Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/020-01
Наименование: Внедраяване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 16.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Да се осигури подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието и намаляване разликата в нивото на развитието на региона в рамките на шестте района за планиране на ниво NUTS II. Да се повиши конкурентоспособността в сферата на предоставените образователни услуги.
Дейности: дейност 1 Избор на изпълнител за изработване на материали за информираност и пужличност
дейност 2 Подготовка на встъпителна пресконференция
дейност 3 Избор на изпълнител за разработване на тръжна документация
дейност 4 Публикация в местната мреса
дейност 5 Обявяване на процедура за избор на изпълнетел СМР и провеждане на процедурата
дейност 6 Избор на изпълнител СМР
дейност 7 Избор на изпълнител стр. надзор
дейност 8 Договаряне с покана авторски надзор
дейност 9 Изпълнение СМР
дейност 10 финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 982 148 BGN
Общ бюджет: 3 550 194 BGN
БФП: 3 470 604 BGN
Общо изплатени средства: 2 200 343 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 470 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 892 771 BGN
2013 307 573 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 200 343 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 954 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 892 771 BGN
2013 307 573 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 200 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 516 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 106 616 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 Сертификат категория „А”
Индикатор 7 индикатор: Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз