Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0018-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/022-01
Наименование: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Сливен като център на агломерационен ареал
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е както следва: Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, насочен към устойчиво развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал, чрез интегриране и координирано управление на различни финансови инструменти и секторни политики и концентрация на ресурсите в до три зони за въздействие.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност
Дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури
Дейност 4: Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Сливен.
Дейност 5: Приемане на ИПГВР
Дейност 6: Информация и публичност
Дейност 7: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 000 BGN
Общ бюджет: 475 499 BGN
БФП: 475 499 BGN
Общо изплатени средства: 285 474 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 475 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 995 BGN
2014 156 478 BGN
2015 0 BGN
285 474 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 404 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 417 BGN
2014 140 007 BGN
2015 0 BGN
255 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 578 BGN
2014 16 471 BGN
2015 0 BGN
30 050 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз