Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0011-C0001
Номер на проект: 3МС-02-6/01.06.2011
Наименование: "Въвеждане и сертифициране на интегрирана система от международно признати стандарти за подобряване на управлението и ефективна организация на цялостната дейност"
Бенефициент: "Водоснабдяване и канализация" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на съответствие с международно признати стандарти
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1- Предоставяне на консултантски услуги за изграждането и внедряването на интегрирана система за управление на качеството и околната среда
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на резервно захранване с дизелови агрегати с реализиране на АВР
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – услуги за сертифициране на системи за управление
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 – визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 – одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 113 BGN
Общ бюджет: 156 373 BGN
БФП: 117 280 BGN
Общо изплатени средства: 117 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 117 280 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 99 688 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 688 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 592 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 592 BGN
Финансиране от бенефициента 49 038 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Сключен договор за предоставяне на консултантска услуга за изграждането и внедряването на интегрирана система за управление на качеството и околната среда
Индикатор 3 План-график за дейностите по въвеждане Системата
Индикатор 4 Наръчници на Системата
Индикатор 5 Проведен вътрешен одит по Системата
Индикатор 6 Сключен договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на резервно захранване с дизелови агрегати с реализиране на АВР
Индикатор 7 Работеща система за резервно захранване
Индикатор 8 Проведен сертификационен одит
Индикатор 9 Проведен одит на проекта
Индикатор 10 Създадени инвестиции (лева) Резервно захранване с дизелови агрегати с реализиране на АВР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз