Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0194-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подай ръка на човек в беда
Бенефициент: Община Елхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: .Сформиране на екип за организация и управление на проекта 2.Пресконференция за представяне целите и същността на проекта 3.Изготвяне на оценка на потребностите на потребителите на социалната услуга 4.Определяне на ползвателите на услугата «Домашен помощник» и изготвяне на индивидуални планове 5.Набиране и подбор на домашни помощници 6.Обучение на лицата, които ще работят като домашни помощници 7.Дейности за предоставяне на услугата “Домашен помощник” 8.Провеждане на супервизия за оказване на професионална помощ за домашните помощници и потребителите на социалната услуга 9.Анкетиране на потребителите за оценка на предоставената социална услуга и необходимостта от предоставяне на социални услуги в община Елхово 10.Анкетиране на домашните помощници за удовлетвореността от работа, която извършват 11.Регионална среща по проблемите на хората с увреждания и самотноживеещите възрастни хора 12.Информационна кампания 13.Заключителна пресконференция и отчет на проекта 14.Вътрешен м
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за организация и управление на проекта Ще се сформира екип от 4 души, които притежават необходимите компетенции за изпълнението на проекта.Ще се разпределят основните задачи и отговорности между членовете на екипа, ще се определи система за вътрешен мониторинг и ще се определи състава на Контролен съвет за оценка / представители на партньорите, общината като водеща организация, Дирекция “Социално подпомагане”, представители на Постоянната комисията по здравеопазване, социална политика, образование, култура, спорт и вероизповедания към Общински съвет град Елхово /.Ще се обособи офис на проекта.
Дейност 2 Пресконференция за представяне целите и същността на проекта Дейността предвижда подробна презентация на целите, дейностите и целевата група по проекта.Ще се предостави информация и за финансиращата организация и изпълнителя на проекта.Ще присъстват 40 души - представители на Дирекция «Социално подпомагане» - Елхово, Регионална Дирекция «Социално подпомагане» - Ямбол, Дирекция «Бюро по труда», партньорите по проекта - сдружение «Партньори за Европейско развитие – град Елхово», представители на целевите групи и неправителствените организации в града, граждани и местни медии.За участниците в пресконференцията ще бъдат осигурени материали и кафе – пауза.
Дейност 3 Изготвяне на оценка на потребностите на потребителите на социалната услуга Проектът предвижда изготвяне на социалната оценка за установяване потребностите от грижи на ползвателите на услугата «Домашен помощник» и възможностите за социална интеграция.Социална оценка ще бъде изготвена и на самотноживеещите хора за установяване на потребностите им. Социалната оценка ще даде възможност да се установи вида и времетраенето на социалните услуги, които е необходимо да бъдат предоставени. Оценката на потребностите ще се извърши от трима социални работника и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата ще се разпишат конкретните дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на всеки един потребител.
Дейност 4 Определяне на ползвателите на услугата «Домашен помощник» и изготвяне на индивидуални планове На база предварително подадени анкети и декларации отразяващи желанието на хора с увреждания да ползват посочената социална услуга и изготвената социална оценка ще се сформира група от 50 души, които ще бъдат включени по настоящия проект и ще ползват услугата «Домашен помощник».Приоритетно ще бъдат включени хора с най – голяма нужда от подпомагащи грижи в ежедневието си и такива получили най – голям брой точки в резултат на направената им социална оценка.Въз основа на направената оценка ще се изготвят индивидуални планове за всеки потребител на услугата, съобразно потребностите и личните им желания.Индивидуалните планове ще се актуаризират на шестия месец от предоставянето на услугата, както и при необходимост.
Дейност 5 Набиране и подбор на домашни помощници След предварително обявление за необходимите специалисти, ще бъде проведен внимателен подбор на персонала, като числеността, опита и квалификацията му ще бъдат съобразени с необходимостта от осигуряване на качествена грижа за хората с увреждания.Ще бъде осигурена методическа и професионална подкрепа на персонала и предоставена възможност за повишаване на квалификацията му.Ще бъде изработен график за работата на домашните помощници.Те ще работят за подобряване качеството на живота на потребителите и подпомагане процеса на социалната им интеграция. Водещата организация ще изготви и организира подписване на съвместен план за пакета услуги между домашният помощник и обслужваните от него лица, на база на който ще бъдат сключени договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” и работа с тях, за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора - права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги.Всички домашни помощници подписват декларация за поверителност на лични данни и информация на потребителите, които обслужват.
Дейност 6 Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства Ще се закупи работно облекло, включващо по 2 работни престилки за всеки домашен помощник.Ще се закупят полумаски и домашни ръкавици, необходими при почистване на домовете на потребителите.Върху работните престилки ще бъдат поставени щампи с логото на финансиращата програма.
Дейност 7 Обучение на лицата, които ще работят като домашни помощници Ще се сформира екип от 30 души, които ще преминат курс на обучение / в рамките на 20 дни / за предоставяне на услугата “Домашен помощник”. Обучението ще премине на два етапа – един за предоставяне на услугата и втори етап за здравословни и безопасни условия на труд. Тези участници, които вече са преминали определена степен на обучение по предходни програми и проекти за предоставяне на услугата «Домашен помощник» ще се извърши поддържащо обучение, а за тези от домашните помощници, които са включени за първи път – ще се организира 120 часов курс на обучение.Обучението ще се извърши от лицензирана обучителна организация.По време на обучението лицата ще придобият познания за ролята и отговорностите на домашния помощник и умения за създаване на адекватни лични отношения с другите домашни помощници от екипа, с цел придобиване на умения за работа в екип.Изграждат се умения за «отсяване» на съществената информация за техния потребител и за отчитане на работата си пред прекия ръководител, комуникативни умения за изграждане на връзка с потребителите, семействата им и другите членове на екипа, както и на умения да представи на потребителя ясна и достъпна информация по отношение на предлаганите услуги.Регламентират се правата на потребителя и задълженията на домашния помощник да зачита личната свобода и тайна на потребителя. Необходимо е специалистите, предоставящи услуги на хора с физически увреждания да познават добре причините, довели ги до това състояние, както и проблемите и рисковите фактори в пряката работа с тях.Това е важно от гледна точка на планирането и провеждането на поредицата от дейности, свързани с обгрижването на лицата с физически увреждания. Всичко това ще стимулира безработни лица към активно поведение на трудовия пазар, за да се предотврати изпадането им в социална изолация и трайна бедност; ще се даде възможност на безработните лица да работят по инициативи за изпълнение на икономически дейности от обществен интерес за решаване на проблемите на уязвимите групи, а на работещите и пенсионерите – възможност за допълнителни доходи и подобряване на социално – икономическият им статус. Всички домашни помощници ще преминат и обучение по здравословни и безопасни условия в рамките на 40 часа. Участниците в обучението ще получат сертификати за завършен курс на обучение.
Дейност 8 Дейности за предоставяне на услугата “Домашен помощник” При индивидуалната работа с потребителите ще се прилагат следните принципи : - справедливо отношение без оглед на възраст, пол, етнически произход, увреждания, независимо от приносът им в обществото; - независимост чрез осигуряване на достъп до социални, юридически и други услуги, с цел защита и упражняване правата на възрастните хора, свързани със социалното подпомагане и предоставянето на качествени социални услуги. Предвиждат се дейности свързани с преодоляване безпомощността на човек, вследствие на функционалното му увреждане и дейности по задоволяване на: - ежедневни потребности – помощ при обличане, къпане, сресване, пране и други битови дейности; - текущо и основно почистване на обитаваното от потребителя помещение; - хранене - приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; - осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства; - оказване на помощ при извършване на плащания за електричество, вода, телефон, местни данъци и такси и др.; - получаване на помощ при палене на печка, цепене на дърва, почистване на снега и други сезонни услуги. Ще се изготви график за посещения по домовете на потребителите, като организирането на бита и хигиената в дома на нуждаещите се лица ще бъдат предоставяни под формата на почасови услуги от хора, работещи в различни сфери или от безработни лица и пенсионери. Това ще бъде предпоставка за разширяване на възможностите за намиране на работа чрез нарастване на обема и многообразието от социални услуги, които се предоставят в общността в съответствие с индивидуалните потребности на нуждаещите се и прилагане на комплексни подходи. Дейностите ще се извършват в домашни условия при спазване и в съответствие със Закона за защита на личните данни.Услугата ще се предоставят само на лица, които не са потребители на други социални услуги.
Дейност 9 Провеждане на супервизия за оказване на професионална помощ за домашните помощници и потребителите на социалната услуга Ще се провеждат консултации с психолог- консултант и експерт «супервизия» за разрешаване на конфликтни ситуации, възникнали в хода на предоставяне на услугата и консултиране по здравни проблеми и въпроси за подобряване условията на живот както на потребителите на услугата, така и на обслужващите ги домашни помощници.Беседите ще се извършват в дома на потребителя на услугата.Участие ще вземат домашния помощник, обслужваното лице и съответния специалист.При желание и необходимост ще се включват и членове от семейството на потребителя.Домашните помощници ще участват в супервизия необходима от една страна като превантивна мярка срещу професионално изпепеляване /burnout/ и като възможност за съвместна работа по трудни случаи.Супервизията дава възможност да се работи с преживяванията на персонала, което разширява капацитета за удържане на професионалната рамка и подобрява качеството на работата с потребителите на услугата.Супервизията ще се провежда от психолог – консултант, който ще бъде ангажиран за период от пет месеца и от експерт «супервизия», който ще бъде ангажиран за целия период напредоставяне на услугата – 11 месеца.
Дейност 10 Анкетиране на потребителите за оценка на предоставената социална услуга и необходимостта от предоставяне на социални услуги в община Елхово Тази дейност предвижда на два етапа да бъде проведена анкета на потребителите на социалната услуга.Анкетата ще включва въпроси, чрез които ще може да се проследи ефективността на предлаганата услуга, желанието или нежеланието на хората с увреждания да ползват и в бъдеще услугата, както и мнението на хората за видовете социални услуги, които е необходимо да се предоставят в общината. Началният етап на анкетата ще се състои през първите пет месеца от реализацията на проекта. Резултатите от анкетата ще се отчетат по време на провеждане на Междинната пресконференция по проекта.Ще се направят изводи и ще се начертаят задачите за по - нататъшната работа. Вторият етап на анкетирането ще обхване втората половина на проекта и ще отрази цялостната реализация на проекта, като по този начин ще се направи и оценка на извършената работа.
Дейност 11 Анкетиране на домашните помощници за удовлетвореността от работа, която извършват На два етапа домашните помощници ангажирани по проекта ще направят оценка на нивото и удовлетвореността от работата, която извършват.В анкетната карта ще бъдат включени въпроси, свързани с естеството на работата и желанието на анкетираните и в бъдеще да работят в сферата на социалните услуги.
Дейност 12 Регионална среща по проблемите на хората с увреждания и самотноживеещите възрастни хора Участие в работната среща ще вземат 50 души - представители на местната власт, Дирекция “Бюро по труда” град Елхово, Дирекция “Социално подпомагане” град Елхово и Регионална Дирекция „Социално подпомагане” град Ямбол, представители на неправителствени организации от област Ямбол, работещи в социалната сфера, партньорите по проекта и медиите, потребители на услугата, обслужващите ги домашни помощници, граждани и всички заинтересовани лица.Ще се направи оценка на работата на домашните помощници и напредъка на дейностите по проекта.Ще бъде представен и анализът от първият етап на анкетите за потребителите и за домашните помощници.Ще се обсъдят проблемите на хората от целевата група и възможностите за подобряване условията им на живот.Представителите на неправителствения сектор, които предоставят социални услуги ще споделят своя опит, а изводите и препоръките от проведената среща ще се публикуват в местни и регионални медии, за да станат достояние за по – широк кръг от хора.За участниците в регионалната среща ще бъде осигурена кафе – пауза.Дейността ще се проведе под ръководството на двама лектори.
Дейност 13 Информационна кампания На всеки един етап от реализирането на проекта ще се провежда широка информационна кампания свързана с: - статии в местни и регионални медии - 10 броя; - изготвяне и разпространение на 1000 броя дипляни за представяне и популяризиране на проекта и услугата „Домашен помощник”; - телевизионни репортажи по местната кабелна телевизия – 10 броя; - изготвяне на брошура - ще бъдат издадени и разпространени 1000 броя брошури, отразяващи реализираните дейности; - изработване на информационно табло, съдържащо информация за финансиращата програма, името на проекта и изпълнителя; - излъчване на филм представящ реализираните дейности по проекта; - публикации на сайта на община Елхово – 10 броя; - поставяне на логото на финасиращата програма върху облеклото на домашните помощници – 60 щампи; - изработване на 100 броя информационни плакати, които ще се разпространяват в селата на община Елхово.
Дейност 14 Заключителна пресконференция и отчет на проекта На тази пресконференция ще се направи анализ и отчет на проведените дейности по проекта.Ще се обобщят и анализират извършените дейности и постигнатите резултати.Ще се изтъкнат трудностите срещнати по време на реализацията на проекта и ще се набележат точките, по които трябва да се работи в бъдеще в сферата на социалните дейности.Участие в пресконференцията ще вземат 40 души - представители на Дирекция «Социално подпомагане» - Елхово, Регионална Дирекция «Социално подпомагане» - Ямбол, Дирекция «Бюро по труда», партньорите по проекта - сдружение «Партньори за Европейско развитие – град Елхово», представители на целевите групи и неправителствените организации в града, граждани и местни медии.За участниците в пресконференцията ще бъдат осигурени материали и кафе – пауза.
Дейност 15 Вътрешен мониторинг на проекта Веднъж месечно екипът за организация и управление на проекта ще организира работни срещи за осъществяване на вътрешен мониторинг на проекта.На всеки три месеца ще се организират заседания на Контролния съвет по проекта.В състава на този съвет са включени представители на партньорите, водещата организация, Дирекция “Социално подпомагане”, представители на Постоянната комисията по здравеопазване, социална политика, образование, култура, спорт и вероизповедания към Общински съвет град Елхово.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 079 BGN
Общ бюджет: 132 525 BGN
БФП: 132 525 BGN
Общо изплатени средства: 122 063 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 416 BGN
2011 66 335 BGN
2012 26 313 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 063 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 003 BGN
2011 56 385 BGN
2012 22 366 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 754 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 412 BGN
2011 9 950 BGN
2012 3 947 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 309 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0194
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0194
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 0194
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 0194


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз