Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0060-C0001
Номер на проект: РД-08-168/14.04.2011 г.;РД-08-423/29.07.2014 г.
Наименование: "Осигуряване на финансови средства за верификация на разходи по проекти по Приоритетна ос "Техническа помощ" на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013, с бенефициент Управляващия орган по ОП "Транспорт" 2007-2013"
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2011
Начална дата: 14.04.2011
Дата на приключване: 30.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да бъде осигурена проверка от трета независима страна, за да се постигне обективна оценка и верификация на разходите за проекти по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт”, с бенефициент Управляващия орган по ОПТ. Чрез верифицирането на разходите се цели установяване на коректността и допустимостта на разходите, както и съответствието с правилата на Европейския съюз за системи за управление и контрол на Структурните и Кохeзионния фонд. С този процес се удостоверява дали направените разходи за определен период от време са в резултат от проекти/договори, избрани за финансиране в съответствие с приетите критерии за ОПТ и приложимите общностни и национални правила, както и дали транзакциите са коректно и законно изпълнени.
Дейности: Верификация на разходите докладвани в искания за междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт”, с бенефициент Управляващият орган
Извършване на преглед и одобрение на искания за авансови плащания по проекти финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт”, с бенефициент Управляващият орган
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ю ейч уай брейн старм консулт еоод
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 280 BGN
Общ бюджет: 101 191 BGN
БФП: 101 191 BGN
Общо изплатени средства: 45 833 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 867 BGN
2012 21 653 BGN
2013 12 106 BGN
2014 7 207 BGN
2015 0 BGN
45 833 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 137 BGN
2012 18 405 BGN
2013 10 290 BGN
2014 6 126 BGN
2015 0 BGN
38 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 730 BGN
2012 3 248 BGN
2013 1 816 BGN
2014 1 081 BGN
2015 0 BGN
6 875 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Верифицирани пакети документи
Индикатор 2 Одобрени искания за авансови плащания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз