Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0647-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-04002
Наименование: Повишаване качеството на работната сила в гр.Видин
Бенефициент: Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 11.04.2008
Дата на приключване: 11.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
Описание
Описание на проекта: Подобряване на езиковите компетенции на работната сила в гр. Видин
Дейности: Дейност 1 Оповестяване и популяризиране на проекта Пресконференции. Обществото ще бъде първоначално информирано за проекта, неговите цели, бенефициенти и очаквани резултати в първия месец от стартирането на проекта в нарочна пресконференция до местните медии, която ще се състои в семинарната зала на ВО.2.Изработване и поддръжка на интернет сайт. През първите 2 месеца от проекта ще бъде разработен от подизпълнител и поддържан до края на проекта с актуална информация интернет сайт, с който да се информира обществото и донора за напредъка по проекта и постигнатите резултати и цели.Информационни табели. Две информационни табели информиращи обществеността за името на проекта, финансиращата програма и партньорите ангажирани с изпълнението ще бъдат изработени през първите 2 месеца от изпълнението на проекта и поставени на видно място в двете партньорски организации.Телевизионни интервюта. В рамките на проекта ще бъдат дадени 2 телевизионни интервюта, целящи да осигурят прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане, както и да информират обществеността за проекта, целите и постиганите резултати.
Дейност 2 Определяне на входното ниво на обучаемите Определянето на входното ниво на обучаемите ще се състои съгласно списък на потвърдените от работодателите служители, които декларират, че имат определена начална подготовка. Част от обучаемите имат известни компетенции в областите на обучение: английски език и компютърна грамотност. Именно поради тази причина са предвидени обучителни модули в три различни нива за обучението по английски език и 2 нива за обучението по компютърна грамотност. Определянето на входното ниво ще стане с провеждането на тест, включващ теоретични и практически задачи, което ще изключи субективния момент при оценяването. Тестът ще се проведе в удобно за заетите лица време.
Дейност 3 Изготвяне на график на обученията След приключване на дейността по определяне на входното ниво на обучаемите за обученията по английски език и компютърна грамотност работодателите ще бъдат помолени да попълнят справка за възможните и предпочитани часове на провеждане на обученията от техните служители. На база на всички справки ще бъде изработен график за провеждане на занятията за продължителността на целия проект. Този график ще подлежи на промяна вследствие на обективни причини при възможност за това. Работата по синхронизиране на графика ще се координира от координатора на проекта с участието на преподавателите
Подготовка на Дейност 4 Провеждане на обученията Закупуване и осигуряване на учебните материали и пособия. В началото на проекта ще бъдат осигурени всички необходими учебни материали за кусовете по английски език: учебник и учебна тетрадка за обучаваните, дискове и ръководство за преподавателите. Непосредствено преди и по време на всеки курс по английски език, компютърна грамотност, работа в екип и работа с клиенти ще се копират и предоставят на обучаемите учебни материали. Проверка на техническата обезпеченост и безопасност на залите. В началото на всеки курс по компютърно обучение или английски език ще се извършва проверка за техническото състояние на оборудването.
Дейност 4 Провеждане на обученията Обученията ще се провеждат от опитни преподаватели по изпитани програми /приложени към настоящия проект/ при прилагането на повече интерактивни методи. Основни елементи на всяко едно обучение са следните: - входящ тест /при заявено желание на обучаемия/ - преподаване на учебния материал и упражняване на наученото в съотношение 1:2 в учебната зала с цел да осигури максимална пенетрация на материала още по време на обучението, акцентирайки върху практиката; - обратна връзка за качеството на провежданото обучение – чрез попълване на анкетна карта от обучаемите; - текущ контрол върху напредъка на обучаемите – чрез провеждането на междинни тестове и практически задачи; - финален изпит – на края на всеки курс; - издаване на документ удостоверяващ придобитите знания и умения от обучаемите след приключване на обучителния курс; Ще се провеждат 7 различни обучителни модула: Английски език – 3 нива, методика Face 2 Face Компютърна грамотност – 2 нива; Работа с клиенти; Работа в екип;
Дейност 5 Вътрешен мониторинг Месечни срещи на екипа по проекта, целящи: Следене спазването на план-графика; своевременното постигане на планираните резултати; решаване на конфликтни ситуации и проблеми и подобрената комуникация с оглед на тяхното избягване; правилното отчитане на изпълнението на проекта и неговото огласяване; осигуряване на прозрачност на вземането на решения Постоянно наблюдение и подобрение на качеството на обученията, чрез Проверка на техническата обезпеченост и безопасност на залите; наличност на необходимите учебнци и тетрадки и фотокопирани материали; анализ на обратната връзка за качеството на обучението от обучаваните лица; анализ на ефекта от наученото по време на обучението и 1 и 3 месеца след това върху адаптивността и производителността на заетите на работното им място
Дейност 6 Изготвяне на междинни и финални отчети Междинни и финални отчети се изготвят на база на договорената с донора форма и цикличност от водещата организация в сътрудничество с партньора. Отговорен за изготвянето на отчетите е координатора, а за тяхното одобрение – ръководителя на проекта. След предаването на финалните отчети копие на отчетната документация се архивира и съхранява в архивното помещение на ВО за период посочен в договора с донора.
Дейност 6 Изготвяне на междинни и финални отчети Междинни и финални отчети се изготвят на база на договорената с донора форма и цикличност от водещата организация в сътрудничество с партньора. Отговорен за изготвянето на отчетите е координатора, а за тяхното одобрение – ръководителя на проекта. След предаването на финалните отчети копие на отчетната документация се архивира и съхранява в архивното помещение на ВО за период посочен в договора с донора.
Дейност 6 Изготвяне на междинни и финални отчети Междинни и финални отчети се изготвят на база на договорената с донора форма и цикличност от водещата организация в сътрудничество с партньора. Отговорен за изготвянето на отчетите е координатора, а за тяхното одобрение – ръководителя на проекта. След предаването на финалните отчети копие на отчетната документация се архивира и съхранява в архивното помещение на ВО за период посочен в договора с донора.
Партньори
Партньори:
Свободен младежки център - Видин
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 252 682 BGN
Общ бюджет: 199 951 BGN
БФП: 199 951 BGN
Общо изплатени средства: 199 951 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 50 536 BGN
2009 151 609 BGN
2010 - 2 194 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
199 951 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 42 956 BGN
2009 128 868 BGN
2010 - 1 865 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 580 BGN
2009 22 741 BGN
2010 - 329 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 993 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз