Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0297-C0001
Номер на проект: ESF-2101-06-03002
Наименование: Обучение по "Английски език"- първо и второ ниво по система Headway и Обучение за придобиване на ключови компетенции "Работа с клиенти"
Бенефициент: Гребенец Девин ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 21.04.2008
Дата на приключване: 21.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Адаптиране на заетите лица към новите условия и изисквания, проидтичащи от динамиката на пазара на труда и членството на България в Европейския съюз. Създаване на условия за прилагане на принципите за учене през целия живот и осигуряване на условия за непрекъснато обучение за повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения. Създаване на условия за постигане на заложените изисквания на фирмата за свободно владеене на е чужди езика, от който първият е английски.
Дейности: 1.Сформиране на екипа за управление и организация на проекта. Утвърждаване на вътрешни правила за работа и система за вътрешен контрол и оценка на дейностите по проекта.
2.Подготовка и отпечатване на информационните материали за публичност и визуализация на проекта.
3.Подготовка за провеждане на конференция за запознаване на обществеността в гр.Девин и региона с целите и същността на проекта - определяне на целевата група, на която ще се изпратят покани за присъствие. Изготвяне на списък и изпращане на покани. П
4.Провеждане на конференция за запознаване на обществеността в гр.Девин и региона с целите и същността на проекта.
5. Подготовка на входния тест и определяне на критерии за сформиране на групите за обучение.
6.Извършване на входен тест.
7.Разпределение на обучаваните лица в сходни групи спрямо резултатите от теста и спрямо времето им на заетост.
8.Обучение по английски език от 1 до 4 урок І ниво.
9.Провеждане на междинен тест І и оценка на резултатите от теста.
10.Анкетиране на участниците.
11. Анализ на резултатите от тест І и анкета І от екипа за Организация и управление. При необходимост корекция на дейностите и времевия график.
12. Изготвяне на периодичен доклад от екипа за организация и управление и предоставянето му на ВО и Партньорите.
13. Обучение по английски език от 5 до 8 урок І ниво.
14.Провеждане на междинен тест ІІ и оценка на резултатите от теста.
15.Анкетиране на участниците.
16. Анализ на резултатите от тест ІІ и анкета ІІ от екипа за Организация и управление. При необходимост корекция на дейностите и времевия график.
17. Изготвяне на периодичен доклад от екипа за организация и управление и предоставянето му на ВО и Партньорите.
18. Обучение по английски език от 9 до 14 урок І ниво.
19.Провеждане на междинен тест ІІІ и оценка на резултатите от теста.
20.Анкетиране на участниците.
21. Анализ на резултатите от тест ІІІ и анкета ІІІ от екипа за Организация и управление. При необходимост корекция на дейностите и времевия график.
22. Изготвяне на периодичен доклад от екипа за организация и управление и предоставянето му на ВО и Партньорите.
23.Преговор.
24.Изпит за край на І ниво - изходящ тест и оценка на резултатите от теста.
25.Подготовка за провеждане на конференция за запознаване на обществеността в КК Пампорово и региона с целите и същността на проекта - определяне на целевата група, на която ще се изпратят покани за присъствие. Изготвяне на списък и изпращане на пока
26. Подготовка на обучението за „Работа с клиента”. Изготвяне на график за командироването. Организиране на командироването на обучаваните лица и преподавателя.
27.Обучение за “Работа с клиенти” с откъсване от работното място.
28. Провеждане на конференция за запознаване на обществеността в КК”Пампорово” с целите, същността и хода на проекта.
29.Обучение по английски език от 1 до 4 урок ІІ ниво.
30.Провеждане на междинен тест ІV и оценка на резултатите от теста.
31.Анкетиране на участниците.
32.Анализ на резултатите от тест ІV и анкета ІV от екипа за Организация и управление. При необходимост корекция на дейностите и времевия график.
33.Изготвяне на периодичен доклад от екипа за организация и управление и предоставянето му на ВО и Партньорите.
34.Обучение по английски език от 5 до 8 урок ІІ ниво.
35.Провеждане на междинен тест V и оценка на резултатите от теста.
36.Анкетиране на участниците.
37.Анализ на резултатите от тест V и анкета V от екипа за Организация и управление. При необходимост корекция на дейностите и времевия график.
38. Изготвяне на периодичен доклад от екипа за организация и управление и предоставянето му на ВО и Партньорите.
39. Обучение по английски език от 9 до 14 урок ІІ ниво.
40.Провеждане на междинен тест VІ и оценка на резултатите от теста.
41.Анкетиране на участниците.
42.Анализ на резултатите от тест VІ и анкета VІ от екипа за Организация и управление. При необходимост корекция на дейностите и времевия график.
43.Изготвяне на периодичен доклад от екипа за организация и управление и предоставянето му на ВО и Партньорите.
44.Преговор.
45.Изпит за край на ІІ ниво.
46.Връчване на сертификати за завършен курс по на английски език и за придобиване на ключови компетенции „Работа с клиенти”.
47.Анализ и оценка на резултатите от проведеното обучение. Изготвяне на съвместен доклад от ВО и партньорите.
48.Изготвяне на окончателен доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 385 BGN
Общ бюджет: 9 820 BGN
БФП: 7 856 BGN
Общо изплатени средства: 7 856 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 856 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 856 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 677 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 178 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 178 BGN
Финансиране от бенефициента 3 596 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз