Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0029-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-16
Наименование: "Интегрален център за лечение на тумори и травми"
Бенефициент: Университетска Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД в дългосрочен аспект чрез създаване на възможности за предоставяне на висококачествени медицински услуги в областта на гръбначната хирургия, травматология и ортопедия, които са конкурентни както на вътрешния, така и на международния пазар.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Дейност 2. Провеждане на процедура за избор на доставчици на оборудване(ДМА
Дейност 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване (ДМА)
Дейност 4. Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Дейност 5. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 405 599 BGN
Общ бюджет: 2 117 589 BGN
БФП: 1 058 795 BGN
Общо изплатени средства: 1 404 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 058 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 404 933 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 404 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 899 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 194 193 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 194 193 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 210 740 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
210 740 BGN
Финансиране от бенефициента 1 405 599 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Сформирани екипи по проекта
Индикатор 9 Проведени процедури за избор на доставчици на оборудване
Индикатор 10 Сключени договори с доставчици на оборудване
Индикатор 11 Доставена и въведена в експлоатация - Интегрирана система за висококачествена интраоперативна визуализация и компютърно навигирана хирургия в реално време
Индикатор 12 Изработени обозначителни табели.
Индикатор 13 Изработени стикери
Индикатор 14 Предадени доклади за одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз