Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0112-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-12
Наименование: Технологично обновление на Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД чрез внедряване на иновативно оборудване
Бенефициент: "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел, към която проектът ше допринесе, е технологична модернизация на големите предприятия чрез внедряването на иновативни технологии, постигане на по-висока конкурентоспосбност и устойчиво присъствие на вътрешния и външен пазар.
Дейности: Дейност 1-2 Доставка и пускане в експлоатация на двуглава SPECT Гама камера, комбинирана със 16-срезов компютърен томограф
Дейност 2 Визуализация и разпространение на информация за проекта
Дейност 3 Извършване на одит по проекта и отчитане на резултатите по напредъка на проекта
Дейност 1 - 1 - Сформиране на проектен екип за управление на проекта; - Дефиниране на заданието за доставка; - Провеждане на търг за избор на доставчик; - Подписване на договор за доставка на оборудването; - Изработване на лъчезащитен прое
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Софарма Трейдинг АД
"Баланс - М" ЕООД
"Алфа Стар" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 779 350 BGN
Общ бюджет: 1 837 715 BGN
БФП: 918 858 BGN
Общо изплатени средства: 1 194 858 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 918 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 194 858 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 194 858 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 781 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 015 629 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 015 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 179 229 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 229 BGN
Финансиране от бенефициента 1 779 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 2 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 3 Създадени инвестиции
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 5 Време за сцинтиграфско изследване на цяло тяло
Индикатор 6 Преминали пациенти за сцинтиграфско изследване на година
Индикатор 7 Приход от дейността на Отделението по нуклеарна медицина на година
Индикатор 8 Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 9 Нарастване на производствения капацитет на лечебното заведение във връзка с дейността на отделението по нуклеарна медицина
Индикатор 10 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в Отделението по нуклеарна медицина
Индикатор 11 Въведени нови технологии/продукти/услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз