Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "С конкурентни технологии в "Бетаком" ООД - висока производителност, висок икономически и социален растеж"
Бенефициент: "БЕТАКОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентоспособността на фирма „Бетаком” ООД чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация и популяризиране на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 223 600 BGN
Общ бюджет: 260 113 BGN
БФП: 169 074 BGN
Общо изплатени средства: 169 050 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 44 720 BGN
2012 124 330 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 050 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 38 012 BGN
2012 105 680 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 692 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 708 BGN
2012 18 649 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 357 BGN
Финансиране от бенефициента 120 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Сформиран екип.
Индикатор 8 Реализиран инвестиционен проект
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура
Индикатор 10 Подписани договори с избраните доставчици
Индикатор 11 Въведени нови ДМА
Индикатор 12 Увеличение на количеството произведени изделия за година от един зает
Индикатор 13 Увеличение на количеството преработен дървен материал на месец
Индикатор 14 Изготвени два броя информационни табели и стикери
Индикатор 15 Сключен договор с експерт -счетоводител
Индикатор 16 Изготвен доклад за фактическите констатации /междинен и финален/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз