Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0199-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизиране на производствената технология в "Биомашиностроене"АД
Бенефициент: Биомашиностроене АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да утвърди конкурентните пазарни позиции на „Биомашиностроене” АД и да се осигури устойчивото развитие на предприятието на пазара на технологично оборудване за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост чрез модернизация на технологиите и увеличаване на ефективността на производствения процес.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Предварителни дейности Изпълнение на под-дейност 1.1.: Съставяне на екип по проекта и разпределяне на задълженията Изпълнение на под-дейност 1.2.: Разработване на тръжната документация по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на оборудване, монтаж и пускане в употреба
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Информационни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит и отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Байер-БГ” ЕООД
"ОДИТОРСКА КАНТОРА УЗУНОВА" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 410 607 BGN
Общ бюджет: 791 500 BGN
БФП: 405 883 BGN
Общо изплатени средства: 405 868 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 405 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 82 121 BGN
2012 323 747 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
405 868 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 345 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 69 803 BGN
2012 275 185 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
344 988 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 318 BGN
2012 48 562 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 880 BGN
Финансиране от бенефициента 390 106 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 длъжностни характеристики и автобиографии на екипа по проекта
Индикатор 9 разработена тръжната документация по проекта
Индикатор 10 публикувана обява за открит избор на подизпълнител
Индикатор 11 получени оферти
Индикатор 12 сключени договори
Индикатор 13 приемо-предавателни протоколи за доставка на оборудване
Индикатор 14 въведени нови технологии / продукти
Индикатор 15 въведени нови процеси в производството
Индикатор 16 коефициент на рентабилност на приходите от продажби
Индикатор 17 нови клиенти
Индикатор 18 отпечатани листовки
Индикатор 19 поставяне на табелки върху новозакупеното оборудване
Индикатор 20 поставена информационна табела пред производствената база на предприятието
Индикатор 21 сключени договори / фактури
Индикатор 22 сключени договори / фактури,
Индикатор 23 приемно предавателни протоколи
Индикатор 24 подадени междинен и финален отчет
Индикатор 25 доклад от одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз