Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0269-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Социални асистенти на хора с увреждания”
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: 1. Подготовка стартирането на проекта 2. Провеждане на първа конференция за запознаване със същността на ОП “Развитие на човешките ресурси”, операция “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” и проекта 3. Избор на изпълнител за провеждане на обучение на социалните асистенти 4. Подбор на безработни лица за работа като социални асистенти 5. Подбор на потребители на услугата социален асистент, изготвяне на индивидуални оценки на потребностите им и разработване на графици за предоставяне на социалната услуга 6. Обучение на лица за работа като социални асистенти 7. Подписване на тристранни договори за предоставяне на социалната услуга 8. Предоставяне на социалната услуга 9. Провеждане на конференция за осведомяване на обществеността за напредъка по проекта и постигнатите резултати и ползи 10. Финален технически и финансов отчет
Дейности: Подготовка стартирането на проекта Подписване на договорите с екипа за управление, разработване на системи за комуникация, за мониторинг и оценка изпълнението на проекта, система за информация и публичност. Целта е да се създаде екип от професионалисти, да се разпределят отговорностите и задачите, да се поставят срокове за изпълнение, да се предвидят възможните рискове и да се вземат мерки за тяхното минимизиране. Създаването на добър екип, включващ мениджър на проекта, координатор, технически сътрудник и счетоводител, ще бъде предпоставка за ефективното изпълнение на дейностите по проекта и спазване на сроковете и изпълнение на заложените индикатори.
Провеждане на първа конференция за запознаване със същността на ОП „Развитие на човешките ресурси”, операция “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асис В рамките на конференцията, организирана от Екипа за управление на проекта ще се представят същността и целите на програмата, респективно проектът, графикът за неговото изпълнение, планираните дейности, очакваните резултати, полученото финансиране.
Избор на изпълнител за провеждане на обучение на социалните асистенти Изборът на изпълнител ще бъде съобразен с Методиката за предоставяне на социални услуги в общността и НВМОП. Провеждане на процедура по идентифициране на изпълнител на поръчката за изпълнение на обучението. Изборът ще бъде осъществен съгласно изискванията на НВМОП и при спазване на следните критерии: икономически най-изгодно предложение - най-добра цена, гаранции за качество на работата, време за изпълнение.
Подбор на безработни лица за работа като социални асистенти Подборът на лицата ще се извърши от Община Дупница по следните критерии: безработни лица, опит в предоставяне на социални услуги, отговорност, изпълнителност, добро физическо и психическо състояние, неосъждани, недопускане на дискриминация. Провеждане на интервю от екипа за управление на проекта с цел установяване мотивацията и нагласите за работа.
Подбор на потребители на услугата социален асистент, изготвяне на индивидуални оценки на потребностите им и разработване на графици за предоставяне на социалната услуга Подборът ще се осъществи на база подадени в Община Дупница заявления от целевата група въз основа на следните критерии: процент неработоспособност, липса на роднини или близки, които да полагат необходимите грижи, вид заболяване и доходи. Извършването на оценка на потребностите ще допринесе за ясно дефиниране на проблемите на всеки един от нуждаещите се от обгрижване лица и ще има за цел качествено предоставяне на социалната услуга, а индивидуалните графици ще обхванат детайлно процеса на обгрижване
Обучение на лица за работа като социални асистенти Обучението ще бъде проведено съгласно Методиката за предоставяне на услугата в общността “Социален асистент” от избран изпълнител в дейност 3 под формата на курс за професионална квалификация, със завършването на който, лицата, обект на обучение, ще получат сертификати за работа като социални асистенти. Обучението ще се проведе по модули: - “Оценка на риска. Първа помощ и справяне в кризисна ситуация. Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя”; - - “Социални услуги в общността за възрастни и стари тежко болни хора. Подкрепа на терминално болни”; - “Социални услуги в общността за възрастни с увреждания”; - “Социални услуги в общността за деца с увреждания”; - “Модели за работа и подкрепа в случаи на скръб и загуба”; - “Превенция и подкрепа в случаи на насилие”; - “Етични принципи в работата на социалния асистент”; - “Професионална реализация и развитие на социалния асистент.
Подписване на тристранни договори за предоставяне на социалната услуга Договорите ще бъде сключени в писмена форма, съгласно българското законодателство, в два еднообразни екземпляра – по един за страните. Съгласно договора ще бъдат определени и индивидуалните такси за ползване на услугата “Социален асистент”.
Предоставяне на социалната услуга Социален асистент Ежедневно предоставяне на почасови социални услуги на лица от уязвимите групи, които срещат трудности в ежедневието си поради влошеното си здравословно състояние, включващи: -доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене; -пазаруване/снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства; -помощ за поддържане на лична хигиена, подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка; -помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно налягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница; -извършване на плащания–за електричество, вода, местни данъци и такси и т.н.; -административна помощ, съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, молби за получаване на помощи от службите за социално подпомагане или до други учреждения, съдействие при получаване на технически помощни средства; -придружаване извън дома на потребителя, до лечебно заведение, на театър, кино, гости и др.; -помощ в общуването и поддържането на социални контакти, организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги, вестници и т.н.; -помощ за деца с увреждания, които посещават общообразователно училище, подпомагане на заниманията им по домовете в извънучебно време; -помощ на лица с увреждания, изведени от специализирани институции и на членовете на техните семейства; -поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от получаваното лице; -други сезонни или специфични услуги, съобразно индивидуалните потребности на лицата.
9. Провеждане на конференция за осведомяване на обществеността за напредъка по проекта и постигнатите резултати и ползи. Повишаване на обществения интерес и ангажираност на всички заинтересовани страни. Създаване на възможност за мултиплициране на добрите практики от проекта. Конференцията ще бъде проведена със участието на широк кръг представители на местната власт в общината, представители на образователния сектор, общественици и заинтересовани лица.. Втората финална конференция е планирана в края на изпълнение на проектното предложение. Нейната цел е да покаже постигнатите резултати и да се потърси възможност за мултиплициране на ефекта от проекта и подпомагане на бъдещи инициативи в социалната сфера в региона.
Финален технически и финансов отчет Изготвяне и представяне на цялата необходима финансова и техническа информация за изпълнението на проекта пред Управляващия орган и междинното звено за изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 441 BGN
Общ бюджет: 159 934 BGN
БФП: 159 934 BGN
Общо изплатени средства: 148 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 688 BGN
2011 61 415 BGN
2012 51 653 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 335 BGN
2011 52 203 BGN
2012 43 905 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 442 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 353 BGN
2011 9 212 BGN
2012 7 748 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0269-C0001
Индикатор 6 Брой лица с ментални увреждания, подкрепени на работното място BG051PO001-5.2.07-0269-C0001
Индикатор 7 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище” BG051PO001-5.2.07-0269-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз