Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0032-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/66
Наименование: Речна академия
Бенефициент: Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1 Организиране работата на екипа по проекта
2. Кампания за разгласяване старта на проекта
4.Подготовка и провеждане на теоретичното въвеждащо обучение за ученици
3.Подготовка и провеждане на въвеждащо обучение на преподаватели
5.Вътрешна междинна оценка на проекта
6. Подготовка и изпълнение на дейност 6 Провеждане на практиката – учебно плаване по река Дунав
7.Практически изпит за проверка на придобитите знания
8.Представяне на резултатите от проекта и медийно отразяване
9.Финална оценка на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 596 BGN
Общ бюджет: 50 078 BGN
БФП: 50 078 BGN
Общо изплатени средства: 50 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 119 BGN
2009 19 965 BGN
2010 19 994 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 601 BGN
2009 16 970 BGN
2010 16 995 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 518 BGN
2009 2 995 BGN
2010 2 999 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 512 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз