Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0056-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1656/04.08.2011
Наименование: "Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на ОПРР"
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.08.2011
Начална дата: 04.08.2011
Дата на приключване: 04.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение e в пълно съответствие с общата цел на настоящата схема и конкретна цел „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при изпълнението на мерките и действията по Комуникационния план за информация и публичност, предоставяне на информация и информиране на широката общественост относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие на потенциалните бенефициенти с проектни предложения в нейното изпълнение”. Изпълнението на настоящото проектно предложение е насочено пряко към изпълнението на Компонент 2 на схемата– „Комуникация, информация и публичност”, чрез осигуряване на подкрепа на отдел „Организационно развитие, информация и публичност” при изпълнението на мерките и действията заложени в Комуникационния план на ОПРР.
Дейности: дейност 3 Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за ОПРР
Дейност 6 Приключване на проекта
дейност 1 Сформиране на екип за координация и управление на проекта
Дейност 4 Информация и публичност
дейност 2 Изработване и разпространение на информационни материали за ОПРР – бюлетини, брошури и други документи, свързани с ОПРР на български и английски език
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БГ Мап" ООД
"Призма" ООД
Военно издателство
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 632 800 BGN
Общ бюджет: 521 869 BGN
БФП: 521 869 BGN
Общо изплатени средства: 521 869 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 521 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 172 811 BGN
2013 55 499 BGN
2014 139 780 BGN
2015 153 779 BGN
521 869 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 443 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 146 889 BGN
2013 47 174 BGN
2014 118 813 BGN
2015 130 712 BGN
443 588 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 922 BGN
2013 8 325 BGN
2014 20 967 BGN
2015 23 067 BGN
78 280 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изработени и разпространени рекламни материали и сувенири
Индикатор 2 =Изработени и разпространени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз