Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0603-C0001
Номер на проект: ESF-2101-02-02008
Наименование: По-добро образование и квалификация - конкурентноспособни в обединена Европа
Бенефициент: "Пристанище Бургас" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 16.04.2008
Дата на приключване: 16.10.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на човешкия капитал на "Пристанище Бургас" ЕАД и "Порт Бургас - ДРС" ЕООД с оглед подобряване способността на заетите лица да се адаптират към променящите се предизвикателства пред бизнеса; инвестиране в адаптивността на работещите с цел запазване на заетостта след трансформация в собствеността на Работодателя; удължаване трудовия път на по-голяма част т персонала, която се състои от хора с дългогодишен стаж в дружеството и в напреднала възраст; изграждането на нов Контейнерен терминал изисква висококвалифициран персонал, владеещ информаионни и комуникационни технологии и английски език; обучаване на ръководния състав в мениджърски умения и английски език, който да може да генерира идеи и да оползотвори ефективно потенциала на работниците; създаването на Ресурсен център в Пристанище Бургас и Интернет портал за обучение.
Дейности: 1.Комун. и управл.,Съветза наблюд., Подробен план-график, Матер. техн. и фин. въпроси Функции на екипа по управл.,Окончпоим. спис. Форм.идруги док.Изготв.на доклад за нач.фаза Между партньорите
2.Тестове за определяне на нивото на владеене на английски език за стифадори Определяне на ниво на владеене на английски език
3.Изграждане и поддръжка на интернет портал Изграждане и поддръжка
4.Подготовка на курс замашинист на портален кран Подготвяне на материали и списъците на участниците
5.Курс за машинист на портален кран Теория, уч. практика и индивидуално обучение
6.Курс за английски език за стифадори две групи
7.Тестове за определяне на нивото на владеене на английски език за механици Тест входно ниво
8.Курс за английски език за техн.специалисти Включва модули общ и специализиран англ.език
9.Курс по ИКТ и стокознание за управители на склад и експедитор стоки и товари Обучение на два модула ИКТ и стокознание
9.Курс по ИКТ и стокознание за управители на склад и експедитор стоки и товари Продължение
10.Тестове за определяне на нивото на владеене на английски език за ръководни служители Входно ниво
11.Курс Ефективен мениджмънт Обучението е в 3 модула - англ.език, ключови компетенции и Европеистика
12.Текущо оценяване, консултиране, мониторинг и контрол. Дейност по визуализация напроекта Текущо оценяване на обучаемите и финализиране на курсовете. Мониторинг и контрол. Визуализация
13.Изготвяне на междинни отчети за изпълнение на дейностите по проекта На шестмесечие
13.Изготвяне на междинни отчети за изпълнение на дейностите по проекта II-ро шестмесечие
14.Организиране на Ресурсен център към Библиотеката на Пристанище Бургас II-ри етап
15.Изготвяне на окончателен отчет за изпълнение на проекта За изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 122 BGN
Общ бюджет: 42 971 BGN
БФП: 29 650 BGN
Общо изплатени средства: 29 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 650 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 203 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 448 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 448 BGN
Финансиране от бенефициента 37 794 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 4 Лица включени в обучения
Индикатор 5 Лица успешно завършили обучения
Индикатор 6 Лица преназначени за крановици след завършване на обучението
Индикатор 7 Продължили обучение след приключване на проекта
Индикатор 8 15 месеца запазване на заетост


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз