2009 3 330 BGN
2010 2 126 BGN
2011 - 15 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 894 BGN
Финансиране от бенефициента 11 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори с преките потребители на услугата “Домашен помощник”
Индикатор 2 Брой сключени договори с одобрените кандидати за извършване на услугата “Домашен помощник” (трудови и граждански договори)-Елхово
Индикатор 3 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата “Домашен помощник”: - брой проведени часове за обучение на одобрените домашни помощници
Индикатор 4 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата “Домашен помощник”- община Елхово
Индикатор 5 Брой обслужвани лица – потребители на услугата “Домашен помощник”- община Елхово
Индикатор 6 Брой работни места за извършване на услугата “Домашен помощник” (трудови договори).
Индикатор 7 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугата ‘’Домашен помощник’’- община Елхово
Индикатор 8 Брой лица, потребители на услугата „Домашен помощник”, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция.-община Елхово
Индикатор 9 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки
Индикатор 10 Брой лица, желаещи да ползват услугата “Домашен помощник” и след приключване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз