Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0482-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на Пролифт ООД за производство на асансьорни компоненти
Бенефициент: "ПРОЛИФТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е реализиране на устойчив модел за икономически растеж на предприятието , чрез технологична модернизация с цел развитие потенциала за конкурентоспособност и ефективност на производството .
Дейности: Управление на проекта
Разработване тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА
Реализиране на инвестиционен елемент-Щанца с ЦПУ
Реализиране на инвестиционен елемент - Хидравлична гилотина /с контролирано подаване
Консултантски услуги, свързани с въвеждането, изпитването/настройка/ и обучението за експлоатация на предвидената за реализиране по проекта технологична модернизация/Монтиране, обучение, приемни тестове , обезопасяване/
Визуализация и отчетност
Одит за изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 136 BGN
Общ бюджет: 297 604 BGN
БФП: 193 443 BGN
Общо изплатени средства: 193 443 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 193 443 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 443 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 164 426 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 426 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 016 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 016 BGN
Финансиране от бенефициента 106 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА.
Индикатор 9 Въведени нови технологии/продукти.
Индикатор 10 Протоколи за въвеждане в експлоатация на закупените ДМА и проведен инструктаж за работа.
Индикатор 11 Доклад за счетоводен одит на реализираните разходи и инвестиции предмет на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз