Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.08-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: БаЗИС – Базa за здравно-информационна система
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2011
Начална дата: 13.07.2011
Дата на приключване: 13.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на здравните услуги чрез прилагане на иновативни технологии за оптимизиране на ефикасността на процесите в системата на здравеопазването
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА Министерство на здравеопазването ще изпълнява проекта с надлежна грижа, ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в информационните технологии. Бенефициентът ще мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на проекта. За нуждите на проекта ще бъде сформиран екип, като всички експерти, включени в него, ще притежават необходимия опит за организация, управление и изпълнение на проекти, ще се отличават с инициативност и умение за работа в екип. Всеки член на екипа ще бъде предварително запознат със своите отговорности и задължения по проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител, координатор, правен експерт, експерт по информационни технологии, експерт по здравен мениджмънт, финансист и асистент. Екипът за управление на проекта ще поддържа добри комуникации с институциите, пряко или косвено свързани с дейностите по време на целия проект. Освен това, ще упражнява директен контрол върху всички възложени дейности по проекта. В изпълнение на дейността си екипът за управление и администриране на проекта ще бъде подпомогнат чрез снабдяване с необходимите материали и консумативи. В самото начало на проекта ще се проведе встъпителната среща на членовете на екипа по проекта с цел да се обсъдят и изяснят редица важни въпроси, от които зависи успешното изпълнение на конкретните дейности по проекта. Ще се изготви подробен план за действие по проекта във връзка с дейностите и графика им с цел прецизност и последователност на управлението на проекта. В съответствие с ръководството за Конкретния бенефициент, екипът ще изготвя междинни и окончателен отчети.
ДЕЙНОСТ 2: СЪЗДАВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В рамките на дейността ще се извърши: 1. Изготвяне на група от анализи на: • бизнес-процесите в системата на здравеопазването; • наличните информационни системи и бази данни в институциите, осъществяващи контрол по предоставянето на здравни услуги; • съществуващите информационни решения; • необходимостта от създаване на нови информационни решения и възможностите за интегриране. Анализът на бизнес-процесите и съществуващите информационни решения в системата на здравеопазването включва идентифициране и описание на всички обекти и процеси в системата на здравеопазването, начините за тяхното взаимодействие и обмен на информация помежду им. Включва също и описание на основните параметри на приложен софтуер и базите данни на съществуващите информационни решения. Част от анализа включва оценка на правно-нормативната уредба в страната и ЕС, основа за изграждане на модерна регулаторна рамка за здравните данни. Анализът на бизнес-процесите и съществуващите информационни решения ще бъде отправна точка за създаването на обща концепция за национална здравно-информационна система. Продължителност: 5 месеца 2.Създаване на концепция за обща информационна система, обмен на данни между различните участници, средства за защита от неправомерен достъп и механизми за защита на личната информация. Концепцията за обща информационна система, включва визия и конкретни решения, цялостен подход за постигане на стратегическите цели на здравеопазването, единна архитектура, в която участват всички обекти на здравната система и оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването. Концепцията съдържа и конкретни предложения за осигуряване на конкретното ниво на сигурност при експлоатация на системата. Концепцията трябва да съдържа описание на базовите функционалности (модули) на информационната система в рамките на този проект и да позволява изпълнение на преките цели на проекта, както и развитие на описаната система на базата на приоритизираните потребности с цел постигане на дългосрочен резултат и устойчивост. Тази система е една от най-важните за обществото. Тя поддържа информация за здравния статус на всеки човек и на обществото като цяло и следва да се развива планирано. В тази концепция ще залегнат и развитието на административните електронни услуги, които тази система би могла да предоставя на гражданите и бизнеса, които биха донесли и финансова полза за здравната система като цяло. Продължителност: 3 месеца 3.Разработване и/или адаптиране на единни номенклатури и класификации. Определяне и разработване на единни номенклатури и/или адаптиране на международни класификации, задължителни за използване в сектора на здравеопазването: - номенклатури, напр. относно заболявания, специалности, видове лечебни заведения и др.; - класификации – напр. МКБ (Международна класификация на болестите), класификации на извършваните дейности и т.н. Уеднаквяване на термини и определения, използвани в различни сфери на управление на здравеопазването, както и съществуващи бази данни в обхвата на Министерство на здравеопазването, включително национални регистри и съответните стандарти и потребности на информационно общество. В резултат на този процес следва бъдат изградени терминологични речници и възприети здравно-информационни стандарти. Продължителност: 5 месеца 4. Разработване и внедряване на софтуер за единна информационна система за здравеопазването, включваща модули (функционалности) за наблюдение на здравния статус на населението, количеството и качеството на предоставяните здравни услуги, модули за връзка със системата на спешната медицинска помощ, връзка с регистри използвани за превенцията и лечението на онкологични заболявания, връзка с регистри използвани за превенцията и лечението на психиатрични заболявания и други, обосновани от цялостния анализ на процесите в здравеопазването; Единната информационна система за здравеопазването включва изграждане на единна архитектура и единна информационна среда, която да интегрира основни функционалности (модули). Първият завършен етап ще приключи с разработването на специализирания софтуер за системата. Едва след като се извърши доставката на хардуера и системния софтуер, ще се извърши и внедряването на специализирания софтуер. Архитектурата на информационната система ще бъде ориентирана към предоставянето на услуги. Хардуерът и софтуерните продукти, заложени в изграждането на архитектурата трябва да осигуряват висока надеждност при предоставянето на услуги. Архитектурата трябва да позволява разширяване на капацитета на предлаганите услуги, както и добавянето на нови услуги, без това да възпрепятства или възпира тяхната достъпност, предвид на това, че в рамките на този проект ще се реализират основни функционалности (модули) и софтуерни приложения. Така изградената платформа ще бъде основа за развитие на цялото електронно здравеопазване в страната. Единната информационна система за здравеопазването включва в рамките на проекта следното: • наблюдение на здравния статус на населението – работи с данни за дейността на лечебните и здравни заведения в реално време; • проследяване на ключови показатели и индикатори на медицински дейности в реално време, създадени въз основа на отчетените данни на лечебните заведения с цел подобряване качеството на предоставяните здравни услуги; • интеграция на информационната система за спешна медицинска помощ в единната информационна система на здравеопазването. Натрупаните данни след анализ ще подпомогнат за създаването на различни програми за превенция и лечение, като например: - превенция и лечение на онкологични заболявания; - превенция и лечението на психични заболявания. Системата следва да има функционалност (модул) за мониторинг, който да обработва наличните данни и да осигурява справки и информация за подпомагане на управленските решения в здравния сектор. Тази функционалност ще предоставя възможност за изготвяне на сравнителни анализи за различни периоди и ще може да показва различни тенденции. Мониторингът ще има единен интерфейс за наблюдение на системата на здравеопазването с възможност за настройка на основните показатели за следене. Тази функционалност ще може да генерира подходящи предупреждения при достигане на критични стойности. Следва да бъде изградена среда, дефинираща логически модел на данните, съобразен с характера и обема им, с което се цели да се постигне реализация по типа „drill-up” „drill-down” „drill-anywhere”. Продължителност: 9 месеца 5.Изграждане на интегрирана свързаност на системата с информационните системи на Национална здравно-осигурителна каса, Национална експертна лекарска комисия и други, за които се установи, че е необходимо в резултат на извършвания анализ на бизнес процесите. Точният анализ на натрупаната информация ще даде на Министерство на здравеопазването и на други заинтересовани страни конкретна и реална картина за здравния и социален статус на гражданите, както и възможност за откриване на различни зависимости между заредените обекти. Системата ще осъществява интерфейс за обмен на данни от една страна с информационни системи на доставчиците на здравни услуги, а от друга - ще прави надеждна връзка и обмен с централна база данни. Връзката с централната база освен, че ще е надеждна, ще е и сигурна (криптирана), за да гарантира сигурността на личните данни. Ще бъде изградена интуитивна аналитична среда, предназначена за потребители на Министерство на здравеопазването, които пряко или непряко са ангажирани в анализа на данните, обработвани в системата. Надеждният обмен на данни между отделните компоненти на здравно-информационна система е от ключово значение за правилната работа на системата. За да се постигне on-line предаване и приемане на информацията е необходимо да се опише начина по който всеки от компонентите в системата (централна част на системата, системи на доставчиците на здравни услуги и т.н.) могат да обменят данни, да се формализират тези интерфейси за обмен на данни и да се реализират в софтуерни продукти осъществяващи този обмен. Продължителност: 8 месеца 6.Обучение на служителите от институциите в системата на министерство на здравеопазването и доставчиците на здравни услуги за работа със системата. Обучението за работа със системата ще включва два компонента: - специализирано обучение на служители от Министерство на здравеопазването за използване на системата – обучение на ключови експерти, което ще се извърши по метода „обучение на място”; - дистанционно обучение за работа с информационната система трябва да се реализира чрез изработване на функционалност за дистанционно обучение - eлектронно базирана платформа и ще се извърши по метода „дистанционно обучение”. Електронно базираната платформа ще съдържа основни материали за работа с различните елементи на информационната система, учебни помагала, ръководства и т.н. Продължителност: 3 месеца 7. Въвеждане на основни данни, необходими за функционирането на системата Архитектурата на системата трябва да съдържа основните регистри, номенклатури, класификации. Въвеждането на основните данни, необходими за функционирането на системата ще се реализира чрез едно- и двупосочни интерфейси и подходящи механизми за периодичното им актуализиране. Продължителност: 6 месеца по време на проекта
ДЕЙНОСТ 3: ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР И СИСТЕМЕН СОФТУЕР ЗА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО - ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В рамките на дейността ще бъде извършено: - Доставка на хардуерно оборудване и базов/системен софтуер - Инсталиране и конфигуриране на хардуера и базовия/системен софтуер.
ДЕЙНОСТ 4: ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА - Организиране и провеждане на пет еднодневни кръгли маси (всяка с по 50 участника); - Изработване и публикуване на информационни материали за изпълнението на проекта в средствата за масова информация; - Изработване на информационни материали, напр. транспаранти, табели, знамена, брошури, стикери и други, осигуряващи публичност за изпълнението на проекта. Тези информационни материали ще бъдат използвани при провеждането на кръглите маси/обществените обсъждания; - Изработване на информационни табла на мястото, където се извършват дейностите по операцията и за помещението, обособено за хардуера; - Изработване на постоянни обяснителни табели, съобразени с критериите, заложени в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 729 834 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 713 166 BGN
2013 - 1 713 166 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 456 191 BGN
2013 - 1 456 191 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 256 975 BGN
2013 - 256 975 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 3 Разработена и внедрена здравно-информационна система
Индикатор 4 Действаща национална здравно-информационна система в структурите на МЗ и най-малко 7000 доставчици на здравни услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз