Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0051-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/027-03
Наименование: Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене
Бенефициент: Община Белене
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Белене
Описание
Описание на проекта: Общата цел: Да се подобри качеството и средата на живот и стимулира устойчивото местно развитие чрез реализиране на мерки за предотвратяване на наводненията в гр.Белене
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Дейности за осигуряване на информация и публичност
дейност 3 Възлагане и извършване на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 4 Възлагане и извършване на авторски и строителен надзор
дейност 5 Избор и извършване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 790 602 BGN
Общ бюджет: 533 490 BGN
БФП: 467 790 BGN
Общо изплатени средства: 444 401 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 467 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 444 401 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
444 401 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 397 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 397 622 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
397 622 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 779 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 779 BGN
Финансиране от бенефициента 70 001 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Брой линейни метри отнемане на неравности на част от десния бряг на р.Дунав
Индикатор 5 Брой монтирани габиони
Индикатор 6 Тампониран стар канализационен колектор за дъждовни води
Индикатор 7 Надградени ниски подходи към реката


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз