Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0583-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07053
Наименование: Овладяване на съвременни умения на корпоративно поведение – умения за работа в екип, управление на човешките ресурси , търговски умения и финансова култура.
Бенефициент: "ЗАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 08.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Издигане равнището на професионализъм на служителите на ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" по посока на ключови междуличностни компетентности, мениджмънт, търговски и финансови дейности с цел повишаване приноса им към компанията и изравняване с европейските стандарти за професионална подготовка.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта - Проведена работна среща; - Определени методи за координация и комуникация; - Определени методи за отчитане на резултатите
Дейност 2: Избор на подизпълнител за провеждане на обучения по ключови компетенции Размерът на договорената безвъзмездна помощ за предоставяне на услуги от трети лица за обучение на 63 лица по ключови компетенции е по-малка от 15 000 лв., поради което кандидата ще се позове на чл. 12, ал. 2 от ПМС № 55/ 12.03.2007 г.
Дейност 3. Провеждане на обучения по ключови компетенции - 63 лица преминали обучения за развитие на ключовите компетенции; - 90% от обучаваните лица завършили успешно обучението; - 57-60 издадени Сертификати/Удостоверение за успешно завършен курс на обучение
Подготовка на Дейност 4: Визуализация и разпространение на резултатите от проекта
Дейност 4: Визуализация и разпространение на резултатите от проекта Предвидено е изработването на нова web секция в интернет страницата на ВО, представяща текуща информация за проекта и неговите конкретни резултати.
Дейност 5. Координиране дейностите по проекта Подготовка и утвърждаване на програмите за обучения; Координиране на дейности, свързани с определянето на помещения – собствени или наети за провеждане на обученията; Организиране на графици съвместно с мениджърите на екипи за обучителни групи, съобразено с работния процес; Организиране на транспорт и/или командировки за служителите, които ще идват на обучения в София; Оперативни дейности по осигуряване на необходимите за всяко обучение материали, консумативи и услуги.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Консултим хюмън кепитал България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 994 BGN
Общ бюджет: 21 076 BGN
БФП: 14 753 BGN
Общо изплатени средства: 14 748 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 998 BGN
2011 11 750 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 748 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 548 BGN
2011 9 987 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 536 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 450 BGN
2011 1 763 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 212 BGN
Финансиране от бенефициента 6 426 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз