Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0014-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/018-01
Наименование: Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Петрич, насочен към устойчивото и трайно преодоляване на икономическите, природните и социалните проблеми
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Петрич, насочен към устойчивото и трайно преодоляване на икономическите, природните и социалните проблеми. ИПГВР ще бъде разработен като основен средносрочен планов инструмент за устойчиво развитие на града до 2020г., който ще спомогне за трайното подобряване на съществуващите социални, икономически и екологични проблеми.
Дейности: дейност 1: Управление и мониторинг на проекта
дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги
дейност 3: Провеждане дейности за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта
дейност 4: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт 2013 – 2020г. 4.1. Разработване на структура и съдържание на ИПГВР Изпълнение на дейност 4.2 Съгласуване
дейност 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 572 BGN
Общ бюджет: 446 057 BGN
БФП: 446 057 BGN
Общо изплатени средства: 423 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 446 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 308 486 BGN
2014 115 268 BGN
2015 0 BGN
423 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 379 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 276 014 BGN
2014 103 135 BGN
2015 0 BGN
379 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 472 BGN
2014 12 133 BGN
2015 0 BGN
44 606 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз