Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0488-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-11001
Наименование: Проект за квалификация на служителите - залог за качество и професионализъм в дейността на Анаконда ЕООД
Бенефициент: Анаконда ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 02.04.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши квалификацията на служители във фирмата
Дейности: Дейност 1: Организация,управление и отчетност на проекта - Подготовка и изпълнение Проведеждане на първоначална и междинни срещи с представители на партньора и екипа. Подготовка на документация и провеждане на тръжни процедури за избори на подизпълнител на обучение и доставчици на материали. Сформиране на групите за обучение. Запознаване на служителите с графика за обучение
Дейност 2: Обучение по специалност ”Търговско посредничество” на служителите в отдел "Продажби и експедиция" - подготовка и провеждане Провеждане среща с партньора-обучител.Оценка на входящото квалификационно равнище. Обучение на 25 служители с продължителност 720 часа. Извършване на междинен и краен контрол
Дейност 3:Обучение за придобиване на квалификация по част от професия”Машинен техник" - Подготовка и изпълнение Оценка на входящото квалификационно равнище. Подготовка и избор на подизпълнител на обучението. Обучение на 11 работници от цех "Шприцоване" и 27 - от цех "Издуване на бутилки" - база Плевен и 10 работници - от база с. Ново село, Обл. Пловдив
Дейност 4: Обучение за придобиване на професионална квалификация по специалността „Шлосерство" от работниците в направление "Машиностроене" на АНАКОНДА - Подготовка и изпълнение Подготовка и провеждане на избор на подизпълнител на обучението. Обучение на 8 лица с продължителност 310 часа. Оценка на входящото квалификационно равнище, междинни оценки, изходно ниво. Провеждане на изпит и издаване на свидетелства на успешно завършилите обучението
Дейност 5: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта - Подготовка и изпълнение Подготовка и изработване на табели и презентационни материали.
Партньори
Партньори:
"ХИРОН - Мениджмънт консултинг" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 690 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 138 BGN
2009 - 14 138 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 017 BGN
2009 - 12 017 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 121 BGN
2009 - 2 121 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 17 672 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз