Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.03-0007-C0001
Номер на проект: 10-13-9
Наименование: Подобряване на работата на общинските администрации по мониторинга и контрола върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища в сътрудничество със заинтересованите страни
Бенефициент: Национален фонд “Култура”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.10.2010
Начална дата: 08.11.2010
Дата на приключване: 08.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на ефективното прилагане на новото законодателство по отношение на българските библиотеки и читалища чрез активната намеса на местните власти и професионалните общности на библиотекарите и читалищните дейци.
Дейности: 1) Анализ на двата закона от гледна точка на конкретни изисквания и срокове за изпълнение на техни разпоредби и на ангажиментите на общинските администрации по тяхното прилагане Анализът на правната рамка ще бъде поверен на юристи, като целта им е да се фокусират на всички онези клаузи, чието изпълнение зависи от или е свързано с прерогативите на местната власт. Ще се търси да бъдат изяснени и взаимовръзките между двата закона, както и конкретни предизвикателства пред читалищата и обществените библиотеки от една страна и общинските администрации от друга в процеса на прилагане на законодателството. Работата ще се извърши от екип от юридически експерти в рамките на един месец от получаване на заданието.
2) Проучване и оценка на информираността и работата на общинските власти по прилагането на законодателството Паралелно с анализа на законодателството ще тече проучване на запознатостта на местните администрации с правата и задълженията им относно неговото прилагане и конкретната работа, извършвана от тях . Проучването ще се осъществи чрез две фокус-групи от по 12 участници (представители на всички местни органи , имащи отношение по прилагането на законите) и телефонни интервюта с още 530 идентифицирани същата целева група (по двама от община). Целта е да бъде очертана картата на знанията и незнанията на местните власти по отношение на законовата рамка за дейността на обществените библиотеки и читалища. Оценката на първоначалното състояние, освен съответствие с необходимия обем правни и публично административни знания, ще се разпростре и върху ефективността при осъществяване на онези разпоредби и процедури, които се знаят и са в ход. Проучването и оценката ще бъдат поверени на социологическа агенция.
3) Изготвяне и отпечатване на наръчници с препоръки за действия по изпълнение на законовите разпоредби и на правила за мониторинг на дейността на библиотеките и читалищата на местно ниво Въз основа на анализа на Закона за обществените библиотеки и измененията на Закона за народните читалища и резултатите от проучването и оценката на отговорите на респондентите от общинските администрации екип от 5 експерти, съставен от юрист, представител на Министерството на културата, кмет, и двама представители на заинтересованите страни ще разработят наръчник за местните власти по прилагането на двата закона. Дейността включва и две двудневни работни срещи на петимата експерти за съгласуване на текстовете по публикацията. Наръчникът ще съдържа основните нормативни документи и разясненията към тях, разписани механизми и процедури по мониторинг и координация на дейността на читалищата и обществените библиотеки от местните администрации, коментари по конкретни клаузи и примери за добри практики, въпроси и отговори. Наръчникът ще бъде отпечатан като малка книжка в тираж 3000 броя.
4) Два семинара за управленци на културата на общинско ниво от Северна и от Южна България за запознаване с прилагането на политики в сферата на библиотечната и читалищна дейност След отпечатването на наръчниците ще бъдат организирани два семинара за запознаване на местните власти с информацията и разработените насоки за оптимизиране и привеждане на тяхната работа с читалищата и обществените библиотеки в пълно съответствие с законовите изисквания. На тези двудневни събития ще присъстват по един ауторизиран представител от община, експертите, взели участие в предходните етапи на проекта, и представители на НФК и Министерството на културата – общо по 150 души (включително 6 лектора на семинар), 2 семинарни дена с 1 нощувка. Ще бъдат разяснени и дискутирани прерогативи и конкретни задачи на местните власти във връзка с обзора на законодателството и механизмите (включително сроковете) за прилагането им. Ще бъдат раздадени по 10 копия от публикувания наръчник на община и ще бъдат съгласувани графиците за юридически консултации на общинските администрации и заинтересованите страни по места.
5) Шест регионални срещи на упълномощени представители на общинските администрации с представители на библиотечните и читалищни дейци и техните организации за обсъждане на съвместната работа по прилагането на законите Проектът ще организира 6 еднодневни регионални форума, на които ще срещне отговорните за провеждането на местните културни политики представители на общинските администрации с представители на библиотечната и читалищна гилдия. Всеки форум ще събере 150 участника – 30% представители на общинските власти и 70% селектирани чрез мотивационно писмо и формуляр за участие представители на обществени библиотеки и читалища от съответния регион. Към бройката са включени и по трима фасилитатора на среща. Участниците ще обсъдят текущи задачи по прилагането на новото законодателство и ще съгласуват механизми на взаимодействие при мониторинга по напредъка в тази област. На регионалните срещи ще бъдат анонсирани разяснителните кампании и консултации по общини във връзка с последствията и възможностите, произтичащи от влизането в реално действие на новото законодателство. За срещите от София ще пътува екип от трима души (6 двудневни командировки с една нощувка).
6) Разяснителна кампания на общинските управи за правата и задължения на библиотеките и читалищата по текущото законодателство в 28-те области на страната (консултации на специализирани юристи по време на приемни дни по места и чрез офис в София) Кампанията включва командировки на екип от двама юриста и един специалист на НФК/Министерството на културата до всички областните центрове (по 28 командировъчни дни на човек от екипа от експерти), където ще бъдат организирани приемни дни за представители на общински администрации с компетенции в сферата на културата и читалищни и библиотечни ръководства от областта, които ще бъдат поканени да вземат участие. Домакин на приемните дни ще бъде общината, регионалната библиотека или местно читалище, което спестява разходите за логистика. Предвижда се обща част (презентации и дискусия с всички присъстващи), последвана от серия от индивидуални консултации. На тези събития ще бъдат раздадени информационни брошури с информация за кампанията и телефони на специализирания офис в София за текущи консултации по въпроси, свързани с прилагането на правната рамка в сферата на дейност на читалищата и обществените библиотеки и възникнали казуси при изпълнение на конкретни изисквания на законодателя или административни разпоредби на местната власт. Консултирането на целевата група и заинтересованите страни от офиса в София ще продължи до приключване на времетраенето на проекта.
7) Национална конференция за отчитане на напредъка и резултатите от въведените правила за мониторинг по изпълнение на изискванията за дейността на обществените библиотеки и читалища в България и обсъждане на добри примери и перспективи за реализиране В края на проекта на двудневна национална конференция ще бъдат поканени да участват 60 представители на общински администрации и читалища и обществени библиотеки, постигнали значими резултати в прилагането на законодателството и създаването на партньорства на местно ниво. Ще бъдат споделени челен опит и добри практики в разработването и осъществяването на съвместни инициативи, програми и политики, стимулиращи културния живот в общността и допринасящи за утвърждаване ролята на читалищата и библиотеките като водещи институции в процеса.
8) Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват изработването на един голям и два малки банера за публичните събития на проекта, отпечатване на 5000 брошури с информация за проекта и неговите услуги и пресконференции на национално, регионално и областно ниво във връзка с всяко едно от публичните събития по проекта. Пресконференциите ще бъдат организирани от НФК и Министерството на културата и за тях няма да бъдат разходвани бюджетни средства.
9) Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
10) Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 263 738 BGN
Общ бюджет: 185 278 BGN
БФП: 185 278 BGN
Общо изплатени средства: 185 278 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 124 861 BGN
2012 60 478 BGN
2013 0 BGN
2014 - 60 BGN
2015 0 BGN
185 278 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 106 132 BGN
2012 51 406 BGN
2013 0 BGN
2014 - 51 BGN
2015 0 BGN
157 487 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 729 BGN
2012 9 072 BGN
2013 0 BGN
2014 - 9 BGN
2015 0 BGN
27 792 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени анализи, обем и съдържание на анализите
Индикатор 2 Брой проведени проучвания и оценки, брой фокус групи, брой анкетирани лица
Индикатор 3 Брой налични копия от тиража, качество на наръчника
Индикатор 4 Брой осъществени семинари, брой обучени участници, брой репрезентирани общински администрации
Индикатор 5 Шест регионални срещи на упълномощени представители на общинските администрации с представители на библиотечните и читалищни дейци и техните организации за обсъждане на съвместната работа по прилагането на законите
Индикатор 6 Разяснителна кампания на общинските управи за правата и задължения на библиотеките и читалищата по текущото законодателство в 28-те области на страната (консултации на специализирани юристи по време на приемни дни по места и чрез офис в София)
Индикатор 7 Национална конференция за отчитане на напредъка и резултатите от въведените правила за мониторинг по изпълнение на изискванията за дейността на обществените библиотеки и читалища в България и обсъждане на добри примери и перспективи за реализиране на култ
Индикатор 8 Дейности за информация и публичност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз