Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0449-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-02002
Наименование: Разумен избор
Бенефициент: Веда Консулт ЕООД - Габрово, ЦПО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 02.04.2008
Дата на приключване: 02.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите от партньорските фирми и тези от Габровска област, относно важността от подобряване на капацитета на наетия персонал, водещ до повишаване на производителността на труда; предоставяне на обучение на 140 заети лица в хотелиерския и строителния бранш за придобиване на степен на професионална квалификация; създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за Учене през целия живот, в съответствие със стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.
Дейности: Подготовка на Дейност 1. Визуализация на проекта. Изготвяне на дипляна Подготовка на дейността
Изпълнение на Дейност 1. Визуализация на проекта. Изготвяне на дипляна Изготвяне на 500 дипляни и 4 броя табели
Подготовка на Дейност 2. Пресконференции подготовка на пресконференции - покани, програми, и др.
Изпълнение на Дейност 2. Пресконференции провеждане на пресконференциите - Протокол, списък на участниците, публикации
Подготовка на Дейност 3. Работни срещи на екипа и партньори предварителна подготовка на работните срещи
Изпълнение на Дейност 3. Работни срещи на екипа и партньори Провеждане на работни срещи. Уточняване и разпределение на ангажиментите по проекта. Протоколиране.
Дейност 4. Провеждане на интервюта с целевата група Провеждане на интервюта с участниците в целевата група за уточняване на техните потребности и очаквания от обученията
Дейност 5. Проучване на личните документи Проучване на личните документи на участниците в целевата група - диплом за завършено образование, квалификация, трудов стаж
Дейност 6. Учебни графици - подготовка и изпълнение Разработване на графици за провеждане на професионалнотообучение
Дейност 7. Среща с преподавателския екип и психолога Провеждане на среща с преподавателския екип и психолога за уточняване на учебното съдържание по групиу, съобразно резултатите от проведеното проучване сред обучаемите
Подготовка на Дейност 8. Учебни помагала разработване на учебните помагала и материали, необходими за обучение по професии "Строител" и "Хотелиер"
Изпълнение на Дейност 8 Размножаване на учебни помагала Размножаване на учебни помагала и материали, необходими за обучението
Дейност 9. Правила за работа в групата Разработване на и размножаване на правила за работа в групите за професионално оБучение с цел осигуряване на по-долра организационна дисциплина
Подготовка на Дейност 10 и 11. Разработване на тестове Разработване на тестове за очакванията на участниците в обучението, за входното ниво на познания, за установяване емоциалното състояние и подготовка на работна среща
Изпълнение на Дейност 10 и 11. Работна среща и тестване на целевата група Провеждане на първа работна среща с участниците, запознаване с учебните програми и графици, обсъждане правилата за работа в група, тестване на групата
Подготовка на Дейност 12. Обобщаване и анализиране на теста. Разделяне на целеви групи обработка на тестовете
Изпълнение на Дейност 12. Обобщаване и анализиране на теста. Разделяне на целеви групи Анализ и обобщаване на тестовете и разделяне на групите по професии и специалности, възоснова на теста
Подготовка на Дейност 13. Вътрешен мониторинг Процедури за вътрешен мониторинг
Изпълнение на Дейност 13.Вътрешен мониторинг Среща на екипа за контрол и оценка на дейностите по подготвителния етап. Извършване на вътрешен мониторинг от екипа
Подготовка на Дейност 14. Професионално обучение Попълване на учебната документация с лични данни за всеки член от целевата група
Изпълнение на Дейност 14. Професионално обучение Обучение на целевата група по програмите за професионално обучение на "Веда консулт" ЕООД, ЦПО
Дейност 15. Консултиране Провеждане на индивидуални консултации на участниците за преодоляване на чувството на безпокойство и стерса, откриване силните страни на личността
Подготовка на Дейност 16.Провеждане на държавен изпит за завършена степен организиране провеждането на държавните изпити
Изпълнение на Дейност 16.Провеждане на държавен изпит за завършена степен Провеждане на държавен изпит за завършена степен на професионално обучение
Подготовка на Дейност 17.Анкетиране на курсистите за удовлетвореността подготовка на анкети за удовлетвореността на обучаемите от проведеното професионално обучение
Изпълнение на Дейност 17. Анкетиране - удовлетвореност Анкетиране на курсистите за удовлетвореността от професианлното обучение. Анализ и изводи
Подготовка на Дейност 18. Междинен отчет Подготовка на документи за изготвяне на междинен отчет
Изпълнение на Дейност 18. Междинен отчет Изготвяне на междинен отчет
Дейност 19. Подготовка свидетелства Подготовка на документите – свидетелство за професионална квалификация
Подготовка на Дейност 20. Документиране на дейностите Документиране на дейностите по проекта - снимкова материал и др.
Изпълнение на Дейност 20.Презентация Изработване на презентация по проекта
Дейност 21. Закриване работата по проекта Пресконференция. Среща на екипа, партньорите, целевата група, представителите на местната власт и медиите за отчитане резултатите от проекта
Дейност 23. Изработване на web-страница Изработване на web-страница на проекта и създаване на устойчива партньорска мрежа
Дейност 24. PR-кампания Отразяване на дейностите по проекта в местни електронни и печатни медии
Партньори
Партньори:
"Амстан хотели" АД
"Фаворит 96" ООД
"ДЗЕНУС-ХАЛАЧЕВ" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 031 BGN
Общ бюджет: 91 897 BGN
БФП: 73 518 BGN
Общо изплатени средства: 73 517 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 52 479 BGN
2009 21 039 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 517 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 44 607 BGN
2009 17 883 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 490 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 872 BGN
2009 3 156 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 028 BGN
Финансиране от бенефициента 25 258 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз