Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0006-C0001
Номер на проект: 0051-СО-1.2
Наименование: Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 12.05.2011
Начална дата: 01.07.2011
Дата на приключване: 01.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да подпомогне поддържането на адекватен административен капацитет, съответстващ на възложените функции на Сертифициращия орган и Органа, отговорен за получаване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейската комисия през първия за България програмен период. Изпълнението му цели повишаване ефективността на работата на Сертифициращия орган.
Дейности: Дейност 1 Участие в обучения и семинари в чужбина, организирани от европейски институти в областта на публичната администрация Дейност 1 Участие в обучения и семинари в чужбина, организирани от европейски институти в областта на публичната администрация Описание на дейността: Обучение във водещи европейски обучителни институти от всички страни-членки на ЕС с дългогодишна практика в обучението на държавни служители, занимаващи се с разработване на теми в областта на управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фондове и други програми/инструменти/механизми. Обученията се избират на база на официално публикувани Каталози на европейските обучителни институти. За момента институтите в ЕС, които предлагат обучение на английски език, с квалифицирани преподаватели и адекватни към текущата работа на дирекция теми, са: o Европейски институт по публична администрация, гр. Маастрихт, Холандия (институтът има и регионални офиси) ЕИПА е създаден преди 25 години и към настоящия момент е водещ европейски център за обучение и развитие на административния капацитет в публичния сектор. Областите, в които се предвижда да се провеждат обучения в този институт са: - Публично финансово управление; - Европейски политики; - Регионални политики; - Право на ЕС; - Публична администрация в ЕС; - Процеси на вземане на решения в ЕС. o Европейска академия за данъци, икономика и право, гр. Берлин Германия Академията организира национални и международни семинари, конференции и работни симпозиуми за подготовка на служителите от реалния и публичния сектор. Като лектори са привлечени високо квалифицирани експерти, които са успешни икономисти с високо ниво на компетентност ипредлагат обучение базирано не само върху текущи проблеми, но засягащо тенденциите за развитие в бъдеще. Областите, в които ще се планират обучения в ЕАДИП са: - Структурни фондове – принципи на управление, финансов контрол, одити, разходи-ползи; - Новите отговорности на административните структури през следващия програмен период; - Публично-частни партньорства, управление на проекти, ефективност; - Принципи на работа и основни структури на Европейския съюз. o Европейски обучителен център, гр. Париж, Франция Центърът предлага обучения и консултантска помощ в гр. Париж или на място при покана от заинтересовани институции. Обученията са силно практически насочени и са предназначени за Управляващи органи, Сертифициращи органи и Одитни органи, Междинните звена и Изпълнителни агенции от страните-членки в ЕС. Обученията включват интерактивни сесии, решаване на конкретни казуси и добри практики, почерпани от работата на страните-членки. Областите, в които ще се планират обучения в ЕОЦ са: - Подобряване процеса на верификация на разходите и симплификация на процедурите; - Управление на риска; - Хоризонтални политики, обществени поръчки. При планиране на обученията за всеки конкретен служител е приложен следният подход: • Обучението да бъде организирано от признати европейски институти в сферата на публичните финанси; • Фокусът е върху ключови за успешното изпълнение на функциите на дирекция “Национален фонд” области; • Експертите с дългогодишен опит и по-висока квалификация се насочват към надграждащи обучения, ориентирани към специализирани теми, а новопостъпилите служители преминават въвеждащи обучения, запознаващи ги с политиките на ЕС и основни принципи на управление и контрол на средствата от ЕС. При определяне на темите фокусът ще бъде върху ключови за успешното изпълнение на функциите на дирекция “Национален фонд” области (финансово управление на средствата от Структурните фондове, сертификация на разходите, подобряване на процеса на верифициране на разходите, установяване и докладване на нередности, засилване на финансовия контрол върху средствата от ЕС – системни одити и проверки на място); както и по отношение тенденциите за развитие на функцията по сертификация в следващия програмен период. На база на практическия опит от досега провежданите обучения, се констатира, че средно по едно тридневно обучение годишно е удачно да бъде проведено за всеки един от служителите. Обосновка: Придобитите знания от посочените водещи в областта европейски обучителни институции са необходими на служителите на СО за осигуряване на по-качествено изпълнение на функциите на СО. Опитът в трансфер на експертиза и утвърдените програми на европейските центрове за обучение в областта на СКФ ще допринесе за повишаване на професионалната квалификация на служителите на СО.
Дейност 2 Участие в работни срещи, конференции, симпозиуми, заседания и комитети в чужбина за обмяна на опит и споделяне на добри практики Дейност 2 Участие в работни срещи, конференции, симпозиуми, заседания и комитети в чужбина за обмяна на опит и споделяне на добри практики Описание на дейността: Участие в различни мероприятия, свързани с дейността на Сертифициращия орган, на които се обсъждат текущи проблеми, добри практики, проблемни казуси и бъдещи тенденции. Предвижда се, на база длъжностна характеристика и задължения в работния план, участие на служители в работни срещи, конференции и други мероприятия, организирани в чужбина с цел обмяна на опит, поставяне на проблемни казуси и дискутиране на нормативни хипотези и практически задания в областта на управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фондове. По дейността се предвижда участие в 20 мероприятия (по 10 годишно) в които средно да вземат участие по трима служители. Обосновка: Участието на служители на СО в мероприятия в чужбина като конференции, работни срещи и т.н е предвидено с цел обмяна на опит, създаване на условия за установяване на работни контакти на европейско ниво и възприемане на добри практики от страни-членки с повече опит в управлението на СКФ.
Дейност 3 Участие в обучения, семинари, заседания, комитети, работни срещи, симпозиуми и конференции в България, свързани с проблеми в областта на държавната администрация и/или на управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, орг Дейност 3 Участие в обучения, семинари, заседания, комитети, работни срещи, симпозиуми и конференции в България, свързани с проблеми в областта на държавната администрация и/или на управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, организирани от български организации и институции Описание на дейността: Обучения, организирани от различни обучителни институти в България с традиции и добър имидж в обучението на служители, занимаващи се с европейските въпроси. Участие в конференции, заседания, комитети, симпозиуми, работни срещи по проблеми в областта на управлението на средствата от ЕС. В изпълнение на политиката на дирекция “Национален фонд” за управление на човешките ресурси и за повишавене административния капацитет и компетенциите на служителите, е разработен анализ за нуждите от обучение в дългосрочен аспект и план на годишна база за обученията, които следва да бъдат преминати. Националният институт по обществени поръчки, Националната асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление”, Център по европейско обучение, Съюз на счетоводителите в България, Институтът на вътрешните одитори, Институтът по публична администрация и други организации и институции са фиксирани като евентуални организатори на мероприятията в тази дейност. Целта на участията е да се изясняват проблемни казуси, да се запознават служителите с новите изменения и допълнения в нормативната база, свързани с разходването на средства по оперативните програми и другите инструменти/механизми/ програми на ЕС. Предвидено е да се проведат 16 мероприятия (по 8 годишно), като във всяко едно от тях участие вземат средно по петима служители. Обосновка: Експертизата на визираните българските обучителни институции добавя стойност към повишаване на знанията и уменията на служителите на СО от гледна точка на разяснения на променящата се законова уредба у нас и свързаните с това решения на специфични казуси. Обученията в страната допълват обученията в чужбина, посочени в дейност 1.
Дейност 4 Участие в семинари, работни срещи и конференции в областта на управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, организирани от Сертифициращия орган Дейност 4 Участие в семинари, работни срещи и конференции в областта на управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, организирани от Сертифициращия орган Описание на дейността: Обучения, организирани от Сертифициращия орган, имащи да цел да предложат нови знания и умения на служителите на СО, както и да се представи опитът на Сертифициращия орган пред останалите участници в управлението на средствата по СКФ. На мероприятията по тази дейност се предвижда да се дискутират проблеми, свързани с финансовия контрол и управление на средствата по СКФ, обсъждане на указания, наръчници, правила, методологии и други документи. Планирани са 4 мероприятия (по 2 годишно), в които да участват всички служители на дирекцията. Обосновка: Участието на всички служители в работни срещи и семинари с цел обмяна на информация относно теорията и практиката при управление на СКФ е необходимо, както за изясняване на конкретни казуси на ниво СО, така и за постигане на унифициран подход и действие на ниво действащи участници в процеса на управление на СКФ в България.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 821 370 BGN
Общ бюджет: 496 194 BGN
БФП: 496 194 BGN
Общо изплатени средства: 496 194 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 496 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 261 265 BGN
2012 135 864 BGN
2013 99 065 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
496 194 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 421 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 222 075 BGN
2012 115 484 BGN
2013 84 205 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
421 765 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 190 BGN
2012 20 380 BGN
2013 14 860 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 429 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 2 Общ брой обучения в страната
Индикатор 3 Степен на удовлетвореност сред обучените от предоставеното обучение
Индикатор 4 Брой проведени от Сертифициращия орган обучения и семинари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз