Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0246-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-07012
Наименование: Обучение на заетите в "Медимаг -МС" ООД, "Новимед" ООД и "Био Интернешънъл ООД" за развитие и подобряване на съществуващите компетенции, и за подобряване на нови ключови компетенции, с оглед на бъдещото конкурентно развитие на фирмите и по-ефективно уп
Бенефициент: МЕДИМАГ-МС
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 14.04.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността и конкурентноспособността на заетите в "Медимаг-МС" ООД, "Новимед" ООД и "Био Интернешънъл" ООД, посредством инвестиране в тяхното обучение за развитие и подобряване на съществуващите компетенции и за придобиване на нови ключови компетенции
Дейности: Дейност 1: „Организация и управление на проекта” По време на тази дейност ще бъдат изпълнявани всички задачи по планиране, координиране и контролиране на езпълнението на останалите базови дейности. За изпълнението на тази дейност се предвиждат следните ресурси: административен персонал; техническо оборудване и издръжка на учебните зали и офиси на проекта; рекламни материали за проекта; издръжка на Интернет страницата на ВО с представяне в нея на резултатите от проекта.
Дейност 2: „Разработване на програми за обучение по темата на проекта” Часовете за усвояване на теоретичните постановки заемат повече от половината от общия брой часове, като се разделят от общо 26 часа за един модул, 15 часа за теория и 11 часа за практика. Организацията-партньор изготвя програмите за обучение.
Дейност 3: „Обучение за развитие и подобряване на съществуващи компетенции и за придобиване на нови ключови компетенции” Ще бъдат обучени 31 заети лица. Обучение за придобиване на „Търговски умения, насочени към клиента”. Обучението ще протече по следните модули: Модул 1: „Управление на територията” – обучаеми 31 лица, хорариум на модула – 26 учебни часа; Модул 2: „Решаване на проблемите при управлението на територията” – обучаеми 31 лица, хорариум на модула – 26 учебни часа; Модул 3: „Интервю за определяне потребностите на клиента” – обучаеми 31 лица, хорариум на модула – 26 учебни часа; Модул 4: „Решаване на проблемите при интервюирането на клиента с цел определяне на неговите потребности” – обучаеми 31 лица, хорариум на модула – 26 учебни часа; Модул 5: „Опровергаване на възраженията” – обучаеми 31 лица, хорариум на модула – 26 учебни часа; Модул 6: „Решаване на проблеми при опровергаване на възраженията” – обучаеми 31 лица, хорариум на модула – 26 учебни часа;
Дейност 4: „Провеждане на оценителни тестове” Подготовка и провеждане на оценителни тестове за издаване на удостоверение за придобити квалификационни умения.
Дейност 5: „Иформационна кампания за резултатите от проекта” Ще се даде гласност на безвъзмездната финансова помощ получена по ОП „РЧР” като се изготвят рекламни диплянки за проекта. ВО ще направи пресконференция, за да се информира обществеността за резултатите от проекта. На уеб-страницата на ВО ще бъдат публикувани резултатите от проекта.
Дейност 6: „Приключване на проекта” Екипът за управление на проекта подготвя и ВО представя предвидените отчетни документи: месечни финансови декларации, тримесечни технически отчети, както и Финален технически и Финален финансов отчети на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 398 BGN
Общ бюджет: 15 800 BGN
БФП: 15 800 BGN
Общо изплатени средства: 15 790 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 880 BGN
2009 2 392 BGN
2010 6 519 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 790 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 848 BGN
2009 2 033 BGN
2010 5 541 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 422 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 032 BGN
2009 359 BGN
2010 978 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 369 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз