Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0011-C0001
Номер на проект: К10-40-7-5
Наименование: Извършване на анализи и оценки за нуждите на ефективното управление на ОПАК
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2011
Начална дата: 28.03.2011
Дата на приключване: 31.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на информираността за приноса на ОПАК и Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в България за периода 2007 – 2015 г.
Дейности: 1. Междинна оценка на ОПАК
2. Наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на Комуникационния план на ОПАК
3. Анализ и актуализация на пазарните цени
4. Оценка на риска на ОПАК
6. Одит на проекта
5. Изготвяне на оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 за нуждите на програмирането на ОПАК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 711 182 BGN
Общ бюджет: 500 349 BGN
БФП: 500 349 BGN
Общо изплатени средства: 500 349 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 500 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 142 236 BGN
2012 0 BGN
2013 366 613 BGN
2014 - 8 501 BGN
2015 0 BGN
500 349 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 425 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 120 901 BGN
2012 0 BGN
2013 311 621 BGN
2014 - 7 226 BGN
2015 0 BGN
425 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 335 BGN
2012 0 BGN
2013 54 992 BGN
2014 - 1 275 BGN
2015 0 BGN
75 052 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д5: Бр. изготвени становища по технически спецификации на обществени поръчки за съответствие с нормативните актове, свързани с предмета на поръчката, с изискванията на ЗОП и с одобрения проект на ОПАК
Индикатор 2 По Д5: Бр. извършени проверки на договори с изпълнители
Индикатор 3 По Д5: Бр. изготвени доклади, съдържащи оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 за нуждите на програмирането по ОПАК
Индикатор 4 По Д1: 1 брой финален доклад за извършена междинна оценка, изпратен на КН и на ЕК
Индикатор 5 По Д2: 2 броя финални доклади за различните етапи на оценка на КП, изпратени на КН и на ЕК
Индикатор 6 По Д3: 1 брой доклад, включващ препоръки към УО на ОПАК за остойностяване на типове дейности
Индикатор 7 По Д3: Разработена и одобрена от УО методология за анализ на пазарните цени за целите на ОПАК
Индикатор 8 По Д3: Всички обявени процедури по ОПАК, взели предвид предложените „пазарни цени”/ допустими разходи/ използвали разработената методология
Индикатор 9 По Д4: План за управление на риска, приет от УО на ОПАК
Индикатор 10 По Д4: Брой приети планове за ограничаване на критичните рискове
Индикатор 11 По Д6: Положителен одитен доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз